Experiment met persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg

21 september, 2016

Vanaf 2017 start in de regio Zuid-Limburg een experiment met persoonsvolgende zorginkoop voor de sector verpleging en verzorging. Dit houdt in dat alle zorgaanbieders die voldoen aan de inkoopvoorwaarden van de Wlz-uitvoerder (in Zuid-Limburg is dat CZ) voor elke cliënt die voor hen kiest kunnen rekenen op een vergoeding van de geleverde zorg. Er worden geen volumeafspraken meer gemaakt. Cliënten krijgen zo meer vrijheid om zorg af te nemen bij de aanbieder van hun voorkeur. Daarnaast krijgen zij meer zeggenschap over de geleverde zorg.

De Staatssecretaris van VWS is van mening dat voor mensen die levenslang zijn aangewezen op langdurige zorg, de zorg zich moet aanpassen aan hun leven en niet andersom. Mensen moeten zelf kunnen bepalen waar zij wonen, wie hen verzorgt en waar dit gebeurt. Een van de acties om dit doel te bereiken betreft het experimenteren met meer persoonsvolgendheid. Hieronder wordt kort uitgelegd wat het experiment concreet inhoudt.

Het experiment heeft een looptijd van 2 jaar en geldt zowel voor cliënten die op 31 december 2016 een Wlz-indicatie hebben als voor cliënten die vanaf 1 januari 2017 een Wlz-indicatie krijgen. De inkoop gaat voor aanbieders gepaard met minder administratieve lasten. Er is per prestatie een vast tarief dat bij de NZa aangevraagd wordt door de desbetreffende Wlz-uitvoerder en er zijn geen onderhandelingen meer over het volume en dit tarief. Het is niet langer mogelijk om door middel van het maken van verbeterplannen in aanmerking te komen voor een tariefopslag. De afspraken over extra middelen in het kader van Waardigheid en Trots blijven echter in stand. De IGZ geeft extra aandacht aan de toetsing op verantwoorde zorg bij nieuwe aanbieders in de regio. Zij moeten een uitgebreide vragenlijst invullen ter voorbereiding op een door de IGZ af te leggen bezoek aan hun organisatie. De Wlz-uitvoerder zal dit beleid versterken door bij de experimenten in de inkoopvoorwaarden op te nemen dat de IGZ vragenlijst is ingevuld.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Fokje Kuiper (fkuiper@thuispartners.nl).

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen