Toezicht houden in tijden van corona

16 maart, 2020

De bestrijding van het coronavirus heeft een ongekende impact op onder meer de sociale en bedrijfseconomische omstandigheden. Door teruglopende omzet, doorlopende kosten en kostbare maatregelen staan de nodige ondernemingen en instellingen er in financiële zin ineens totaal anders voor. Voor toezichthouders betekent dit ook dat zij hun taak in een meer crisisachtige sfeer moeten vervullen. Dat zal voor veel toezichthouders nieuw zijn. Het leek mij goed om op basis van eerdere ervaringen, beknopt wat hoofdlijnen uit te schrijven.

Informatievoorziening is cruciaal

Op het bestuur rust de taak de Raad van Commissarissen (een Raad van Toezicht daaronder begrepen) tijdig de voor de uitvoering van diens taak noodzakelijke gegevens te verschaffen. De Raad van Commissarissen heeft (kort gezegd, het ligt iets genuanceerder) ook recht op informatie omtrent de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van de rechtspersoon. Indien deze informatie niet spontaan door het bestuur wordt verstrekt, is het van belang daar als Raad van Commissarissen actief om te vragen. Dat geldt in principe natuurlijk altijd, maar wel in versterkte mate als u het vermoeden hebt dat omstandigheden in hoog tempo zijn gewijzigd.

Na een deugdelijke informatievoorziening kan de Raad van Commissarissen erop toezien dat het bestuur (i) de door de overheid gestelde regels met betrekking tot bestrijding van corona afdoende naleeft, (ii) het bestuur goed in beeld heeft gebracht welke gevolgen de coronaperikelen (naar verwachting) op de onderneming zullen hebben en (iii) welke maatregelen daartegen door het bestuur worden genomen. Daarbij zal uiteraard niet alleen de toezichthoudende rol van de Raad van Commissarissen van belang zijn, maar ook de adviserende. In dat kader kan het overigens ook wenselijk zijn dat de Raad van Commissarissen zich bedient van eigen adviseurs.

 

Hou een dagboek bij

Op dit moment wijzigen de omstandigheden soms meerdere malen per dag. Het is van groot belang dat u voor u zelf schriftelijk vastlegt:

  1. welke kennis had ik op welk moment
  2. welke afwegingen heb ik op basis daarvan gemaakt
  3. waarom een bepaald argument de doorslag gaf in besluitvorming.

Dit is van groot belang omdat feiten en omstandigheden zich voortdurend wijzigen en op dit moment niemand precies weet waar het naartoe gaat. Als er echter onverhoopt toch iets mis gaat (bijvoorbeeld een faillissement blijkt onvermijdelijk) dan volgt het onderzoek naar de gang van zaken pas over geruime tijd, wordt de situatie dus achteraf bekeken en is het lastig de feiten te reproduceren. De ervaring leert dat een gedocumenteerde gang van zaken dan van grote waarde kan zijn. Zorg er daarbij ook voor dat aantoonbaar is dat het dagboek niet achteraf gemaakt is. Bijvoorbeeld door het (tussentijds) deponeren bij de huisadvocaat of huisnotaris.

Hou er toezicht op dat, waar mogelijk, gebruik wordt gemaakt van in het leven geroepen regelingen

De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen om “de pijn” te verzachten. Het is van belang dat u er toezicht op houdt dat waar mogelijk ook van deze maatregelen gebruik wordt gemaakt. Thuis Partners advocaten heeft in een nieuwsbrief een handzaam overzicht gemaakt van de juridische aandachtspunten bij het coronavirus voor uw bedrijfsvoering.

Let op bij selectieve betaling

Wanneer de omzet ineens wegvalt, de kosten doorlopen en de debiteurenbetalingen stokken, heeft dat een grote impact op de liquiditeit. Daardoor kan ook een situatie ontstaan dat niet alle crediteuren kunnen worden betaald en er keuzes gemaakt moeten worden om de onderneming draaiend te houden. Daar gelden echter op basis van een reeks uitspraken van de Hoge Raad regels voor. Niet toepassen daarvan kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

In een liquidatiescenario krijgt uw taak een andere invulling

Indien onverhoopt een faillissement onvermijdelijk wordt, verschiet uw taak als Raad van Commissarissen van kleur. U dient dan eerst en vooral erop toe te zien dat het belang van de crediteuren niet wordt geschaad. Bovendien is het in een dergelijk scenario ook riskant “het zinkend schip” te verlaten. Ook daar gelden regels voor.

Hou zo mogelijk wel afstand van het bestuur

Het bestuur zet de lijnen uit en de Raad van Commissarissen houdt toezicht. In crisissituaties bestaat nog wel eens de neiging het bestuur ter zijde te schuiven en de regie naar de Raad van Commissarissen toe te trekken. Dat kan ertoe echter leiden dat de Raad van Commissarissen “pseudo-bestuurder” wordt en dat heeft potentiële gevolgen voor de bestuurdersaansprakelijkheid.

Voor ons is een crisissituatie in een rechtspersoon niet uniek. Daar hebben meerdere advocaten in onze sectie insolventierecht en ondernemingsrecht veel ervaring mee. Schroom niet om contact met ons te zoeken om even te sparren of voor een meer uitgebreid advies.

Dit artikel is geschreven door Dimitry Aertssen

E daertssen@thuispartners.nl

T 0031 43 352 13 97

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen