Expertisegebied | Bestuurs- & omgevingsrecht

Thuis in bestuurs- & omgevingsrecht.

Een omgevingsvergunning voor de bouw van nieuwe woningen of bedrijfsgebouwen. Afwijken van een bestemmingsplan. Bezwaar maken tegen de aanleg van een nieuwe weg. Al deze zaken vallen onder het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht gaat over ruimtelijke ordening: hoe richten wij de fysieke leefomgeving in? De advocaten bestuursrecht en omgevingsrecht van Thuis Partners zijn thuis in deze gebieden en hebben ervaring aan zowel de kant van de burger, het bedrijf of de projectontwikkelaar, als ook aan de zijde van de overheid. 

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Het omgevingsrecht wordt geordend door veel verschillende wetten. In de eerste plaats is dat de Awb: de Algemene wet bestuursrecht. Hierin zijn de verschillende bestuursrechtelijke procedures geregeld: het maken van bezwaar, het instellen van beroep bij de bestuursrechter en het instellen van hoger beroep bij de Raad van State. Ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn terug te vinden in de Awb 

Het omgevingsrecht kent naast de Awb diverse bijzondere wetten, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht. Deze wetten regelen wanneer een omgevingsvergunning kan worden verleend. Samen met het bestemmingsplan bepalen deze wetten waar en wanneer je mag bouwen, welk gebruik is toegestaan en welke vergunning er nodig is. Als burger of bedrijf kunt u terecht bij TP voor advies om te bepalen welke bouwplannen mogelijk zijn. Ook kunt u ons inschakelen voor bijstand bij procedures over omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen.

Op termijn zullen deze bijzondere wetten (zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht) vervangen worden door de nieuwe Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Overheden, burgers en bedrijven die hier vragen over hebben, kunnen bij ons terecht. 

Wanneer bestuursrechtelijke of omgevingsrechtelijke regels niet worden nageleefd, kan de overheid handhavend optreden. Dat doet de overheid met een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of het intrekken van een omgevingsvergunning. Ook een bestuurlijke boete behoort tot de mogelijkheden. Tegen een handhavingsbesluit staan bestuursrechtelijke procedures open. Wij adviseren u en procederen indien gewenst over het opstellen van handhavingsbesluiten, het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar en beroep. 

Besluiten van de overheid kunnen schade veroorzaken. Permanent, zoals een waardedaling van onroerend goed, of tijdelijk, zoals verminderde bereikbaarheid van een winkel of tankstation vanwege wegwerkzaamheden. De overheid kan voor die schade aansprakelijk zijn. Voor het indienen en afhandelen van planschade- en nadeelcompensatieverzoeken is specialistische juridische kennis nodig. Die kennis en ervaring hebben wij in huis.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De overheid moet bij de uitvoering van haar taak transparant zijn. De Wob bepaalt welke overheidsinformatie openbaar moet worden gemaakt, zowel op eigen initiatief als op verzoek. Onze advocaten bestuursrecht adviseren zowel over het indienen van Wob-verzoeken als over het afhandelen ervan. Ook kunt u ons inschakelen als u als bedrijf geconfronteerd wordt met een Wob-verzoek. Wij helpen uw bedrijf dan bij het indienen van een zienswijze. Vanzelfsprekend wordt daarbij zo nodig geprocedeerd.

De Wob wordt op 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Bij vragen over deze wijzigingen, kunt u bij ons terecht.

'Een ontwikkeld land laat al haar burgers genieten van een vrij en gezond leven in een veilige omgeving.'

- Kofi Annan, Ghanees diplomaat en 7e secretaris-generaal van de VN (1938 - 2018)

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen