Maastricht-Interieur-9
 
NL / EN / DE

“Financiering is de levensader van nagenoeg iedere onderneming.”

Financiering en zekerheden

Financiering is de levensader van nagenoeg iedere onderneming. Vanuit onze omvangrijke faillissementspraktijk heeft Thuis Partners advocaten veel expertise rondom financiering en zekerheden. Juist bij een (dreigend) faillissement is immers de deugdelijkheid van financieringen en zekerheden cruciaal.

In het verleden (tot 2007) was de bank vaak de enige verschaffer van vreemd vermogen. Tegenwoordig is er vaak een veelheid van financieringen. Deels van de bank, vaak aangevuld met andere financieringen in de vorm van private equity, business angels, familie en vrienden, kredietunies, crowdfunding, etc. Goed documenteren is belangrijk voor dergelijke financieringen, de bijbehorende zekerheden (zoals hypotheekrechten en pandrechten, borgtochten, hoofdelijkheden, etc.) en de verhoudingen tussen deze verschillende vormen van financiering.

Een andere ontwikkeling vanaf 2007 is dat diverse banken massaal renteswaps en andere rentederivaten aan het MKB hebben verkocht. Veel banken hebben de op hen rustende zorgplicht niet in acht genomen. Daardoor zijn met deze renteswaps tal van problemen ontstaan, zoals een negatieve waarde, onverwachte rente opslagen, zogenaamde overhedge, etc.

Advies

Wij begeleiden ondernemers en instellingen bij het aangaan en verstrekken van financieringen, door de bijbehorende documentatie op te stellen en/of onderhandelingen te voeren over de inhoud van die documentatie. Ook staan we financiers bij met betrekking tot het uitwinnen van verstrekte zekerheden.

Wij adviseren ondernemers en particulieren die een renteswap zijn aangegaan. We bekijken bijvoorbeeld of het voorstel van de bank over het zogenaamde Herstelkader, wel deugdelijk is. Verder geven we adviezen over de proceskansen van een claim tegen de bank met betrekking tot renteswaps. We staan ondernemers bij in de onderhandelingen met de bank voor het afwikkelen van problemen rondom de gesloten rentederivaten. In dit kader werken we ook intensief samen met financieel experts. Zij beoordelen de technische fouten in een renteswap en berekenen de schade die als gevolg daarvan is ontstaan.

Procedures

Als het nodig is, ondersteunen we u met procederen: voor het terugvorderen van leningen, het uitwinnen van zekerheden en rechtsgeldigheid van financieringen en zekerheden. Dit doen wij niet alleen voor Nederlandse financiers, maar vaak ook voor buitenlandse partijen die in Nederlandse ondernemingen hebben geïnvesteerd.

Verder procederen wij tegen diverse banken. Onderwerpen zijn dan de problematiek rondom rentederivaten, waaronder procedures over de juiste toepassing van het Herstelkader, vernietiging van de renteswaps wegens dwaling, schadevergoedingen als gevolg van schending van de zorgplicht, ten onrechte betaalde rente opslagen, negatieve waarde, etc.

Rechtsgebieden

Tot financiering en zekerheden behoren onder meer de volgende onderwerpen:

  • begeleiden van allerlei vormen van financiering (bancair, private equity, venture capital, crowdfunding, factoring, lease, achtergestelde leningen, converteerbare leningen)
  • vestiging en uitwinning van zekerheden (hypotheek- en pandrecht, hoofdelijkheid, borgtocht, etc.)
  • financiering van publiek-private samenwerkingen (o.a. infrastructuur, onderwijs, triple helix projecten)
  • overnamefinancieringen
  • rechtmatigheid kredietopzegging
  • renteswaps (o.a. toepassing Herstelkader, schade door schending zorgplicht banken)

Voor al uw vragen: neem contact op met onze sectie Financiering en zekerheden.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring