Maastricht-Interieur-4
 
NL / EN / DE

“De maatschappij hecht er veel waarde aan dat die informatie en datastromen alleen worden gebruikt zoals ze zijn bedoeld. Terecht natuurlijk.”

Privacy en data security

In de huidige maatschappij draait veel om informatie, techniek en (big) data. Zowel grote bedrijven als particulieren hebben met data te maken, denk aan bedrijfsgeheimen of persoonsgegevens. Ook overheden en instellingen hebben met grote hoeveelheden informatiestromen te maken. Voorbeelden daarvan zijn ICT-systemen voor scholen, het Elektronisch Patiëntendossier en het Landelijk Schakelpunt voor de soepele uitwisseling van patiëntengegevens.

De maatschappij hecht er veel waarde aan dat die informatie en datastromen alleen worden gebruikt zoals ze zijn bedoeld. Terecht natuurlijk. Daarvoor is het wel belangrijk dat er regels zijn om de juridische kaders voor de bescherming van die data te bepalen én dat er (technische) systemen zijn om de data te beveiligen. Thuis Partners advocaten ondersteunt partijen die met informatie en datastromen werken.

Advisering

Verstrekt of verwerkt u als organisatie persoonsgegevens? Wij adviseren u graag over de voorwaarden waaronder persoonsgegevens mogen worden gebruikt. Verder staan wij u bij als u informatie of data beschermd wil houden, om te voorkomen dat deze onrechtmatig door derden wordt gebruikt. Ook adviseren wij werkgevers hoe en tot in welke mate zij persoonsgegevens van werknemers mogen verwerken. We adviseren zorginstellingen over het opstellen van (ICT-)overeenkomsten om data te beschermen of om het verwerken van persoonsgegevens door andere partijen (via verwerkersovereenkomsten) mogelijk te maken.

Dit rechtsgebied ontwikkelt zich snel. Daardoor wordt de kans steeds groter dat u wordt aangesproken door de nationale toezichthouder of door particulieren die inzage willen in de manier waarop u persoonsgegevens verwerkt. U moet dan snel en adequaat handelen om de nodige informatie te verstrekken. Zo voorkomt u dat er handhavende maatregelen (lasten onder dwangsom of zelfs boetes) worden opgelegd. Wij staan u bij om op een juiste en afdoende manier te reageren. Daarnaast adviseren wij ondernemingen bij het opstellen van research & development overeenkomsten en de daarbij noodzakelijke geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s) om de bescherming van bedrijfsgeheimen te waarborgen. Gaat het toch verkeerd en ontstaat er een datalek? Dan kunnen wij snel inspringen en u begeleiden bij het nemen van de passende maatregelen richting autoriteiten en betrokkenen.

Procedures

Het kan gebeuren dat er geprocedeerd moet worden als de Autoriteit Persoonsgegevens handhavend optreedt, als data onrechtmatig worden gebruikt of als er onrechtmatige publicaties plaatsvinden. Wij hebben de nodige proceservaring met geschillen op het gebied van privacy, gegevensverwerking en data(-bescherming). Of dat nu een procedure is voor de gerechtelijke instanties, bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval van arbitrage.

Onderwerpen

Tot de sectie Privacy en Data Security behoren onder meer de volgende onderwerpen:

 • Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Bedrijfsgeheimen (NDA’s)
 • Blockchain technologie voor de juridische sector
 • Data, datalek, big data en dataverkeer
 • Gegevensbeschermingsmaatregelen
 • ICT-projecten
 • Intellectueel eigendom
 • Meldplichten
 • Onrechtmatige (pers-)publicaties
 • Privacybeleid, privacy statements en privacy notices
 • Samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van data, R&D en privacy
 • Verwerking van persoonsgegevens
 • Verwerkersovereenkomsten.

Opleiding

Omdat er veel dwarsverbanden zijn met de andere rechtsgebieden binnen ons kantoor, houden wij u via de verschillende nieuwsbrieven actief op de hoogte van interessante ontwikkelingen en actuele nieuwsberichten over privacy en data security.

Regelmatig organiseren wij seminars en geven wij inhouse cursussen over actuele onderwerpen op dit gebied, onder meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle veranderingen die deze met zich meebrengt.

Voor al uw vragen op het gebied van privacy en Data Security: neem contact op met onze sectie Privacy & Data Security.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring