Integriteits­kwesties

Integriteits­kwesties

Thuis Partners heeft een ruime ervaring op het gebied van integriteitskwesties. Dit betreft bijvoorbeeld ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, belangenverstrengeling, toxisch leiderschap, #metoo-kwesties, etc. Vanuit onze expertise verlenen we ondersteuning middels het verrichten van feitenonderzoek, het functioneren als klankbord voor RvB en RvT, adviseren rondom toepassing governanceregels, het inzetten van een (externe) vertrouwenspersoon.

Concreet biedt Thuis Partners de navolgende diensten om integriteitsvraagstukken te onderzoeken, begeleiden en op te lossen:

Externe Vertrouwenspersoon

Thuis Partners heeft een gecertificeerde externe vertrouwenspersoon in huis. Dat is mr. drs. Karina Lemmens. Zij ondersteunt en helpt bij problemen en conflicten op de werkplek.

Deze vertrouwenspersoon geeft op professionele en integere wijze invulling aan haar taak om medewerkers die willen praten over integriteitsschendingen of die slachtoffer zijn van ongewenste omgangsvormen een luisterend oor te bieden en hen met raad en daad bij te staan. De externe vertrouwenspersoon kan het probleem aanhoren en verkennen of een informele oplossing mogelijk is. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon als taak om voorlichting te geven aan de werkgever, de medewerkers en aan de ondernemingsraad.

Onze vertrouwenspersoon is uiteraard onafhankelijk, objectief en discreet. Door de grotere afstand van onze externe vertrouwenspersoon tot uw organisatie is distantie en discretie gewaarborgd en kan, rekening houdende met alle belanghebbenden, gewerkt worden aan een oplossing. De externe vertrouwenspersoon verzorgt bovendien vertrouwelijk en/of geanonimiseerd terugkoppeling van haar bevindingen. Een discreet maatwerktraject bij precaire situaties en omstandigheden. Vanuit haar expertise en jarenlange ervaring kan Karina Lemmens ook als vertrouwenspersoon maatwerk leveren.

Onze advocaat arbeidsrecht en mediator Karina Lemmens is gecertificeerd extern vertrouwenspersoon en heeft ruime ervaring met zaken op het gebied van grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties. De dienstverlening waar u een beroep op kunt doen omvat:

  •  Onafhankelijk begeleiden en adviseren van melders met betrekking tot ongewenste omgangsvormen (discriminatie, intimidatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie) of integriteitskwesties (vermoedens van misstanden, fraude, machtsmisbruik) op de werkvloer.
  • Het bieden van een luisterend oor en het bespreken van mogelijke oplossingen.
  • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie. Het doel hiervan is om werknemers en leidinggevenden kennis te laten maken met de thema’s ongewenst gedrag en integriteit op de werkvloer.
  • Adviseren van bestuur en management.
  • Een bijdrage leveren aan uw jaarverslag. Naar aanleiding van de binnen de organisatie geldende gedragscode/protocollen en eventuele meldingen, kan de Vertrouwenspersoon advies geven ten aanzien van het te voeren beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit.
  • Begeleiding van klokkenluiders en de toepassing van de Wet op de bescherming klokkenluiders.
  • Het opstellen van een gedragscode en/of klachtenprocedure.

Onderzoek integriteitskwesties

Onderzoek door een externe partij is een probaat middel om ervaren misstanden of integriteitsschendingen boven water te krijgen. Het verrichten van onderzoek valt binnen de grenzen van de beroepsuitoefening van de advocaat. De advocaat is daarbij echter uiteraard gebonden aan de kernwaarden van de advocatuur en zal de beroeps- en gedragsregels in acht moeten nemen.

Wij staan voor een gedegen advies en een onafhankelijk onderzoek bij integriteitsschendingen. Het onderzoeksrapport kan worden ingebracht in een eventuele juridische procedure.

Wij kunnen complexe fraude- en corruptieonderzoeken uitvoeren, in een veelheid van sectoren en op het snijvlak van verschillende rechtsgebieden. We kunnen ook bijstand verlenen aan ondernemingen/organisaties die worden geconfronteerd met een onderzoek door het OM, de FIOD of toezichthouders (bijvoorbeeld DNB, AFM, Zorgautoriteit, WWFT-vraagstukken).

Wij kunnen een onderzoek inzetten bij cliënten en niet-cliënten. Wij zullen per onderzoek samen met u als opdrachtgever de omvang, strekking en werkwijze bepalen en vastleggen. Wij kunnen u dus dienst zijn wanneer u behoefte heeft aan het inventariseren en vaststellen van de feiten en het onderzoeken van wat er voorgevallen is en een klankbord bieden als het gaat om een precaire situatie op het vlak van ongewenst gedrag of integriteit. Onze kernwaarden staan voor een gedegen en doortastende aanpak van het onderzoek.

We kunnen de rol van onderzoeker ook vervullen naast uw eigen advocatenbureau, zonder dat we op de stoel van uw vaste advocaat willen zitten. Het doen van dit soort onderzoeken is een aparte vorm van onze dienstverlening en heeft belangrijke toegevoegde waarde als u over een rapport van een onafhankelijke onderzoeker wilt kunnen beschikken.

Thuis Partners biedt u graag de dienst aan van de Externe Onderzoeker Integriteitskwesties. Op basis van jarenlange expertise in conflicthantering kan Thuis Partners uw organisatie op verschillende manieren ondersteunen middels het doen van onafhankelijk, transparant, zorgvuldig vormgegeven onderzoek na een signaal over grensoverschrijdend gedrag of integriteitsschending. Maatwerk en discretie staat daarbij voorop.

Ons team van onderzoekers (Dimitry Aertssen, Eugène Rosier, Emile Savelkoul, Rob Lemmens, Nico van der Peet en Karina Lemmens) bestaat uit advocaten die een ruime ervaring hebben opgedaan in conflicthantering, governancekwesties en integriteitsschendingen. Zij weten waar het over gaat en kan gaan en welke belangen op het spel staan.

Indien u behoefte heeft aan meer informatie of nader overleg over deze specifieke dienstverlening, aarzel dan niet om ons te contacten via één van de hiervoor genoemde advocaten.