NL / EN / DE

Artikelen

De advocaten van Thuis Partners publiceren regelmatig artikelen. Hieronder volgt een overzicht van de meest recente publicaties:

12/07/2019

Hoe zat het ook alweer met… mijn vordering op grond van de 403-verklaring?

Inleiding Stel u heeft een vordering op een BV en deze BV betaalt de vordering niet. Of stel u wenst de gegoedheid van uw wederpartij vast te stellen. U vraagt een... Lees verder

09/07/2019

Wijziging WW-premiesystematiek

Inleiding Op dit moment wordt de betaling van de eerste zes maanden van een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (hierna: WW) gefinancierd via 67 verschillende sectorpremies. Iedere werkgever wordt... Lees verder

09/07/2019

De cumulatiegrond (i-grond)

Inleiding Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter kan enkel op grond van één van de redelijke gronden die opgenomen zijn in de wet (artikelen 7:671b lid 1 sub a... Lees verder

09/07/2019

Wijziging transitievergoeding

Momenteel bestaat er in beginsel recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd. De transitievergoeding is: A. over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst... Lees verder

09/07/2019

De payrollovereenkomst

Inleiding De Wab bevat verstrekkende wijzigingen op het gebied van payrolling. Deze wijzigingen én de gevolgen daarvan, worden in deze bijdrage besproken. Tot nu toe bestaat er in juridische... Lees verder

08/07/2019

Versterking positie oproepkrachten

De Wab bevat een aantal wijzigingen die de negatieve effecten van flexibele arbeidsovereenkomsten voor werkgevers beperken. Om onzekerheid over werk en inkomen voor werkenden te beperken doet de regering aanpassingen... Lees verder

04/07/2019

Don't judge a book by its cover

Vakbladen trachten met passende en beknopte titels en dito samenvattingen het lezerspubliek te interesseren. Met deze handelswijze kan aan de uitspraak in kwestie geweld worden aangedaan. Dit bleek het geval... Lees verder

04/06/2019

De gedoogbeslissing: de bestuursrechter beschermt niet meer

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 24 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1356) een duidelijke uitspraak gedaan. Tegen een besluit waarin een bepaalde situatie wordt gedoogd, is het niet... Lees verder

04/06/2019

De rechtsverwerking van een ontbindende voorwaarde in een huurovereenkomst

De hoofdregel in het Nederlandse contractenrecht is dat de overeenkomst moet worden nagekomen. Toch is het mogelijk dat onder bepaalde omstandigheden de overeenkomst niet meer hoeft te worden nagekomen door... Lees verder

04/06/2019

Gevolgen voor taxateur na een te hoge schatting van de woningwaarde

Een hypotheekgever lijdt na de executoriale verkoop van een woning maar liefst een verlies van € 331.250,-. De hypotheekgever daagt de taxateur en diens werkgever voor de rechter, omdat de... Lees verder

15/05/2019

Minister wijzigt wetsvoorstel: Wzd-functionaris moet arts raadplegen bij toepassing dwangmaatregelen

Op 9 mei jl. heeft Minister Hugo de Jonge de Tweede kamer geïnformeerd over het wetsvoorstel tot aanpassing van (onder andere) de Wet zorg en dwang (Wzd). Daarin wordt voorgesteld... Lees verder

15/05/2019

Kan een zorgovereenkomst met een partner of familielid een arbeidsovereenkomst zijn?

Inleiding Eenieder kan zorg verlenen aan zijn of haar partner en/of familieleden op basis van een zgn. zorgovereenkomst. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u hiervoor modelovereenkomsten... Lees verder

15/05/2019

Zzp’ers in de zorg: (on)mogelijk?

Inleiding Zzp’ers, ofwel zelfstandigen zonder personeel, werken op basis van een overeenkomst van opdracht en niet op basis van een arbeidsovereenkomst. Reden waarom ze winst uit onderneming als inkomen ontvangen... Lees verder

01/05/2019

De risico’s van het te laat publiceren van de jaarrekening: verwaarloosbaar of reëel?

Uit een recent in het Financieel Dagblad gepubliceerd artikel blijkt dat Nederlandse ondernemingen vanwege concurrentieoverwegingen vaag zijn over hun financiële situatie. Zo ontbreekt vaak informatie die essentieel is om inzicht... Lees verder

23/04/2019

Kantonrechter Maastricht: werkgever is (nog steeds) niet verplicht een slapend dienstverband op te zeggen

Wij informeerden u eerder over een bijzondere uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (Scheidsgerecht), waarin het Scheidsgerecht (onverwacht) oordeelde dat een werkgever op grond van art. 7:611 BW verplicht kan zijn... Lees verder

23/04/2019

Gedeeltelijke transitievergoeding na vervaltermijn toegewezen

De kantonrechter Roermond wees op 11 april jl. een voor de arbeidsrechtpraktijk belangrijke uitspraak. In deze zaak, waarin Thuis Partners advocaten optrad namens de werknemer, heeft de kantonrechter geoordeeld, dat... Lees verder

23/04/2019

Het beëindigen van slapende dienstverbanden: de Hoge Raad is aan zet!

Inleiding Al enige tijd is het een veelbesproken onderwerp: is een werkgever verplicht om een slapend dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen? Een werkgever heeft op grond... Lees verder

17/04/2019

Hoe zit het met verhuren via het online platform Airbnb?

Airbnb is een online marktplaats dat de verhuur en boeking van privé-accommodaties mogelijk maakt tegen een zelf vastgestelde vergoeding. Het verhuren van een woonruimte via Airbnb blijft zorgen voor onrust... Lees verder

17/04/2019

Let op: ook WhatsAppberichten sms’jes van privételefoons vallen onder de Wob

De Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’) regelt welke overheidsdocumenten openbaar zijn, en welke niet. Burgers kunnen met een zogenaamd ‘Wob-verzoek’ informatie - van e-mails tot geluidsopnames - die betrekking heeft... Lees verder

17/04/2019

De aanbestedingsplicht van Nederlandse woningcorporaties

In december 2017 heeft de Europese Commissie Nederland op het matje geroepen, omdat zij van oordeel is dat Nederlandse woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsrichtlijn vallen. De Europese Commissie stuurde een... Lees verder

12/04/2019

Gedeeltelijke transitievergoeding ná vervaltermijn toegewezen

Een primeur in het arbeidsrecht: de kantonrechter in Roermond oordeelde gisteren, 11 april 2019, dat de werknemer aanspraak kan maken op een gedeeltelijke transitievergoeding, ondanks het feit dat de vervaltermijn... Lees verder

28/03/2019

Van de Belastingprofessional, het Openbaar Ministerie en het tuchtrecht

1. Inleiding De accountant of belastingadviseur (hierna: de belastingprofessional) lopen bepaalde beroepsrisico’s wanneer zij cliënten begeleiden bij het nakomen van de fiscale verplichtingen van die cliënten. Eén van die risico’s... Lees verder

27/03/2019

Procederen bij de Ondernemingskamer: Hoe werkt het en wat levert het op?

Wanneer een enquêteprocedure starten? De enquêteprocedure is bij uitstek een procedure die in de categorie “corporate litigation” valt. In beginsel is deze procedure erop gericht conflicten tussen de verschillende organen... Lees verder

27/03/2019

Recht van reclame: Een geheim wapen in geval van faillissement van uw afnemer!

Inleiding Klanten die facturen onbetaald laten of zelfs failliet gaan zijn een doorn in het oog van ondernemers. Voor leveranciers kan een eigendomsvoorbehoud een belangrijk instrument zijn om de schade... Lees verder

26/03/2019

Waardering van de onderneming bij echtscheiding

Voor veel rechters en advocaten is waardering van ondernemingsvermogen in het kader van echtscheiding een lastig onderwerp. Als partijen er niet in slagen om in onderling overleg de waarde van... Lees verder

21/03/2019

Seminar "Risico's bij de beroepsuitoefening van de fiscale professional" op 11 april 2019

De secties ondernemingsrecht en fiscale advocatuur van ThuisPartners advocaten nodigen u hierbij graag uit voor het seminar met als titel: "Risico's bij de beroepsuitoefening van de fiscale professional" Accountants en belastingadviseurs (de... Lees verder

21/03/2019

Vaccinatie – straks een wettelijke verplichting?

“De VS kampt met zoveel gevallen van mazelen, dat de roep om verplicht vaccineren steeds luider wordt”. Dit bericht stond in De Limburger van woensdag 6 maart jl. Ook in... Lees verder

20/03/2019

Google moet zoekresultaten over arts verwijderen

In 2014 oordeelde het Hof van Justitie over het recht om vergeten te worden, wat tot gevolg had dat zoekmachines als Google en Bing kunnen worden veroordeeld tot verwijdering van... Lees verder

20/03/2019

De zorgprofessional is een nummer?

Met ingang van 1 april zijn zorgverleners verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. De Artsenfederatie KNMG, de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging hebben stevige kritiek geuit... Lees verder

18/03/2019

Bouwrecht: wetsvoorstel versterking rechtspositie van de (consument) opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer

Het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) was al op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel nog niet aangenomen, maar als... Lees verder

18/03/2019

Zwaard van Damocles scherper geslepen: burgemeesters mogen drugspand eerder sluiten

Het is regelmatig te lezen in de krant of op sociale media: een woning of bedrijfspand wordt op last van de burgemeester gesloten omdat er een hennepplantage of harddrugs is... Lees verder

18/03/2019

Huurverhoging 2019: de mogelijkheden om te komen tot en/of bezwaar te maken tegen een huurverhoging

Recent heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend gemaakt met welke percentages de huur in 2019 kan worden verhoogd. Bij woonruimte Huurverhoging 2019 De meeste verhuurders van woonruimte verhogen de huur... Lees verder

11/03/2019

Inkleuring begrip ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer’

Inleiding Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid bestaat er voor werknemers na 24 maanden dienstverband een recht op een transitievergoeding. De wetgever heeft duidelijke vereisten voor het bestaan... Lees verder

01/03/2019

Erfgenamen slechts in uitzonderingsgevallen beschermd tegen schulden van de nalatenschap

Wie een nalatenschap erft, heeft de keuze deze te aanvaarden of te verwerpen. Een erfgenaam die de nalatenschap zonder enig voorbehoud (zuiver) aanvaardt, wordt aansprakelijk voor alle schulden van de... Lees verder

06/02/2019

‘Baanbrekend’ arbitraal vonnis voor langdurige zieke werknemers met een slapend dienstverband

Zieke werknemers die op initiatief van de werkgever, na 104 weken loondoorbetaling, worden ontslagen, hebben recht op een transitievergoeding. Als gevolg hiervan is een hardnekkig probleem ontstaan dat bij zieke... Lees verder

06/02/2019

Wijzigen van functie: Hoge Raad verduidelijkt criterium “Welbewuste instemming”

Het wijzigen van met de werknemer afgesproken arbeidsvoorwaarden is mogelijk door aanbod en aanvaarding. Een werknemer stemt dan in met een wijzigingsvoorstel van de werkgever. Op 23 november 2018 heeft... Lees verder

06/02/2019

Bezorgers Deliveroo zijn -toch- werknemer!

De platformeconomie neemt een vlucht en platformwerk is aan de orde van de dag. Al een tijd bestaat er discussie in literatuur en politiek over welke invloed dat juridisch zou... Lees verder

06/02/2019

1 januari 2019: Déze zaken veranderden er op arbeidsrechtelijk gebied

De jaarwisseling is een datum waarop vaak nieuwe wetten of wetswijzigingen in werking treden. Per 1 januari 2019 zijn er ook een aantal wijzigingen op arbeidsrechtelijk gebied van kracht geworden.... Lees verder

06/02/2019

Een gedragslijn van de werkgever als een geldende arbeidsvoorwaarde

Inleiding Stel, u kent regelmatig en sinds langere tijd jaarlijks of periodiek een salarisverhoging aan uw werknemers toe als extraatje. Deze salarisverhoging is niet gebaseerd op afspraken die tussen... Lees verder

04/02/2019

‘Baanbrekend’ arbitraal vonnis voor langdurige zieke werknemers met een slapend dienstverband?!

Het probleem Zieke werknemers die op initiatief van de werkgever, na 104 weken loondoorbetaling, worden ontslagen, hebben recht op een transitievergoeding. Als gevolg hiervan is een hardnekkig probleem ontstaan... Lees verder

29/01/2019

Ontslag op h-grond vanwege het ontbreken van herplaatsingsmogelijkheden

Inleiding Vóór het ontslag van een werknemer dient de werkgever de herplaatsingsmogelijkheden van de werknemer te onderzoeken. Tevens dient er sprake te zijn van een redelijke grond voor ontslag. Wat onder... Lees verder

21/01/2019

Naming and Shaming van belastingprofessionals

De Staatsecretaris van Financiën heeft een wetsontwerp ter internetconsultatie voorgelegd. Onderdeel van dat wetsontwerp is dat de Belastingdienst kan overgaan tot het openbaar maken van opgelegde vergrijpboetes aan belastingprofessionals, zoals... Lees verder

18/01/2019

Wat doen we met het pensioen?

Kennelijk is dit een vraag die te weinig wordt gesteld door partners die willen gaan scheiden. Uit een evaluatie van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is gebleken dat er... Lees verder

18/01/2019

De juridische goede voornemens voor de DGA

Vanuit zakelijk en juridische perspectief is het goed om als DGA op gezette tijden een aantal checks te doen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan het navolgende. Zijn mijn samenwerkingsovereenkomsten... Lees verder

09/01/2019

De bezoldigingsmaxima Wet Normering Topinkomens (WNT) 2019

Het doel van de WNT is (onder meer) het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen... Lees verder

09/01/2019

Het wetsvoorstel tot aanpassing van de WGBO

Op 17 juli jl. is er een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van (onder meer) de WGBO (afdeling 7.7.5. van het Burgerlijk Wetboek, hierna: ‘het Wetsvoorstel’). In deze bijdrage wordt door... Lees verder

09/01/2019

De belangrijkste wijzigingen van de Wet BIG voor het tuchtrecht

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Deze wetswijziging zal waarschijnlijk in de... Lees verder

09/01/2019

De goede(?) juridische voornemens van de wetgever voor de arbeidsmarkt

Het einde van het jaar is altijd een mooi moment om de balans op te maken en goede voornemens te formuleren voor het nieuwe jaar. De wetgever is wat dat... Lees verder

02/01/2019

Bezoldigingsmaxima Wet Normering Topinkomens (WNT) 2019

Algemeen bezoldigingsmaximum Het algemeen bezoldigingsmaximum op grond van de WNT (€ 189.000,- in 2018, na tussentijdse indexatie) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Bij... Lees verder

12/12/2018

Toezeggingen bonus aan bestuurders door raad van commissarissen

De voorzitter (“de Voorzitter”) en twee leden van de raad van commissarissen (“de Twee leden”) van een holding zeggen omvangrijke bonussen toe aan de bestuurders van twee dochtervennootschappen. Voorwaarde voor... Lees verder

04/12/2018

Wat te doen als de FIOD om zeven uur in de ochtend aanbelt

Slaperig doet u de deur open. U ziet een FIOD-invalteam, gewapend en wel. Dat is vaak het eerste zichtbare teken dat een opsporingsonderzoek tegen u of uw onderneming is aangevangen.... Lees verder

21/11/2018

Mag je vertrouwen op informatie op een website van de overheid?

Het internet bulkt van de informatie. Ook als het gaat om informatie van de overheid. Wanneer kan ik aanspraak maken op een subsidie? Heb ik voor een aanbouw een omgevingsvergunning... Lees verder

20/11/2018

Onbehoorlijke taakvervulling commissaris wegens aannemen steekpenningen

De commissaris van een familiebedrijf verkoopt een schilderij aan de bestuurder van een andere vennootschap voor een bedrag van € 500.000,-. Tot zover een op het oog gebruikelijke (wellicht niet... Lees verder

07/11/2018

Ondernemingskamer ontslaat commissaris Stichting Wonen Zuid

Een commissaris van de Stichting Wonen Zuid is door de Ondernemingskamer ontslagen nadat zij in conflict was gekomen met de huurdersbelangenorganisaties. Als gevolg van de wijze waarop zij met dat... Lees verder

07/11/2018

Studiedag Actualiteiten Arbeidsrecht

Op 29 november a.s. vindt in het Theaterhotel Oranjerie Roermond de Studiedag Actualiteiten Arbeidsrecht plaats, georganiseerd door het Juridisch Genootschap Maastricht. Het programma is inmiddels vastgesteld en dat treft u... Lees verder

23/10/2018

Institutionele beleggers in actie voor genderdiversiteit in de board

De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers zijn in actie gekomen voor genderdiversiteit in de board. Deze institutionele beleggers zijn er namelijk sterk van overtuigd dat een diverse board betere en... Lees verder

18/10/2018

De exhibitieplicht voor commissarissen

In het strafrecht hoeft een verdachte niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. In het civiel recht kan dat anders zijn. Als een eiser voor de beoordeling van zijn... Lees verder

17/10/2018

Eerste uitspraak gerechtshof inzake een bestuurlijke boete voor een medepleger

Inleiding Sedert de invoering van de vierde tranche van de Awb medio 2009, is er veel geschreven over de (potentiële) risico’s voor belastingadviseurs in het kader van de uitoefening van... Lees verder

17/10/2018

Het uur U voorbij: …: De AVG in de praktijk

Er is de voorbije maanden veel gezegd en geschreven over de datum van 25 mei 2018, de datum waarop alles anders zou worden. Vanaf die datum zou het afgelopen zijn... Lees verder

17/10/2018

Het voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen: een handzaam overzicht

Contracteren is een vak. Dat geldt zeker indien wordt gecontracteerd met het voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen. Dat dit voorbehoud de gemoederen blijft bezighouden, werd onlangs bevestigd... Lees verder

10/10/2018

VACATURE: Advocaat-medewerker Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Ben jij klaar voor een nieuwe stap? Wij zijn op zoek naar een advocaat-medewerker Ondernemingsrecht & Insolventierecht. Heb je interesse, reageer dan vóór 1 november 2018. De volledige vacature staat... Lees verder

09/10/2018

Een gedragslijn van de werkgever als een geldende arbeidsvoorwaarde

Inleiding Stel, u kent regelmatig en sinds langere tijd jaarlijks of periodiek een salarisverhoging aan uw werknemers toe als extraatje. Deze salarisverhoging is niet gebaseerd op afspraken die tussen u... Lees verder

09/10/2018

Dag van de Limburgse Commissaris 2018

Op donderdag 1 november 2018 organiseert Thuis Partners advocaten, inmiddels samen met andere partners, voor de vijfde keer de Dag van de Limburgse Commissaris. Deze interactieve dag is bedoeld voor... Lees verder

26/09/2018

Wie bepaalt wanneer de nacht begint?

Om tien uur ’s avonds nog een brood bij Albert Heijn halen, een nieuwe telefoon in het weekend laten bezorgen of om half drie ’s nachts na het stappen nog... Lees verder

25/09/2018

De gedeeltelijke transitievergoeding bij (gedwongen) minder werken

Werkgevers opgelet: bij een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan uw werknemer recht hebben op een pro-rato transitievergoeding! Inleiding Art. 7:673 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) brengt tot uitdrukking... Lees verder

19/09/2018

Bindend advies: een alternatieve wijze van geschilbeslechting tussen de RvC en andere organen van de rechtspersoon

Wanneer tussen de Raad van Commissarissen en een andere orgaan van een rechtspersoon een conflict ontstaat, kunnen zij zich tot de overheidsrechter wenden om op die manier te proberen het... Lees verder

24/08/2018

Alternatieve geschillenbeslechting (III): bindend advies

Inleiding In deze laatste column van het drieluik ‘de alternatieve vormen van geschillenbeslechting’ besteden wij aandacht aan het bindend advies. Het bindend advies zal – wellicht onbewust – bij het... Lees verder

16/08/2018

De Belastingdienst en het OM geflitst rijdend over de vluchtstrook tegen het verkeer in!

Het arrest van het Hof 's-Hertogenbosch van 12 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2472, heeft mijn aandacht getrokken vanwege een wel heel bijzondere collusie, of beter gezegd, doorkruising van de bestuursrechtelijke procesgang rondom... Lees verder

07/08/2018

Alternatieve geschillenbeslechting (II): Mediation

De meest bekende vorm van alternatieve geschillenbeslechting is mediation. Maar, wat is mediation eigenlijk? En, in welke situaties ligt mediation voor de hand. Wat zijn de voor- en nadelen van... Lees verder

31/07/2018

Alternatieve geschillenbeslechting: Arbitrage

Inleiding Wanneer partijen een geschil hebben proberen ze natuurlijk eerst via overleg tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is het gebruikelijk dat één van de partijen... Lees verder

24/07/2018

Thuis Partners steunt sociale advocatuur

Thuis Partners steunt de sociaal advocaten in Nederland die door de bezuinigingen in het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand hun hoofd nog amper boven water kunnen houden.Vandaar dat wij aan de... Lees verder

02/07/2018

Autoriteit woningcorporaties stuurt brief over de regeling voor belet en ontstentenis van de raad van commissarissen

Bij brief van 19 juni 2018 is het bestuur van iedere woningcorporatie door de Autoriteit woningcorporaties aangeschreven. In deze brief vraagt de Autoriteit woningcorporaties bijzondere aandacht voor de regeling voor... Lees verder

02/07/2018

De zwijgplicht van de teamarts van Ajax

Vorig jaar werd Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door hartfalen. Hij liep daarbij ernstige en blijvende hersenschade op en ligt nog altijd in coma. Sindsdien zijn de... Lees verder

26/06/2018

De H-grond: vloek of zegen bij de stichtingsbestuurder?

Het komt helaas geregeld voor dat een Raad van Toezicht haar vertrouwen in een bestuurder verliest. Aan het verlies van vertrouwen kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen, waaronder onder meer: niet... Lees verder

19/06/2018

Agenderingsrecht houdt geen recht op stemming in

Het bestuur en de raad van commissarissen van een vennootschap zijn bevoegd om te bepalen welke onderwerpen tijdens een algemene vergadering worden besproken. Tijdens deze algemene vergaderingen leggen het bestuur... Lees verder

12/06/2018

​Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen… of toch niet?

Een bekend voorbehoud bij een belangrijke transactie is dat de overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen. Het voorbehoud wordt opgenomen op grond van de... Lees verder

07/06/2018

Dividendbeleid en aansprakelijkheid

In dit video artikel wordt Nico van der Peet geïnterviewd over de do's and don'ts bij het invoeren van een dividendbeleid. Het dividendbeleid en de risico's die daarbij behoren, worden... Lees verder

07/06/2018

De risico’s van het te laat publiceren van de jaarrekening: verwaarloosbaar of reëel?

Uit een recent in het Financieel Dagblad gepubliceerd artikel blijkt dat Nederlandse ondernemingen vanwege concurrentieoverwegingen vaag zijn over hun financiële situatie. Zo ontbreekt vaak informatie die essentieel is om inzicht... Lees verder

07/06/2018

Interview: de raad van commissarissen als procespartij

In dit video artikel wordt Nico van der Peet geïnterviewd over het optreden van de raad van commissarissen van Akzo Nobel N.V. in een procedure. Normaal gesproken is het zijn... Lees verder

07/06/2018

Kunst kopen

Van 8 tot en met 18 maart 2018 vond in Maastricht de TEFAF plaats. De grootste kunstbeurs ter wereld. Menig directiekamer in Limburg wordt opgesierd met kunst die op de... Lees verder

06/06/2018

Uitzenden of aannemen “that’s the question”

1. Inleiding Dienstverlenende bedrijven in de grensstreek die aan in Nederland gevestigde bedrijven diensten verlenen worden regelmatig geconfronteerd met nare discussies met de Nederlandse Belastingdienst. Het gevolg is vaak dat een... Lees verder

06/06/2018

Tijdelijke verhuur: de leegstand voorbij

Ondanks de sterk aantrekkende economie en talloze inspanningen van organisaties zoals stichting Streetwise, blijft het een bekend probleem: leegstand! Op 1 april 2017 stond in Heerlen bijna 11 % van... Lees verder

06/06/2018

Inkeren anno 2018

In de pers verschijnen met enige regelmaat berichten dat de Belastingdienst informatie vanuit het buitenland ontvangt over aldaar aangehouden vermogen dat niet in de belastingaangiften is verantwoord. Tot 1 januari... Lees verder

06/06/2018

Rechtspraak: autoritaire raad van toezicht botst met statutair bestuurder

Op 30 mei 2018 deed de kantonrechter in Leeuwarden uitspraak in de zaak van de onderwijsinstelling Stichting Nordwin College in Leeuwarden die het ontslag van haar statutair bestuurder had verzocht.... Lees verder

29/05/2018

CAV Den Ham: gebrek aan openheid van zaken leidt tot onderzoek

Op 28 februari 2018 heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat het verstrekken van gebrekkige informatie over vergoedingen aan commissarissen een gegronde reden is om aan een juist beleid te twijfelen. De... Lees verder

29/05/2018

Waar blijft de Wet Herziening Partneralimentatie?

De politiek houdt zich momenteel opvallend stil over de aanpassing van de regels voor partneralimentatie. Wetsvoorstellen over dit onderwerp zijn in de loop der tijd gesneuveld of lijken in de... Lees verder

17/05/2018

Het Uur U: Het toepasselijk worden van de AVG

De laatste tips & tricks en waarschuwingen Het is bijna zover. Over minder dan 10 dagen wordt de AVG van toepassing en vanaf dat moment kan de nationale privacy-waakhond, de autoriteit... Lees verder

15/05/2018

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Per 1 juli 2017 is het eerste gedeelte van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking getreden. Het tweede deel van deze wet wordt ingevoerd per 1... Lees verder

15/05/2018

Verloskundige bestraft voor onvoldoende opleiding waarneemster

Een verloskundige heeft van het RTG in Zwolle[1] een tuchtrechtelijke waarschuwing gekregen, omdat ze niet heeft gecontroleerd of haar waarneemster wel voldoende opleiding heeft gevolgd om een echografie te maken.... Lees verder

15/05/2018

Het opzeggen van een zorgovereenkomst: aanwezigheid gewichtige reden voldoende?

In de algemene voorwaarden van zorginstellingen is dikwijls (en mogelijk ten overvloede) opgenomen dat de wettelijke bepalingen uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (afdeling 7.7.5. van het Burgerlijk Wetboek, ‘WGBO’) ten... Lees verder

08/05/2018

Uitzenden of aannemen “that’s the question”

1. Inleiding Dienstverlenende bedrijven in de grensstreek die aan in Nederland gevestigde bedrijven diensten verlenen worden regelmatig geconfronteerd met nare discussies met de Nederlandse Belastingdienst. Het gevolg is vaak dat... Lees verder

03/05/2018

Onvoorziene omstandigheden in de UAV-GC 2005

Op 18 oktober 2017 heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw een interessante uitspraak gedaan over de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005). Uit deze uitspraak... Lees verder

03/05/2018

Aanpak ondermijnende criminaliteit: wetsvoorstel uitbreiding Bibob-onderzoek

Ondermijnende criminaliteit en vermenging van de onderwereld en de bovenwereld: het is een maatschappelijk probleem dat steeds vaker aan de orde wordt gesteld. De Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door... Lees verder

03/05/2018

Goed nieuws voor verhuurders en VvE’s: Tweede Kamer stemt in met wijziging Warmtewet

Bij de invoering van de Warmtewet zijn ook verhuurders, die warmte leveren aan hun huurders via bijvoorbeeld stadsverwarming of blokverwarming, aanvankelijk als warmteleverancier aangemerkt. Daardoor dienen zij op dit moment... Lees verder

12/04/2018

Stiekeme geluidsopnamen

Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen de beschikking over een smartphone waarmee gemakkelijk geluid (in hoge kwaliteit) kan worden opgenomen. Er bestaan zelfs al apps die de opgenomen audio direct omzetten in... Lees verder

12/04/2018

Bestuurder eist rectificatie van Raad van Commissarissen

Op 29 november 2017 heeft de rechtbank Amsterdam[1] geoordeeld dat het Gemeentelijke Vervoersbedrijf (“het GVB”) bij monde van de Raad van Commissarissen (“de RvC”) niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens de... Lees verder

27/03/2018

Positieve ervaringen met de gedragsaanwijzing in het huurrecht

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben afgelopen februari een lezenswaardig onderzoek gepresenteerd over de gedragsaanwijzing in het huurrecht.[1] De gedragsaanwijzing wordt door woningcorporaties... Lees verder

27/03/2018

Recht op ontbinding bij bouwkundige gebreken

Sinds 1 februari 2018 hoeven huizenkopers niet meer te vragen om een bouwkundig voorbehoud in de standaard koopovereenkomst. In de model-overeenkomst is een wijziging opgenomen die ervoor zorgt dat huizenkopers... Lees verder

27/03/2018

B&W kan vergunning niet weigeren met enkele verwijzing naar beleid

Bij het weigeren van een omgevingsvergunning, kan het college van B&W niet volstaan met de algemene verwijzing naar beleid. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de... Lees verder

26/03/2018

De beloning van de bestuurder en de rol van de Ondernemingsraad

Recent is weer veel commotie ontstaan over de hoogte van de beloning van een topbestuurder. ING wilde het salaris van haar bestuursvoorzitter met 50% verhogen. Dit voorstel leidde tot een... Lees verder

23/03/2018

Wat heeft een ondernemer aan een raad van commissarissen?

Voor veel ondernemers is de meerwaarde van een raad van commissarissen niet direct duidelijk. Het instellen van een raad van commissarissen wordt - evenals het instellen van een ondernemingsraad -... Lees verder

13/03/2018

Een kleiner huis dan op Funda vermeld: is de makelaar aansprakelijk?

Inleiding Internet is tegenwoordig een belangrijke marktplaats voor de verkoop van huizen. Makelaars maken veelvuldig gebruik van websites als Funda om te koop aangeboden huizen onder de aandacht te brengen. Maar... Lees verder

13/03/2018

Vergunningverlening mag niet volledig afhankelijk zijn van positief deskundigenadvies

Inleiding In een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:54), kwam de vraag aan de orde of het verlenen van een omgevingsvergunning volledig afhankelijk... Lees verder

13/03/2018

Winst terugbetalen bij verboden onderverhuur: oneerlijk beding?

Inleiding In veel huurovereenkomsten voor woonruimte is opgenomen dat het niet toegestaan is de woning onder te verhuren aan een derde. De huurder die de woning toch onderverhuurt, loopt niet alleen... Lees verder

28/02/2018

Aanbestedingsplicht woningcorporaties?

Op 8 december 2017 heeft de Europese Commissie (EC) aangekondigd dat zij een inbreukprocedure tegen Nederland start. Volgens de EC zijn woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn een aanbestedende dienst... Lees verder

28/02/2018

Dochters van verhuurder willen een restaurant exploiteren: dringend eigen gebruik?

Het Hof Amsterdam heeft op 29 augustus 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:3508) geoordeeld over de vraag of het willen exploiteren van een restaurant door de dochters van een verhuurder, dringend eigen gebruik oplevert.... Lees verder

28/02/2018

Detailhandel, de Dienstenrichtlijn en branchering in bestemmingsplannen

Het is een graag gebruikt middel in bestemmingsplannen: branchering. Op die manier kan een gemeente branchegerichte gebieden ontwikkelen, bijvoorbeeld om een woonboulevard of outletcentrum te ontwikkelen. Op 30 januari 2018... Lees verder

27/02/2018

Slotdocument Commissie-Van Manen

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft op 29 januari 2018 haar slotdocument aan Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat overhandigd. Het betreft het vierde en tevens laatste... Lees verder

23/02/2018

Verpleegkundige gunt (een gedwongen opgenomen) alcoholverslaafde patiënte één glas wijn: Hoe oordeelt het Centraal Tuchtcollege?

In onze nieuwsbrief van oktober 2017 schreef mijn collega Christiaan Riemens over de spraakmakende kwestie van een psychiatrisch verpleegkundige die een alcoholverslaafde patiënte één glas wijn gunde in een gecontroleerde... Lees verder

23/02/2018

25 mei 2018 nadert…: bent u al AVG-proof?

Het is 2 voor 12… Over drie maanden wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG")[1] van toepassing. Toch zijn er partijen werkzaam in de zorg die nu nog moeten beginnen met... Lees verder

23/02/2018

Medisch vertegenwoordiger vervangen door professioneel mentor

Een verstoorde relatie tussen zorginstelling en de medisch vertegenwoordiger van een wilsonbekwame meerderjarige kan er toe leiden dat de rechter bij het instellen van een mentorschap gegronde redenen aanwezig acht... Lees verder

23/02/2018

Collega’s voor de tuchtrechter slepen: kan dat zomaar?

Het is algemeen bekend dat een tuchtklacht een grote impact heeft op het leven van een arts. Het komt dan ook gelukkig zelden voor dat een arts een tuchtklacht indient... Lees verder

10/01/2018

"Worst nightmare" van een toezichthouder

1 Inleiding Stelt u zich eens voor: de onderneming of instelling waar u toezicht op houdt, is onderwerp van een (strafrechtelijk) onderzoek dat met publiciteit is omgeven. De worst nigthmarevan een... Lees verder

20/12/2017

De samenwerking tussen belastingadviseur en belastingplichtige: kans op bestuurlijke boeten?

Inleiding: tot 1 december 2006 Tot zijn arrest van 1 december 2006 ging de Hoge Raad er van uit dat wanneer er een bestuurlijke boete werd opgelegd omdat er te weinig... Lees verder

20/12/2017

Dekt uw bestuurders-/bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering de lading?

Bestuurders en bestuurders van rechtspersonen (hierna gezamenlijk “bestuurders”) worden de laatste jaren steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld voor fouten die zij in de uitoefening van hun functie zouden hebben begaan.... Lees verder

20/12/2017

Statutair bestuurder maakt gebruik van diensten van het bedrijf van haar echtgenoot: geen (schijn van) belangenverstrengeling

Op 2 november 2017 heeft de kantonrechter van de rechtbank Gelderland geoordeeld dat een stichting er niet in is geslaagd om te bewijzen dat de statutair bestuurder zich schuldig heeft... Lees verder

20/12/2017

Hoe werkt een een turboliquidatie?

Wat is een turboliquidatie Een turboliquidatie is de liquidatie van een rechtspersoon waarbij geen vereffening plaatsvindt. Hoe vindt een turboliquidatie plaats Een turboliquidatie kan tot stand komen doordat het... Lees verder

12/12/2017

Ondernemingskamer: wanbeleid van raad van commissarissen ZED+ B.V.

Op 8 december 2017 heeft de Ondernemingskamer vastgesteld dat er in de periode van 5 juni 2012 tot en met 27 november 2014 sprake is geweest van wanbeleid bij ZED+... Lees verder

07/12/2017

Hoelangwerkloos.nl: (voorlopig) niet meer betrouwbaar

Sinds eind 2012 bestaat er een rekentool voor de berekening van de verwachte werkloosheidsduur, te raadplegen via www.hoelangwerkloos.nl. Deze tool is veelvuldig gebruikt in ontslagzaken om het inkomensverlies te onderbouwen.... Lees verder

07/12/2017

Het studiekostenbeding: hoe zit het ook alweer?

Scholingsverplichting Sinds de invoering van de WWZ bevat het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:611a) de uitdrukkelijke inspanningsverplichting voor de werkgever om de werknemer in staat te stellen scholing te volgen.... Lees verder

07/12/2017

De Wet Normering Topinkomens aangepast

Inleiding Per 1 januari 2018 wordt de hoogte van de WNT beloning aangepast. Dit betreft de normering voor de topfunctionaris in loondienst en voor de interim-topfunctionaris zonder dienstbetrekking. Ook verdwijnt... Lees verder

07/12/2017

Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag wijzigt per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 wijzigt de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag op een aantal opvallende punten. Ondermeer wijzigt de toepasselijkheid van de wet bij overeenkomsten van opdracht. De wijziging heeft tevens... Lees verder

28/11/2017

Rechtspraak: spanningen tussen bestuurder en raad van commissarissen treffen controller

Sinds de zomer van 2016 zijn de verhoudingen tussen de bestuurder en de raad van commissarissen van familiebedrijf Budé Holding Meerssen/Maastricht B.V. ("Budé") gespannen. Op 24 juni 2017 leidt dit... Lees verder

21/11/2017

Onduidelijkheid over vroegpensioenregeling ook te wijten aan de Raad van Commissarissen

Op 14 november 2017 oordeelde het hof Den Bosch dat het op de weg van de raad van commissarissen ligt om erop toe te zien dat de voorwaarden van een... Lees verder

21/11/2017

Geluidsopnames door patiënten: niet verbieden maar stimuleren

Op 25 oktober jl. is de “Handreiking voor het opnemen van gesprekken door patiënten” van de KNMG in werking getreden. Het uitgangspunt van de Handreiking is dat het maken van... Lees verder

21/11/2017

Het (aangekondigde) initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks: Een totaalverbod op winst maken in de zorg

Naar aanleiding van berichtgeving in de media[1] dat veel zorginstellingen met een simpele truc (onder meer) het verbod op winstuitkering in de zorg omzeilen, heeft GroenLinks begin november 2017 een... Lees verder

21/11/2017

De Verwerking van persoonsgegevens in de praktijk; Eens gegeven blijft gegeven...?

Berichten over privacy en de verwerking van persoonsgegevens kleuren regelmatig de nieuwsberichten. Zowel de uitbreiding van de rechten van betrokkenen en de aanscherping van de verplichtingen van de verwerkende partijen... Lees verder

21/11/2017

Niet de verzekeraar maar behandelend arts beslist over zorg

Zorgverzekeraar Univé is ook in hoger beroep veroordeeld tot vergoeden van de behandelkosten van de ziekte van Lyme. Univé trok zowel de diagnose als de noodzaak en effectiviteit van de... Lees verder

24/10/2017

Opkomst van de RvC due diligence

Voordat een kandidaat-commissaris zijn benoeming als lid van de Raad van Commissarissen ("RvC") aanvaardt, stelt hij zichzelf veelal de vraag waar hij instapt en wat hij binnen dat nieuwe verband... Lees verder

16/10/2017

Nieuwe wet voor huurkoop van onroerende zaken

Per 1 januari 2017 is boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gewijzigd, waardoor de oude regelingen met betrekking tot consumentenkrediet, huurkoop, koop op afbetaling en verbruikleen zijn vervallen en... Lees verder

16/10/2017

Hoge Raad staat zaagtandtarief leges toe

Het gerechtshof Den Haag heeft op 7 september 2016 een uitspraak over de leges voor een omgevingsvergunning voor bouwen gedaan die veel stof heeft doen opwaaien, zeker binnen gemeenten. Met... Lees verder

16/10/2017

Laatste-kans-overeenkomst: eens houdt het op

Op basis van een laatste-kans-overeenkomst kunnen woningcorporaties aan een huurder de kans bieden zich nog één keer te bewijzen. Te denken valt aan huurders van wie de huurovereenkomst eerder is... Lees verder

05/10/2017

Medisch beroepsgeheim na overlijden

Op 19 juli van dit jaar heeft de rechtbank Limburg (zittingsplaats Roermond) een uitspraak gedaan over de vraag of ouders inzage mogen krijgen in het medisch dossier van hun door... Lees verder

05/10/2017

Verpleegkundige gunt (een gedwongen opgenomen) alcoholverslaafde patiënte één glas wijn: wat zijn de gevolgen?

Verpleegkundigen hebben (veelal) als kracht ten aanzien van patiënten dat zij een groot inlevingsvermogen en een sterke betrokkenheid hebben. Tegelijk moeten zij een professionele distantie houden. Dat dit niet altijd... Lees verder

05/10/2017

De meldplicht bij een ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren

Sinds 1 januari 2016 rust ingevolge de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (‘Wkkgz’) op zorgaanbieders een meldplicht indien er sprake is van een ontslag wegens disfunctioneren. Bedoeling van de... Lees verder

11/08/2017

Elliott vs Akzo Nobel: de Raad van Commissarissen als procespartij

In de inmiddels welbekende soap rondom de pogingen van Elliott cs tot overname van Akzo Nobel N.V. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam op 10 augustus 2017 beslist dat... Lees verder

03/08/2017

Wist u dat de no-riskpolis binnen de banenafspraak structureel is vanaf 1 februari 2017?

Wat houdt de no-riskpolis ook al weer in? De no-riskpolis dekt voor bepaalde groepen werknemers het werkgeversrisico af van loondoorbetaling bij ziekte. Wanneer een arbeidsgehandicapte werknemer zich ziek meldt en... Lees verder

03/08/2017

Doorstart na pre-pack is overgang van onderneming

Het Europese Hof van Justitie heeft op donderdag 22 juni 2017 een belangrijke uitspraak in de zaak Estro gedaan met (waarschijnlijk) verstrekkende gevolgen voor de doorstart uit faillissement na een... Lees verder

03/08/2017

De vernieuwde Arbowet per 1 juli 2017 in werking getreden

In een eerdere nieuwsbrief arbeid hebben we melding gemaakt van het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandigheden wet, teneinde de gezondheid en veiligheid van werknemers nog meer te bevorderen. De... Lees verder

03/08/2017

Wet Normering Topinkomens (WNT) per 1 juli 2017 gewijzigd

De WNT heeft sinds de inwerkingtreding al veel stof doen opwaaien en heel veel vragen en onduidelijkheden opgeleverd voor instellingen die met de WNT worden geconfronteerd. In 2015, twee jaar... Lees verder

08/12/2016

De faillietverklaring van een geturboliquideerde vennootschap op grond van een mogelijke vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid

Dankzij de turboliquidatie ex artikel 2:19 lid 4 BW kan een vennootschap, die niet meer over baten beschikt, snel en eenvoudig worden geliquideerd, zonder dat eerst het vermogen dient te... Lees verder