NL / EN / DE

Artikelen

De advocaten van Thuis Partners publiceren regelmatig artikelen. Hieronder volgt een overzicht van de meest recente publicaties:

18/03/2019

Bouwrecht: wetsvoorstel versterking rechtspositie van de (consument) opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer

Het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) was al op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel nog niet aangenomen, maar als... Lees verder

18/03/2019

Zwaard van Damocles scherper geslepen: burgemeesters mogen drugspand eerder sluiten

Het is regelmatig te lezen in de krant of op sociale media: een woning of bedrijfspand wordt op last van de burgemeester gesloten omdat er een hennepplantage of harddrugs is... Lees verder

18/03/2019

Huurverhoging 2019: de mogelijkheden om te komen tot en/of bezwaar te maken tegen een huurverhoging

Recent heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend gemaakt met welke percentages de huur in 2019 kan worden verhoogd. Bij woonruimte Huurverhoging 2019 De meeste verhuurders van woonruimte verhogen de huur... Lees verder

13/03/2019

Seminar "Risico's bij de beroepsuitoefening van de fiscale professional" op 11 april 2019

De secties ondernemingsrecht en fiscale advocatuur van ThuisPartners advocaten nodigen u hierbij graag uit voor het seminar met als titel: "Risico's bij de beroepsuitoefening van de fiscale professional" Accountants en belastingadviseurs (de... Lees verder

11/03/2019

Inkleuring begrip ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer’

Inleiding Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid bestaat er voor werknemers na 24 maanden dienstverband een recht op een transitievergoeding. De wetgever heeft duidelijke vereisten voor het bestaan... Lees verder

01/03/2019

Erfgenamen slechts in uitzonderingsgevallen beschermd tegen schulden van de nalatenschap

Wie een nalatenschap erft, heeft de keuze deze te aanvaarden of te verwerpen. Een erfgenaam die de nalatenschap zonder enig voorbehoud (zuiver) aanvaardt, wordt aansprakelijk voor alle schulden van de... Lees verder

06/02/2019

‘Baanbrekend’ arbitraal vonnis voor langdurige zieke werknemers met een slapend dienstverband

Zieke werknemers die op initiatief van de werkgever, na 104 weken loondoorbetaling, worden ontslagen, hebben recht op een transitievergoeding. Als gevolg hiervan is een hardnekkig probleem ontstaan dat bij zieke... Lees verder

06/02/2019

Wijzigen van functie: Hoge Raad verduidelijkt criterium “Welbewuste instemming”

Het wijzigen van met de werknemer afgesproken arbeidsvoorwaarden is mogelijk door aanbod en aanvaarding. Een werknemer stemt dan in met een wijzigingsvoorstel van de werkgever. Op 23 november 2018 heeft... Lees verder

06/02/2019

Bezorgers Deliveroo zijn -toch- werknemer!

De platformeconomie neemt een vlucht en platformwerk is aan de orde van de dag. Al een tijd bestaat er discussie in literatuur en politiek over welke invloed dat juridisch zou... Lees verder

06/02/2019

1 januari 2019: Déze zaken veranderden er op arbeidsrechtelijk gebied

De jaarwisseling is een datum waarop vaak nieuwe wetten of wetswijzigingen in werking treden. Per 1 januari 2019 zijn er ook een aantal wijzigingen op arbeidsrechtelijk gebied van kracht geworden.... Lees verder

06/02/2019

Een gedragslijn van de werkgever als een geldende arbeidsvoorwaarde

Inleiding Stel, u kent regelmatig en sinds langere tijd jaarlijks of periodiek een salarisverhoging aan uw werknemers toe als extraatje. Deze salarisverhoging is niet gebaseerd op afspraken die tussen... Lees verder

04/02/2019

‘Baanbrekend’ arbitraal vonnis voor langdurige zieke werknemers met een slapend dienstverband?!

Het probleem Zieke werknemers die op initiatief van de werkgever, na 104 weken loondoorbetaling, worden ontslagen, hebben recht op een transitievergoeding. Als gevolg hiervan is een hardnekkig probleem ontstaan... Lees verder

29/01/2019

Ontslag op h-grond vanwege het ontbreken van herplaatsingsmogelijkheden

Inleiding Vóór het ontslag van een werknemer dient de werkgever de herplaatsingsmogelijkheden van de werknemer te onderzoeken. Tevens dient er sprake te zijn van een redelijke grond voor ontslag. Wat onder... Lees verder

21/01/2019

Naming and Shaming van belastingprofessionals

De Staatsecretaris van Financiën heeft een wetsontwerp ter internetconsultatie voorgelegd. Onderdeel van dat wetsontwerp is dat de Belastingdienst kan overgaan tot het openbaar maken van opgelegde vergrijpboetes aan belastingprofessionals, zoals... Lees verder

18/01/2019

Wat doen we met het pensioen?

Kennelijk is dit een vraag die te weinig wordt gesteld door partners die willen gaan scheiden. Uit een evaluatie van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is gebleken dat er... Lees verder

18/01/2019

De juridische goede voornemens voor de DGA

Vanuit zakelijk en juridische perspectief is het goed om als DGA op gezette tijden een aantal checks te doen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan het navolgende. Zijn mijn samenwerkingsovereenkomsten... Lees verder

09/01/2019

De bezoldigingsmaxima Wet Normering Topinkomens (WNT) 2019

Het doel van de WNT is (onder meer) het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen... Lees verder

09/01/2019

Het wetsvoorstel tot aanpassing van de WGBO

Op 17 juli jl. is er een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van (onder meer) de WGBO (afdeling 7.7.5. van het Burgerlijk Wetboek, hierna: ‘het Wetsvoorstel’). In deze bijdrage wordt door... Lees verder

09/01/2019

De belangrijkste wijzigingen van de Wet BIG voor het tuchtrecht

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Deze wetswijziging zal waarschijnlijk in de... Lees verder

09/01/2019

De goede(?) juridische voornemens van de wetgever voor de arbeidsmarkt

Het einde van het jaar is altijd een mooi moment om de balans op te maken en goede voornemens te formuleren voor het nieuwe jaar. De wetgever is wat dat... Lees verder

02/01/2019

Bezoldigingsmaxima Wet Normering Topinkomens (WNT) 2019

Algemeen bezoldigingsmaximum Het algemeen bezoldigingsmaximum op grond van de WNT (€ 189.000,- in 2018, na tussentijdse indexatie) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Bij... Lees verder

12/12/2018

Toezeggingen bonus aan bestuurders door raad van commissarissen

De voorzitter (“de Voorzitter”) en twee leden van de raad van commissarissen (“de Twee leden”) van een holding zeggen omvangrijke bonussen toe aan de bestuurders van twee dochtervennootschappen. Voorwaarde voor... Lees verder

04/12/2018

Wat te doen als de FIOD om zeven uur in de ochtend aanbelt

Slaperig doet u de deur open. U ziet een FIOD-invalteam, gewapend en wel. Dat is vaak het eerste zichtbare teken dat een opsporingsonderzoek tegen u of uw onderneming is aangevangen.... Lees verder

21/11/2018

Mag je vertrouwen op informatie op een website van de overheid?

Het internet bulkt van de informatie. Ook als het gaat om informatie van de overheid. Wanneer kan ik aanspraak maken op een subsidie? Heb ik voor een aanbouw een omgevingsvergunning... Lees verder

20/11/2018

Onbehoorlijke taakvervulling commissaris wegens aannemen steekpenningen

De commissaris van een familiebedrijf verkoopt een schilderij aan de bestuurder van een andere vennootschap voor een bedrag van € 500.000,-. Tot zover een op het oog gebruikelijke (wellicht niet... Lees verder

07/11/2018

Ondernemingskamer ontslaat commissaris Stichting Wonen Zuid

Een commissaris van de Stichting Wonen Zuid is door de Ondernemingskamer ontslagen nadat zij in conflict was gekomen met de huurdersbelangenorganisaties. Als gevolg van de wijze waarop zij met dat... Lees verder

07/11/2018

Studiedag Actualiteiten Arbeidsrecht

Op 29 november a.s. vindt in het Theaterhotel Oranjerie Roermond de Studiedag Actualiteiten Arbeidsrecht plaats, georganiseerd door het Juridisch Genootschap Maastricht. Het programma is inmiddels vastgesteld en dat treft u... Lees verder

23/10/2018

Institutionele beleggers in actie voor genderdiversiteit in de board

De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers zijn in actie gekomen voor genderdiversiteit in de board. Deze institutionele beleggers zijn er namelijk sterk van overtuigd dat een diverse board betere en... Lees verder

18/10/2018

De exhibitieplicht voor commissarissen

In het strafrecht hoeft een verdachte niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. In het civiel recht kan dat anders zijn. Als een eiser voor de beoordeling van zijn... Lees verder

17/10/2018

Eerste uitspraak gerechtshof inzake een bestuurlijke boete voor een medepleger

Inleiding Sedert de invoering van de vierde tranche van de Awb medio 2009, is er veel geschreven over de (potentiële) risico’s voor belastingadviseurs in het kader van de uitoefening van... Lees verder

17/10/2018

Het uur U voorbij: …: De AVG in de praktijk

Er is de voorbije maanden veel gezegd en geschreven over de datum van 25 mei 2018, de datum waarop alles anders zou worden. Vanaf die datum zou het afgelopen zijn... Lees verder

17/10/2018

Het voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen: een handzaam overzicht

Contracteren is een vak. Dat geldt zeker indien wordt gecontracteerd met het voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen. Dat dit voorbehoud de gemoederen blijft bezighouden, werd onlangs bevestigd... Lees verder

10/10/2018

VACATURE: Advocaat-medewerker Ondernemingsrecht & Insolventierecht

Ben jij klaar voor een nieuwe stap? Wij zijn op zoek naar een advocaat-medewerker Ondernemingsrecht & Insolventierecht. Heb je interesse, reageer dan vóór 1 november 2018. De volledige vacature staat... Lees verder

09/10/2018

Een gedragslijn van de werkgever als een geldende arbeidsvoorwaarde

Inleiding Stel, u kent regelmatig en sinds langere tijd jaarlijks of periodiek een salarisverhoging aan uw werknemers toe als extraatje. Deze salarisverhoging is niet gebaseerd op afspraken die tussen u... Lees verder

09/10/2018

Dag van de Limburgse Commissaris 2018

Op donderdag 1 november 2018 organiseert Thuis Partners advocaten, inmiddels samen met andere partners, voor de vijfde keer de Dag van de Limburgse Commissaris. Deze interactieve dag is bedoeld voor... Lees verder

26/09/2018

Wie bepaalt wanneer de nacht begint?

Om tien uur ’s avonds nog een brood bij Albert Heijn halen, een nieuwe telefoon in het weekend laten bezorgen of om half drie ’s nachts na het stappen nog... Lees verder

25/09/2018

De gedeeltelijke transitievergoeding bij (gedwongen) minder werken

Werkgevers opgelet: bij een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan uw werknemer recht hebben op een pro-rato transitievergoeding! Inleiding Art. 7:673 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) brengt tot uitdrukking... Lees verder

19/09/2018

Bindend advies: een alternatieve wijze van geschilbeslechting tussen de RvC en andere organen van de rechtspersoon

Wanneer tussen de Raad van Commissarissen en een andere orgaan van een rechtspersoon een conflict ontstaat, kunnen zij zich tot de overheidsrechter wenden om op die manier te proberen het... Lees verder

24/08/2018

Alternatieve geschillenbeslechting (III): bindend advies

Inleiding In deze laatste column van het drieluik ‘de alternatieve vormen van geschillenbeslechting’ besteden wij aandacht aan het bindend advies. Het bindend advies zal – wellicht onbewust – bij het... Lees verder

16/08/2018

De Belastingdienst en het OM geflitst rijdend over de vluchtstrook tegen het verkeer in!

Het arrest van het Hof 's-Hertogenbosch van 12 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2472, heeft mijn aandacht getrokken vanwege een wel heel bijzondere collusie, of beter gezegd, doorkruising van de bestuursrechtelijke procesgang rondom... Lees verder

07/08/2018

Alternatieve geschillenbeslechting (II): Mediation

De meest bekende vorm van alternatieve geschillenbeslechting is mediation. Maar, wat is mediation eigenlijk? En, in welke situaties ligt mediation voor de hand. Wat zijn de voor- en nadelen van... Lees verder

31/07/2018

Alternatieve geschillenbeslechting: Arbitrage

Inleiding Wanneer partijen een geschil hebben proberen ze natuurlijk eerst via overleg tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is het gebruikelijk dat één van de partijen... Lees verder

24/07/2018

Thuis Partners steunt sociale advocatuur

Thuis Partners steunt de sociaal advocaten in Nederland die door de bezuinigingen in het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand hun hoofd nog amper boven water kunnen houden.Vandaar dat wij aan de... Lees verder

02/07/2018

Autoriteit woningcorporaties stuurt brief over de regeling voor belet en ontstentenis van de raad van commissarissen

Bij brief van 19 juni 2018 is het bestuur van iedere woningcorporatie door de Autoriteit woningcorporaties aangeschreven. In deze brief vraagt de Autoriteit woningcorporaties bijzondere aandacht voor de regeling voor... Lees verder

02/07/2018

De zwijgplicht van de teamarts van Ajax

Vorig jaar werd Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door hartfalen. Hij liep daarbij ernstige en blijvende hersenschade op en ligt nog altijd in coma. Sindsdien zijn de... Lees verder

26/06/2018

De H-grond: vloek of zegen bij de stichtingsbestuurder?

Het komt helaas geregeld voor dat een Raad van Toezicht haar vertrouwen in een bestuurder verliest. Aan het verlies van vertrouwen kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen, waaronder onder meer: niet... Lees verder

19/06/2018

Agenderingsrecht houdt geen recht op stemming in

Het bestuur en de raad van commissarissen van een vennootschap zijn bevoegd om te bepalen welke onderwerpen tijdens een algemene vergadering worden besproken. Tijdens deze algemene vergaderingen leggen het bestuur... Lees verder

12/06/2018

​Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen… of toch niet?

Een bekend voorbehoud bij een belangrijke transactie is dat de overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen. Het voorbehoud wordt opgenomen op grond van de... Lees verder

07/06/2018

Dividendbeleid en aansprakelijkheid

In dit video artikel wordt Nico van der Peet geïnterviewd over de do's and don'ts bij het invoeren van een dividendbeleid. Het dividendbeleid en de risico's die daarbij behoren, worden... Lees verder

07/06/2018

De risico’s van het te laat publiceren van de jaarrekening: verwaarloosbaar of reëel?

Uit een recent in het Financieel Dagblad gepubliceerd artikel blijkt dat Nederlandse ondernemingen vanwege concurrentieoverwegingen vaag zijn over hun financiële situatie. Zo ontbreekt vaak informatie die essentieel is om inzicht... Lees verder

07/06/2018

Interview: de raad van commissarissen als procespartij

In dit video artikel wordt Nico van der Peet geïnterviewd over het optreden van de raad van commissarissen van Akzo Nobel N.V. in een procedure. Normaal gesproken is het zijn... Lees verder

07/06/2018

Kunst kopen

Van 8 tot en met 18 maart 2018 vond in Maastricht de TEFAF plaats. De grootste kunstbeurs ter wereld. Menig directiekamer in Limburg wordt opgesierd met kunst die op de... Lees verder

06/06/2018

Uitzenden of aannemen “that’s the question”

1. Inleiding Dienstverlenende bedrijven in de grensstreek die aan in Nederland gevestigde bedrijven diensten verlenen worden regelmatig geconfronteerd met nare discussies met de Nederlandse Belastingdienst. Het gevolg is vaak dat een... Lees verder

06/06/2018

Tijdelijke verhuur: de leegstand voorbij

Ondanks de sterk aantrekkende economie en talloze inspanningen van organisaties zoals stichting Streetwise, blijft het een bekend probleem: leegstand! Op 1 april 2017 stond in Heerlen bijna 11 % van... Lees verder

06/06/2018

Inkeren anno 2018

In de pers verschijnen met enige regelmaat berichten dat de Belastingdienst informatie vanuit het buitenland ontvangt over aldaar aangehouden vermogen dat niet in de belastingaangiften is verantwoord. Tot 1 januari... Lees verder

06/06/2018

Rechtspraak: autoritaire raad van toezicht botst met statutair bestuurder

Op 30 mei 2018 deed de kantonrechter in Leeuwarden uitspraak in de zaak van de onderwijsinstelling Stichting Nordwin College in Leeuwarden die het ontslag van haar statutair bestuurder had verzocht.... Lees verder

29/05/2018

CAV Den Ham: gebrek aan openheid van zaken leidt tot onderzoek

Op 28 februari 2018 heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat het verstrekken van gebrekkige informatie over vergoedingen aan commissarissen een gegronde reden is om aan een juist beleid te twijfelen. De... Lees verder

29/05/2018

Waar blijft de Wet Herziening Partneralimentatie?

De politiek houdt zich momenteel opvallend stil over de aanpassing van de regels voor partneralimentatie. Wetsvoorstellen over dit onderwerp zijn in de loop der tijd gesneuveld of lijken in de... Lees verder

17/05/2018

Het Uur U: Het toepasselijk worden van de AVG

De laatste tips & tricks en waarschuwingen Het is bijna zover. Over minder dan 10 dagen wordt de AVG van toepassing en vanaf dat moment kan de nationale privacy-waakhond, de autoriteit... Lees verder

15/05/2018

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Per 1 juli 2017 is het eerste gedeelte van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking getreden. Het tweede deel van deze wet wordt ingevoerd per 1... Lees verder

15/05/2018

Verloskundige bestraft voor onvoldoende opleiding waarneemster

Een verloskundige heeft van het RTG in Zwolle[1] een tuchtrechtelijke waarschuwing gekregen, omdat ze niet heeft gecontroleerd of haar waarneemster wel voldoende opleiding heeft gevolgd om een echografie te maken.... Lees verder

15/05/2018

Het opzeggen van een zorgovereenkomst: aanwezigheid gewichtige reden voldoende?

In de algemene voorwaarden van zorginstellingen is dikwijls (en mogelijk ten overvloede) opgenomen dat de wettelijke bepalingen uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (afdeling 7.7.5. van het Burgerlijk Wetboek, ‘WGBO’) ten... Lees verder

12/04/2018

Stiekeme geluidsopnamen

Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen de beschikking over een smartphone waarmee gemakkelijk geluid (in hoge kwaliteit) kan worden opgenomen. Er bestaan zelfs al apps die de opgenomen audio direct omzetten in... Lees verder

12/04/2018

Bestuurder eist rectificatie van Raad van Commissarissen

Op 29 november 2017 heeft de rechtbank Amsterdam[1] geoordeeld dat het Gemeentelijke Vervoersbedrijf (“het GVB”) bij monde van de Raad van Commissarissen (“de RvC”) niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens de... Lees verder

26/03/2018

De beloning van de bestuurder en de rol van de Ondernemingsraad

Recent is weer veel commotie ontstaan over de hoogte van de beloning van een topbestuurder. ING wilde het salaris van haar bestuursvoorzitter met 50% verhogen. Dit voorstel leidde tot een... Lees verder

23/03/2018

Wat heeft een ondernemer aan een raad van commissarissen?

Voor veel ondernemers is de meerwaarde van een raad van commissarissen niet direct duidelijk. Het instellen van een raad van commissarissen wordt - evenals het instellen van een ondernemingsraad -... Lees verder

13/03/2018

Een kleiner huis dan op Funda vermeld: is de makelaar aansprakelijk?

Inleiding Internet is tegenwoordig een belangrijke marktplaats voor de verkoop van huizen. Makelaars maken veelvuldig gebruik van websites als Funda om te koop aangeboden huizen onder de aandacht te brengen. Maar... Lees verder

13/03/2018

Vergunningverlening mag niet volledig afhankelijk zijn van positief deskundigenadvies

Inleiding In een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:54), kwam de vraag aan de orde of het verlenen van een omgevingsvergunning volledig afhankelijk... Lees verder

13/03/2018

Winst terugbetalen bij verboden onderverhuur: oneerlijk beding?

Inleiding In veel huurovereenkomsten voor woonruimte is opgenomen dat het niet toegestaan is de woning onder te verhuren aan een derde. De huurder die de woning toch onderverhuurt, loopt niet alleen... Lees verder

27/02/2018

Slotdocument Commissie-Van Manen

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft op 29 januari 2018 haar slotdocument aan Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat overhandigd. Het betreft het vierde en tevens laatste... Lees verder

10/01/2018

"Worst nigthmare" van een toezichthouder

1           Inleiding Stelt u zich eens voor: de onderneming of instelling waar u toezicht op houdt, is onderwerp van een (strafrechtelijk) onderzoek dat met publiciteit is omgeven. De worst nigthmarevan een toezichthouder. De... Lees verder

12/12/2017

Ondernemingskamer: wanbeleid van raad van commissarissen ZED+ B.V.

Op 8 december 2017 heeft de Ondernemingskamer vastgesteld dat er in de periode van 5 juni 2012 tot en met 27 november 2014 sprake is geweest van wanbeleid bij ZED+... Lees verder

28/11/2017

Rechtspraak: spanningen tussen bestuurder en raad van commissarissen treffen controller

Sinds de zomer van 2016 zijn de verhoudingen tussen de bestuurder en de raad van commissarissen van familiebedrijf Budé Holding Meerssen/Maastricht B.V. ("Budé") gespannen. Op 24 juni 2017 leidt dit... Lees verder

21/11/2017

Onduidelijkheid over vroegpensioenregeling ook te wijten aan de Raad van Commissarissen

Op 14 november 2017 oordeelde het hof Den Bosch dat het op de weg van de raad van commissarissen ligt om erop toe te zien dat de voorwaarden van een... Lees verder

24/10/2017

Opkomst van de RvC due diligence

Voordat een kandidaat-commissaris zijn benoeming als lid van de Raad van Commissarissen ("RvC") aanvaardt, stelt hij zichzelf veelal de vraag waar hij instapt en wat hij binnen dat nieuwe verband... Lees verder

11/08/2017

Elliott vs Akzo Nobel: de Raad van Commissarissen als procespartij

In de inmiddels welbekende soap rondom de pogingen van Elliott cs tot overname van Akzo Nobel N.V. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam op 10 augustus 2017 beslist dat... Lees verder

08/12/2016

De faillietverklaring van een geturboliquideerde vennootschap op grond van een mogelijke vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid

Dankzij de turboliquidatie ex artikel 2:19 lid 4 BW kan een vennootschap, die niet meer over baten beschikt, snel en eenvoudig worden geliquideerd, zonder dat eerst het vermogen dient te... Lees verder