Nico-van-der-Peet
 
NL / EN / DE

“Met de zomervakantieperiode voor de deur doet de woningcorporatie die het advies van de Autoriteit woningcorporaties wil opvolgen, er verstandig aan om het besluitvormingsproces voor de statutenwijziging tijdig in te richten. Op die manier kan de soms lastig te beantwoorden vraag of er sprake is van belet, worden voorkomen.”

Autoriteit woningcorporaties stuurt brief over de regeling voor belet en ontstentenis van de raad van commissarissen

Bij brief van 19 juni 2018 is het bestuur van iedere woningcorporatie door de Autoriteit woningcorporaties aangeschreven. In deze brief vraagt de Autoriteit woningcorporaties bijzondere aandacht voor de regeling voor belet of ontstentenis van commissarissen. De autoriteit woningcorporaties heeft deze regeling tegen het licht gehouden in verband met mogelijke risico’s voor de governance. Aanleiding hiervoor was dat in de afgelopen periode zich bij enkele corporaties de situatie heeft voorgedaan dat de raad van commissarissen in zijn geheel haar ontslag heeft ingediend dan wel haar taken heeft neergelegd. Daarop volgt deze brief, waarbij de Autoriteit woningcorporaties erop wijst dat zij slechts een drietal regelingen voor belet en ontstentenis goedkeurt.

Wettelijke kader

Op grond van artikel 30 lid 11 aanhef en onder a van de Woningwet moeten de statuten van een woningcorporatie voorschriften bevatten over de wijze waarop, in geval van ontstentenis of belet van de commissarissen, voorlopig in de raad van commissarissen wordt voorzien.

Van belet is sprake indien een commissaris tijdelijk niet in staat is zijn functie uit te oefenen (zoals bij langdurige ziekte of een sabbatical). Van ontstentenis is sprake indien een commissaris blijvend niet in staat is zijn functie uit te oefenen (zoals bij ontslag of overlijden). Met name de beantwoording van de vraag of er sprake is van belet kan tot discussie leiden. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of er sprake is van belet indien dringend een besluit door de raad van commissarissen moet worden genomen maar één van de commissarissen is enkele dagen niet bereikbaar. Voor de besloten vennootschap is wettelijk bepaald dat de statuten nader kunnen bepalen wanneer er sprake is van belet (artikel 2:244 lid 4 laatste volzin BW). Dat biedt opening voor andere rechtspersonen om statutair eveneens nadere invulling te geven wanneer er sprake is van belet, ook al is daar geen uitdrukkelijke wettelijke basis voor.

Uiterlijk op 1 januari 2019 moeten de statuten van woningcorporaties zijn aangepast conform de Veegwet Wonen die op 1 juli 2017 in werking is getreden. Vandaar dat de Autoriteit woningcorporaties nu aandacht voor de regeling voor belet en ontstentenis van de raad van commissarissen vraagt. Bij die aanpassing van de statuten zal de regeling voor belet of ontstentenis van de raad van commissarissen namelijk moeten worden meegenomen.

Slechts drie door de Autoriteit woningcorporaties goedgekeurde regelingen

In deze brief bericht de Autoriteit woningcorporaties dat zij slechts een drietal regelingen voor belet en ontstentenis goedkeurt. Dat zijn:

  1. het volgen van de modelreglementen van Aedes en VTW
  2. een bepaling die commissarissen van (collega-)corporaties aanwijst
  3. het gebruik van de commissarissenpool van de VTW.

De Autoriteit woningcorporaties vermeldt dat zij uitsluitend één van voornoemde drie regelingen voor belet of ontstentenis van de raad van commissarissen als een regelconforme naleving van de wettelijke norm beschouwt. Het beoordelingskader (paragraaf 2.2) van de Autoriteit woningcorporaties is hierop aangepast en verduidelijkt. Op voorhand geeft de Autoriteit woningcorporaties aan dat zij een andere regeling niet zal goedkeuren omdat deze niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Dit laatste is mijns inziens iets te kort door de bocht omdat er varianten mogelijk zijn die wel aan de wettelijke vereisten zullen voldoen.

Statutenwijziging en doorlooptijd goedkeuring

Een statutenwijziging vindt plaats bij notariële akte of bij notarieel proces-verbaal van de vergadering waarbij tot statutenwijziging is besloten. Voorafgaand aan de statutenwijziging van een woningcorporatie dient goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties te worden verkregen op het ontwerp van de statuten. De Autoriteit woningcorporaties wijst erop dat er een beslistermijn van maximaal acht weken geldt. Die termijn kan worden opgeschort indien er aanvullingen nodig zijn. Vandaar dat de Autoriteit woningcorporaties aan woningcorporaties die de statuten nog moeten wijzigen, adviseert om de goedkeuringsaanvraag vóór 1 september 2018 in te dienen.

Met de zomervakantieperiode voor de deur doet de woningcorporatie die dit advies van de Autoriteit woningcorporaties wil opvolgen, er verstandig aan om het besluitvormingsproces voor de statutenwijziging tijdig in te richten. Op die manier kunt u de soms lastig te beantwoorden vraag of er sprake is van belet, voorkomen.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring