Thomas-Houben
 
NL / EN / DE

Betalingsproblemen als gevolg van de corona-crisis: praktische tips

Het coronavirus houdt het bedrijfsleven in zijn greep. Veel bedrijven ondervinden direct dan wel indirect de negatieve gevolgen van de coronavirus. Hoe langer deze coronacrisis voortduurt, (helaas) hoe groter de kans op betalingsproblemen. In dit artikel worden enkele tips gegeven voor ondernemingen voor het geval zij in betalingsproblemen komen te verkeren.

Gebruik de helpende hand van de overheid

De overheid heeft verschillende maatregelen afgekondigd om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis, waarvan een overzicht in deze nieuwsbrief is opgenomen. Doe er een beroep op waar mogelijk!

Melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst

Vergeet niet tijdig te melden bij de Belastingdienst dat u uw belastingen niet kunt betalen (“melding betalingsonmacht”). Hiermee voorkomt u dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor het niet tijdig voldoen van belasting. Bestuurdersaansprakelijkheid geldt niet voor alle belastingschulden, maar wel voor een aantal zeer belangrijke zoals loonbelasting en omzetbelasting. De melding betalingsonmacht geldt voor ondernemingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn en dient te worden gedaan binnen twee weken nadat de belasting uiterlijk betaald had moeten worden. Let op! Een melding betalingsonmacht geldt niet als een verzoek tot uitstel van betaling en vice versa. Het valt aldus aan te bevelen tevens een melding betalingsonmacht te doen indien u voornemens bent uitstel van betaling te verzoeken. Voorts is het van belang erop te wijzen dat ook bij het Bedrijfstak Pensioenfonds een melding betalingsonmacht dient te worden gedaan indien de premies niet tijdig kunnen worden betaald.

Overleg met uw crediteuren

Ga in overleg met uw crediteuren en probeer er onderling uit te komen. Vele ondernemers hebben te maken met de gevolgen van de coronacrisis en zullen vaak ook begrip hebben voor de omstandigheden. Bovendien zijn beide partijen er doorgaans het meest bij gebaat als de zakelijke relatie blijft voortbestaan. Probeer met uw schuldeisers regelingen te treffen die ademruimte creëren zoals bijvoorbeeld uitstel van betaling, een betalingsregeling of het omzetten van een vordering in een lening (evt. met verschaffing van zekerheid).

Herstructureringsmaatregelen

De Tweede Kamer heeft de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) nog niet aangenomen, maar de insolventie advocatuur heeft hier medio maart 2020 wel op aangedrongen met het oog op de voorkoming van faillissementen als gevolg van de coronacrisis. Deze wet maakt het mogelijk een akkoord met schuldeisers te bereiken, zonder dat alle schuldeisers daarmee hoeven in te stemmen. Echter, zolang de WHOA (nog) niet in werking is getreden zal het slechts mogelijk zijn een akkoord te bereiken indien al uw schuldeisers hiermee instemmen, hetgeen mogelijk is maar wel lastig zal zijn in deze tijd. Voorts is het natuurlijk tevens mogelijk, zoals hierboven omschreven, om individuele betalingsregelingen met schuldeisers te treffen.

Daarnaast kunt u, zoals beschreven in onze eerdere nieuwsbrief, door middel van herstructurering de levensvatbaarheid van uw onderneming verbeteren en de financiële risico’s van de coronacrisis zoveel mogelijk beperken.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring