Thuis Partners
 
NL / EN / DE

De NOW3-regeling

De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, zoals de NOW3-regeling volledig heet, volgt de eerste twee NOW-regelingen op. De eerste regeling was bedoeld als compensatie van de loonkosten in de maanden maart tot en met mei 2020. De tweede regeling was bedoeld als compensatie van de loonkosten in de maanden juni tot en met september 2020. De NOW3-regeling bestond aanvankelijk uit drie tranches:

  1. een omzetdaling van minimaal 20% berekend in de maanden oktober 2020 tot en met februari 2021 en compensatie voor de loonkosten van oktober tot en met december 2020 tot maximaal 80%;
  2. een omzetdaling van minimaal 30% berekend in de maanden januari tot en met mei 2021 en compensatie voor de loonkosten van januari tot en met maart 2021 tot maximaal 70%; en
  3. een omzetdaling van minimaal 30% berekend in de maanden april tot en met augustus 2021 en compensatie voor de loonkosten van april tot en met juni 2021 tot maximaal 60%. 


Tijdens de persconferentie over het steunpakket van 21 januari 2021 heeft het kabinet besloten om geen versobering van de regeling in de hiervoor genoemde tweede en derde tranche toe te passen én tot en met juni 2021 de maximale tegemoetkoming in de loonkosten te verhogen van 80% naar 85%.

In de eerste en tweede NOW-regeling was zoals gezegd een (straf)korting opgenomen. Maakte de ondernemer gebruik van de NOW-regeling én vroeg hij het ontslag van één of meer werknemers aan bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen (de a-grond als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 BW), dan werd de subsidie fors verlaagd. In de NOW1-regeling werd het volledige loon van de voor ontslag voorgedragen werknemer + 50% als korting berekend. Voor het loon tijdens de opzegtermijn van de voor ontslag aangedragen werknemer ontving de ondernemer dus geen subsidie en diende hij 50% uit eigen zak te betalen. In de NOW2-regeling werd enkel het volledige loon van de voor ontslag voorgedragen werknemer meegenomen in de verlaging van de subsidie. 

De (straf)korting voor bedrijfseconomische ontslagen is niet meer opgenomen in de NOW3-regeling. Een ondernemer kan aldus aanspraak maken op tegemoetkoming uit de NOW3-regeling en toch werknemers ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of een reorganisatie doorvoeren. Dit houdt tevens in dat de ondernemer ook subsidie ontvangt over de laatste maanden van de arbeidsovereenkomst met de werknemer, oftewel de loonkosten die hij heeft tijdens de ontslagprocedure en de opzegtermijn (voor zover binnen de geldende vrijstellingspercentages van de desbetreffende tranche wordt gebleven). Bovendien is er iets meer ruimte wat betreft het verlagen van de loonsom in de periode waarop de regeling ziet. Er is een percentage van 10% vrijgesteld waarbinnen de loonsom mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor het subsidiebedrag (voor 21 januari 2021 werd er nog een onderverdeling gemaakt per tranche binnen de NOW3-regeling). Ondernemers is daarmee de mogelijkheid geboden om de onderneming te herstructureren waar nodig of om loonsverlagingen af te spreken met werknemers. 

Daarnaast is ook de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag vervallen indien een ondernemer bij een collectieve ontslagaanvraag geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden of een andere werknemersvertegenwoordiging (zoals die was opgenomen in de NOW2-regeling). De gewone regels omtrent collectief ontslag blijven wel onverkort van kracht, net zoals de gewone regels van het ontslagrecht (waaronder de preventieve toets door het UWV). 

Voor ondernemers die gebruik maken van de NOW3-regeling gelden daarnaast onder andere de volgende verplichtingen:

  • een controleerbare administratie voeren;
  • de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de werknemers informeren over de subsidie;
  • geen bonussen of dividend uitkeren en geen eigen aandelen aankopen in 2020 of 2021 (afhankelijk van welke tranche binnen de NOW3-regeling gebruik wordt gemaakt);
  • een inspanningsverplichting ten aanzien van ontwikkeladvies en scholing. Daarvoor is een crisispakket ‘NL leert door’ samengesteld;
  • een inspanningsverplichting voor begeleiding van werk naar werk; en
  • bij een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen contact opnemen met de UWV Telefoon NOW zodat gebruik kan worden gemaakt van het sociaal pakket voor van werk naar werk begeleiding. Op deze laatste verplichting geldt nog altijd een korting van 5% op de gehele subsidie indien de verplichting niet wordt nagekomen.
Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring