Christiaan-Riemens-1
 
NL / EN / DE

“Bedacht moet worden dat ook onmondige patiënten – of zij overleden zijn dan wel in coma verkeren – moeten kunnen rekenen op discretie en vertrouwelijkheid.”

De zwijgplicht van de teamarts van Ajax

Vorig jaar werd Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door hartfalen. Hij liep daarbij ernstige en blijvende hersenschade op en ligt nog altijd in coma. Sindsdien zijn de familie, de club, maar ook de pers nadrukkelijk op zoek naar het antwoord op de vragen hoe en waarom. Maandag 25 juni jl. kwam er (een beetje duidelijkheid):Ajax-directeur van der Sar erkende dat Abdelhak Nouri geen adequate medische hulp heeft gekregen toen hij werd getroffen door hartfalen.

Vervolgens werd de teamarts in de media stevig aangepakt. Hij zou ‘hopeloos hebben gefaald’ en ‘een ontslag op staande voet verdienen’. Volgens van der Sar is het beeld van de teamarts dat in de media wordt geschetst echter onterecht, temeer nu de teamarts zich vanwege zijn beroepsgeheim niet kan verdedigen tegen de publieke aantijgingen. Aanleiding genoeg om u in een notendop iets meer te vertellen over de zwijgplicht van de teamarts.

Reikwijdte zwijgplicht en de risico’s voor de teamarts bij het schenden van de zwijgplicht

De zwijgplicht maakt onderdeel uit van het beroepsgeheim van de teamarts. Onder de zwijgplicht valt de kennis die de teamarts bij de uitoefening van zijn beroep heeft opgedaan. De zwijgplicht is streng: zij geldt ten opzichte van iedereen (dus ook de media). Enige uitzondering hierop vormen de patiënt (en in het geval van Nouri: de naasten van de patiënt).

Zou de teamarts zich niet aan zijn zwijgplicht houden, dan is hij (onder meer) strafbaar en zou hij (naar de letter van de wet) een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar riskeren. De teamarts zou daarnaast ook tuchtrechtelijke risico’s lopen. In 2013 ondervond een neurochirurg, die (onder meer) verweten werd in het televisieprogramma Pauw en Witteman herleidbare patiëntgegevens naar buiten te hebben gebracht en aldus zijn beroepsgeheim te hebben geschonden, dit aan den lijve. De tuchtrechter overwoog en oordeelde:

“Onder verwijzing naar wat zojuist onder 5.3 is overwogen heeft verweerder door tijdens de tv-uitzending gegevens te verstrekken over een oud-politicus die diens geestelijke gezondheidstoestand betreffen, de op hem als arts rustende vertrouwelijkheid geschonden. Bedacht moet worden dat ook onmondige patiënten – of zij overleden zijn dan wel in coma verkeren – moeten kunnen rekenen op discretie en vertrouwelijkheid.

(…..)

Verweerder heeft gehandeld in strijd met de zorg die hij ingevolge artikel 47 lid 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg had behoren te betrachten. Om redenen, aan het algemeen belang ontleend, zal de beslissing zodra zij onherroepelijk is op na te melden wijze worden bekendgemaakt. De reden daarvoor is om, mogelijk ten overvloede, er in breder verband bekendheid aan te geven dat het tot de kerntaken van een BIG-geregistreerde hulpverlener behoort, en aldus een serieus te nemen plicht is, om over privacygevoelige gegevens van een patiënt te zwijgen.

Ik verwacht daarom niet dat de teamarts zich in de media zal uitspreken over de kwestie Nouri. Dat valt de teamarts te prijzen, hoezeer iedereen ook behoefte heeft aan een antwoord op de vragen hoe en waarom.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring