Fabienne-Degens-2
 
NL / EN / DE

Geldigheid van concurrentie- of relatiebeding in een personeelsreglement

In het arrest van 3 maart 2017 heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat, ook na de inwerkingtreding van de WWZ, nog steeds strenge eisen blijven gelden voor het rechtsgeldig overeenkomen van een concurrentiebeding.

Daarbij heeft de Hoge Raad ook nogmaals benadrukt dat ook een relatiebeding de werknemer kan beperken in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn en dat dit daarom ook een “concurrentiebeding” kan zijn.

Art. 7:653 lid 1 BW schrijft voor dat een concurrentiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Bij een contract voor bepaalde tijd moet daarnaast ook nog een schriftelijke motivering worden opgenomen waaruit blijkt dat het beding voor de werkgever noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

De gedachte achter het schriftelijkheidsvereiste is dat in een schriftelijke akkoordverklaring een bijzondere waarborg is gelegen dat de werknemer de consequenties van dit voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen en daar bewust mee heeft ingestemd.

Aan dat schriftelijkheidsvereiste kan ook zijn voldaan als het concurrentiebeding of een relatiebeding in arbeidsvoorwaarden is vastgelegd die zijn opgenomen in een ander document dan het document dat de werknemer heeft ondertekend (vaak de arbeidsovereenkomst). Dat werd al in 2008 in het arrest Philips/Oostendorp bepaald.

In een dergelijk geval moet er ook zijn voldaan aan één van de twee volgende vereisten:

  • De arbeidsvoorwaarden zijn als bijlage bij het ondertekende document gevoegd en in dat document is naar die arbeidsvoorwaarden verwezen of
  • De werknemer heeft in het ondertekende document uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het concurrentiebeding.

Het is dus niet voldoende indien een personeelsreglement bijvoorbeeld in postvakjes wordt gestopt, separaat persoonlijk wordt overhandigd of separaat per e-mail wordt nagezonden. Het moet uitdrukkelijk gaan om een bijlage bij het ondertekende document en die bijlage moet ook bij de ondertekening zijn bijgevoegd.

Het lukte de werkgever uit het arrest van 3 maart 2017 niet om aan te tonen dat hij het personeelsreglement tezamen met de door de werknemer getekende arbeidsovereenkomst aan hem ter beschikking had gesteld. Derhalve gold het relatiebeding uit het personeelsreglement niet.

Deze bijdrage werd geschreven door mr. Fabienne Degens, (fdegens@thuispartners.nl)

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring