Thuis Partners
 
NL / EN / DE

Is de NOW-regeling ook beschikbaar voor de zorg?

Op 31 maart 2020 is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. De regeling ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aaneengesloten periode van 3 maanden met een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling. Hoewel in de regeling geen uitzondering is gemaakt voor een bepaalde branche is op de website van de rijksoverheid te lezen dat voor zorgaanbieders afspraken zijn gemaakt met zorgverzekeraars en gemeenten. Er is daardoor onduidelijkheid ontstaan of de NOW-regeling beschikbaar is voor de zorg.

Hieronder wordt voor een aantal vormen van zorgverlening aangegeven welke maatregelen zijn aangekondigd. Veel van deze maatregelen zijn nog niet geconcretiseerd in regelingen. Welke voorwaarden er uiteindelijk aan de regelingen verbonden zijn, is dus nog onduidelijk. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, berichten wij u nader.

Zorgverlening op grond van de Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeraars Nederland regelt in overleg met zorgverzekeraars en na goedkeuring in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) dat extra kosten in het kader van de Corona aanpak door alle zorgverzekeraars worden vergoed.

Zorgverzekeraars zetten zich in om declaraties voor verleende zorg sneller te betalen, een eventueel aanvraagproces voor machtigingen te versnellen en controles zo in te zetten dat de zorgtaken niet onnodig worden belemmerd.

Continuïteitsbijdrage

Er wordt gewerkt aan het opstellen van een continuïteitsbijdrage-regeling. Alle zorgaanbieders (met of zonder contract met de zorgverzekeraar) die zorg verlenen die onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering valt, kunnen een beroep doen op de regeling indien zij voldoen aan de nader op te stellen voorwaarden. Zorgaanbieders die een beroep doen op de continuïteitsbijdrage verplichten zich zo veel mogelijk de reguliere zorg te blijven verlenen en registreren, zich maximaal in te zetten voor zorg op afstand en beschikbaar te zijn voor het bieden van noodzakelijke zorg. De continuïteitsbijdrage moet vanaf mei 2020 kunnen worden aangevraagd voor de periode 1 maart tot en met 30 juni 2020. De bijdrage moet een redelijke tegemoetkoming geven voor gemiste dekking van doorlopende kosten. Per sector stellen de zorgverzekeraars een percentage vast dat de hoogte van de vergoeding bepaalt. Het is de bedoeling dat de zorgaanbieder eerst een beroep doet op de continuïteitsbijdrage en enkel voor het deel omzetdaling dat daarna mogelijk resteert een beroep doet op de NOW-regeling.

Vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage

Voor zorgaanbieders in de branches:

 • eerstelijns laboratoria;
 • mondzorg;
 • kraamzorg;
 • fysiotherapie;
 • oefentherapie;
 • ergotherapie;
 • wijkverpleging;
 • zittend ziekenvervoer; en
 • zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg,

die een contract hebben met de zorgverzekeraars én die echt niet kunnen wachten op de continuïteitsbijdrage-regeling, kunnen een vooruitbetaling aanvragen vanaf 14 april bij VECOZO (er geldt een gefaseerde aanvraagperiode per zorgsector). De vooruitbetaling bedraagt in beginsel 70% van de gemiddelde door de zorgverzekeraar vergoede maandomzet (vanaf € 250,- per maand per zorgverzekeraar). De voorwaarden voor de regeling zijn al uitgewerkt in een bijlage bij een brief van Zorgverzekeraars Nederland. Enkele voorwaarden zijn:

 • het betreft een vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage-regeling. De zorgaanbieder kan dus enkel een beroep doen op de NOW-regeling voor het deel van de zorgkosten dat niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed op basis van de zorgverzekering en/of de aanvullende ziektekostenverzekering;
 • de vooruitbetaling kan worden teruggevorderd of verrekend;
 • het gaat om een eenmalige vooruitbetaling;
 • een lopend fraudeonderzoek of juridische procedure kan reden zijn om de zorgaanbieder van de regeling uit te sluiten.

In de bijlage zijn ook voorwaarden opgenomen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Hoe de vooruitbetalingsregeling voor deze zorgaanbieders gaat werken, is nog niet bekend.

Het doel van de hierboven genoemde aangekondigde maatregelen is om de beschikbaarheid en de continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk te borgen.

Zorgverlening op grond van de Wet langdurige zorg

De extra kosten die in deze tijd gemaakt worden vanwege de coronacrisis, worden vergoed via een nieuwe regeling van de Nederlandse Zorgautoriteit (vergelijkbaar met de al bestaande BRMO-beleidsregel). Deze richtlijn ‘Bijzonder resistente micro-organismen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen’ (“BRMO-richtlijn”) geldt vanaf 1 januari 2020. De vergoeding uit de BRMO-beleidsregel geldt alleen voor de bekostiging van de maatregelen die bij een BRMO-uitbraak moeten worden getroffen volgens de richtlijnen. Voor vergoeding komen in aanmerking de kosten van activiteiten die evident van de algemene infectiepreventiemaatregelen te onderscheiden én substantieel zijn. De kosten voor standaard voorzorgsmaatregelen (die juist in de coronatijd extra zullen zijn aangeschaft) zoals handschoenen, reinigingsproducten en desinfectie worden op grond van de huidige BRMO-beleidsregel niet vergoed.

Er komt een compensatie voor teruglopende omzet als gevolg voor de coronacrisis.

Zorgkantoren zullen voorschotten doorbetalen zoals een zorgaanbieder die zou hebben ontvangen in de tijd dat er geen sprake was van een uitbraak van het coronavirus.

Verantwoording van zorgpersoneel over bijvoorbeeld Treeknormen wordt tijdelijk versoepeld. Een pragmatische insteek van het verantwoorden van de gemaakte afspraken in deze crisisperiode is nodig om de inzetbaarheid van het beschikbare zorgpersoneel zo effectief mogelijk te kunnen benutten.

Het doel van de hierboven genoemde aangekondigde maatregelen is om de continuïteit van de zorg op de korte termijn te garanderen en de continuïteit van (het) zorg(landschap) op langere termijn te borgen.

Zorgverlening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet

Ook met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn afspraken gemaakt om zorgcontinuïteit op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet in tijden van de coronacrisis te borgen.

Een van deze afspraken is dat meerkosten die voor gecontracteerde aanbieders vergoed worden, ook vergoed worden voor pgb-zorgaanbieders. Daarnaast stellen gemeenten extra budget beschikbaar indien het noodzakelijk is om extra zorg in te kopen. Reeds ingekochte zorg die niet kan worden geleverd wordt doorbetaald en indien ondersteuning door een zorgverlener wegvalt kan sneller nieuwe zorg ingekocht worden (de zorgverlening kan direct gestart worden voordat de zorgovereenkomst volledig is goedgekeurd).

Conclusie

Samenvattend kunnen we aldus stellen dat er regelingen worden gemaakt die voorrang krijgen op de NOW-regeling. De NOW-regeling is voor een aantal zorgaanbieders wel nog beschikbaar voor zover de aangekondigde regelingen niet voorzien in een voldoende tegemoetkoming. Zoals reeds aangegeven worden de aangekondigde maatregelen nog uitgewerkt in regelingen. Deze regelingen worden in de maand april verwacht. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Dit artikel is geschreven door mr. Yvonne Dortant, Sectie Gezondheidsrecht (ydortant@thuispartners.nl). U kunt rechtstreeks contact met mr. Dortant opnemen bij eventuele gezondheidsrechtelijke en/of corona-gerelateerde vragen.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring