Christiaan-Riemens-3
 
NL / EN / DE

NOW-regeling gepubliceerd

Het coronavirus heeft ondernemingen en zzp-ers zwaar getroffen. De verhalen zijn schrijnend. Bij veel ondernemers staat het water aan de lippen. Het kabinet heeft daarom op 17 maart jl. een omvangrijk pakket aan verschillende steunmaatregelen aangekondigd. Eén van de steunmaatregelen betreft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Gisteren, op 31 maart 2020, is de NOW-regeling gepubliceerd. De NOW-regeling ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aaneengesloten periode van 3 maanden met een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling. Uitgangspunt van de NOW-regeling is dat omzetdalingen van meer dan 20% in deze periode het gevolg zijn van buitengewone omstandigheden, die buiten het normale ondernemersrisico vallen en bijvoorbeeld samenhangen met overheidsingrijpen en openbare orde maatregelen. Een werkgever hoeft daarbij niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling van ten minste 20%. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf maandag 6 april 2020 een aanvraag voor een NOW-subsidie kunnen indienen. Noteer die datum dus goed.

Hieronder treft u alvast een aantal highlights uit de NOW-regeling aan:

  • alleen werkgevers met een omzetdaling van tenminste 20% komen in aanmerking voor de NOW-subsidie;
  • de NOW-subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100% in de driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld;
  • bij een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau;
  • loon boven € 9.538 per maand per werknemer bezien komt niet voor de NOW-subsidie in aanmerking;
  • de betaling van het voorschot van de NOW-subsidie vindt plaats in drie termijnen;
  • er geldt een beslistermijn voor het UWV van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag voor het voorschot, maar er zal in de praktijk naar worden gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken;
  • doel van de NOW is baanbehoud, reden waarom (a) op werkgevers een inspanningsverplichting rust om de loonsom in de driemaandsperiode zoveel mogelijk gelijk te houden teneinde een afname van de tegemoetkoming in de loonkosten te voorkomen en (b) de voorwaarde geldt om in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag te doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden (de zgn. ‘a-gond’), op straffe van een korting op de subsidie van 150% van het loon van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd (ongeacht of deze ontslagaanvraag wordt toegewezen of afgewezen) en (c) de subsidie volledig aan te wenden voor het betalen van de door hem verschuldigde loonkosten;
  • binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de (definitieve) subsidie aan te vragen (met overlegging van, in beginsel, een accountantsverklaring) waarna het UWV binnen 22 weken de definitieve subsidie vaststelt.
  • bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

De brief van de Minister aan de Kamer is hier te downloaden.

De tekst van de NOW-regeling is hier te downloaden.

Thuis Partners advocaten zal u op korte termijn nader informeren over de NOW-regeling. Mochten er in de tussentijd vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen wij dat graag.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring