Eugene-Rosier
 
NL / EN / DE

Uitzenden of aannemen “that’s the question”

1. Inleiding

Dienstverlenende bedrijven in de grensstreek die aan in Nederland gevestigde bedrijven diensten verlenen worden regelmatig geconfronteerd met nare discussies met de Nederlandse Belastingdienst. Het gevolg is vaak dat een winstgevend project eindigt in een zwaar verliesgevend project. De discussie spitst zich toe op de vraag of de dienstverlening van het Belgische of Duitse bedrijf aan het in Nederland gevestigde bedrijf moet worden aangemerkt als uitzending van personeel of als aanneming van werk. Hierna zal ik op dat onderscheid nader ingaan. Vooraf merk ik op dat de Nederlandse Belastingdienst niet gehouden is aan de op papier gestelde overeenkomsten maar bevoegd is zelf de relevante feiten te onderzoeken en te beoordelen of sprake is van uitzending of aanneming. Met andere woorden: papier is geduldig, alles draait om de feiten.

2. Uitzending van personeel

Daaronder wordt verstaan dat ter beschikking gesteld personeel onder leiding of toezicht van de inlener van het personeel, werkzaamheden verricht. De facturatie bestaat meestal uit een uurtarief maal het aantal gewerkte uren van het ter beschikking gesteld personeel (inclusief een winstopslag) eventueel te verhogen met bepaalde kosten. Bij uitzending staat dus niet de opdracht of een bepaald te bereiken resultaat centraal maar het botweg ter beschikking stellen van personeel.

3. Aanneming van werk

Daaronder wordt verstaan dat de een (de aannemer) zich jegens een ander (de opdrachtgever) verbindt om buiten dienstbetrekking een werk uit te voeren tegen een te betalen prijs. Hier staat dus de te verrichten opdracht centraal waarbij een eindresultaat wordt overeengekomen en waarbij over het algemeen het risico van meer- of minderwerk bij de aannemer blijft. Vaak is in de aanneemsom ook de levering van te verwerken materialen begrepen. Het verschil met uitzending (uurtje factuurtje) is in de zuivere vorm duidelijk. In de praktijk is het echter vaak niet zo duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan de situaties waarbij de opdracht die wordt aangenomen met name bestaat uit door personeel te verrichten werkzaamheden en er gewerkt wordt met een open calculatie op regiebasis (te betalen prijs wordt geheel of gedeeltelijk achteraf bepaald).

4. Het verschil in belastingheffing

• Uitzending van personeel: op grond van de wet op de loonbelasting heeft een bedrijf dat personeel uitzendt fictief een vaste inrichting (filiaal) voor de Nederlandse loonbelasting. Dat betekent dat sowieso loonbelasting vanaf dag 1 moet worden ingehouden op het uit te betalen loon aan de ter beschikking gestelde werknemers. Deze ingehouden loonbelasting dient aan de Belastingdienst te worden afgedragen. Of ook premies sociale verzekeringen moet worden ingehouden en afgedragen, hangt af van diverse omstandigheden zoals die relevant zijn voor de toepassing van de EU-verordening.

• Aanneming van werk: op grond van de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met Duitsland en België wordt een plaats van uitvoering van een bouwwerk of constructie- of installatiewerkzaamheden, pas een vaste inrichting en dus filiaal, indien die werkzaamheden een periode van 12 maanden overschrijdt. Met andere woorden: indien er sprake is van aanneming van werk en de opdracht wordt binnen een periode van 12 maanden afgerond, is er in beginsel geen Nederlandse loonbelasting verschuldigd.

Het maakt dus nogal wat uit of sprake is van het uitzenden van personeel of aanneming van werk. Zeker in de sector onderhoud en utiliteitsbouw waar over het algemeen sprake is van projecten die een relatief korte doorlooptijd kennen.

5. Tot slot

Het verschil tussen uitzenden en aanneming van werk is niet alleen relevant voor de opdrachtnemer in verband met het eventueel verschuldigd zijn van Nederlandse loonheffingen, maar is ook van belang voor de Nederlandse opdrachtgever. Indien namelijk in Nederland loonheffingen verschuldigd zijn maar niet worden afgedragen, kan de Nederlandse opdrachtgever op grond van de zogenaamde inlenersaansprakelijkheid of ketenaansprakelijkheid aansprakelijk worden gehouden voor de niet afgedragen belastingen. Dus: zowel opdrachtgever als opdrachtnemer: let op!

Mr. E.J.M. Rosier

Advocaat-belastingkundige
erosier@thuispartners.nl

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring