Ruben-Veenhuysen-1
 
NL / EN / DE

BINGO!: maar voldoet uw promotioneel kansspel wel aan de gedragscode?

Het komt regelmatig voor dat bedrijven, ter promotie van een nieuw product of een nieuwe dienst of organisatie, een actie bedenken om product, dienst of organisatie onder de aandacht te brengen. Vaak gaat dit gepaard met de mogelijkheid tot het winnen van prijzen.

De vraag is echter of dat zomaar kan. In Nederland wordt er immers veel gedaan om 'verslaving' aan kansspelen te voorkomen en in beginsel wordt elk spel waarmee iets kan worden gewonnen als kansspel aangemerkt.

De gedragscode promotionele kansspelen 2014 biedt uitkomst!

Het kader

In beginsel is het verboden om anderen gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. Dit is anders wanneer er op basis van de wet daarvoor een vergunning is verleend.

De achterliggende gedachte is het 'reguleren en beheersen van kansspelen’, met bijzondere aandacht voor het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Om voor promotionele kansspelen niet een te hoge drempel (vergunningsplicht) op te werpen, wordt die vorm van kansspelen toegestaan, als maar wordt voldaan aan de voorwaarden zoals neergelegd in de Gedragscode kansspelen 2014.

Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014

Er is enkel sprake van een toegestaan promotioneel kansspel wanneer dat kansspel is gericht op het promoten van een product, dienst of organisatie. Het is dus niet toegestaan om promotionele kansspelen aan te bieden als zelfstandige activiteit.

Twee soorten promotionele kansspelen

De gedragscode maakt een onderscheid tussen twee soorten promotionele kansspelen.

1.

Wanneer de totale waarde van de te winnen prijzen of premies niet uitkomt boven de € 4.500,- is er sprake van een klein promotioneel kansspel. De aanbieder van dit kansspel hoeft niet aan alle voorwaarden van de gedragscode te voldoen. De hierna te noemen voorwaarden zijn de belangrijkste die gelden:

Kosten

Voor zover er kosten aan deelname aan het promotioneel kansspel worden verbonden, moet de aanbieder er voor waken dat deze enkel zien op communicatiekosten en dat deze niet uitkomen boven de 0,45 euro per deelname.

Prijzen

De aanbieder moet voorafgaande aan de deelname duidelijk maken wat de totale waarde van het prijzenpakket is en welke, alsook hoeveel prijzen of premies er per promotioneel kansspel kunnen worden gewonnen. Daarbij moet ook inzichtelijk worden gemaakt wat de economische waarde van alle prijzen of premies is.

Rondom de aanwijzing van de winnaar(s) gelden uiteraard ook de nodige voorwaarden. Zo zal de aanbieder er onder meer voor moeten zorgen dat de aanwijzing zelf op onpartijdige wijze geschiedt en dat hij, bij navraag, kan tonen hoe deze heeft plaatsgevonden.

Voorafgaande aan de deelname moet de aanbieder, bij de oproep van de deelnemers, duidelijk maken wat de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie is.

Hierbij moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen om te waken voor overdadige deelname aan het promotionele kansspel.

Minderjarigen

Omdat minderjarigen als extra vatbaar worden beschouwd in het kader van promotionele kansspelen, geldt er ten aanzien van hen een extra zorgplicht; er moet bij het aanbieden van een promotioneel kansspel rekening worden gehouden met het bevattingsvermogen van minderjarigen.

Minderjarige kunnen verder niet deelnemen aan een promotioneel kansspel zonder toestemming van de ouders of verzorgers. Daarnaast mag de aanbieder van een promotioneel kansspel geen persoonsgegevens van de minderjarige verzamelen zonder aantoonbare toestemming van een ouder van de minderjarige daarvoor te hebben ontvangen.

Tot slot is een belangrijk element dat deelnemers moeten kunnen klagen over het aangeboden promotioneel kansspel en dient de aanbieder een klachtenprocedure te hebben opgesteld daartoe.

2.

De totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen of premies per (normaal) promotioneel kansspel mogen niet uitkomen boven de € 100.000,-- per jaar.

In aanvulling op de bovengenoemde voorwaarden gelden daarbij voorts nog de volgende voorwaarden:

Beperking in tijd en hoeveelheid

De aanbieder mag maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie een promotioneel kansspel aanbieden, welk kansspel tijdelijk van aard moet zijn en maximaal 20 trekkingen mag omvatten.

Kenbare algemene spelvoorwaarden

De aanbieder moet verder algemene spelvoorwaarden opstellen, welke gratis ter beschikking dienen te worden gesteld aan deelnemers en potentiële deelnemers. Deze spelvoorwaarden dienen een aanzienlijke hoeveelheid gegevens te bevatten, waaronder, maar niet uitsluitend:

  • de naam van de aanbieder zelf;
  • de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie;
  • de termijnen waarbinnen deelname aan het promotioneel kasspel mogelijk is;
  • het aantal te winnen prijzen of premies en een beschrijving daarvan en de waarde daarvan;
  • de wijze waarop de winnaars worden aangewezen en het aantal trekkingen;
  • de wijze van bekendmaking van de winnaars;
  • de vermelding dat bij een deelname van een minderjarige tot 16 jaar de toestemming van een ouder noodzakelijk is.

Van groot belang is dat de aanbieder van het promotioneel kansspel de algemene spelvoorwaarden niet tijdens de looptijd daarvan mag wijzigen, voor zover die wijziging ten nadele van de deelnemers is.

Conclusie

De conclusie is dat bedrijven zonder al te veel risico promotionele acties kunnen aanbieden en daar zelfs prijzen aan mogen verbinden, als maar wel wordt voldaan aan de voorwaarden zoals deze zijn neergelegd in de Gedragscode Kansspelen 2014.

Deze bijdrage is geschreven door oud-medewerker mr. Ruben Veenhuysen (sectie ondernemingsrecht).

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring