Thuis Partners
 
NL / EN / DE

Waterschade in Valkenburg: hoe nu verder?

 Het waterniveau is inmiddels terug naar normale standen en ook de straten zijn inmiddels leeggepompt. Door de overstromingen afgelopen juli is veel schade veroorzaakt in Valkenburg en ook in de rest van de provincie. Horeca, winkelzaken en andere ondernemers en bewoners zijn druk bezig met het drogen van hun woningen en het inventariseren van de schade. Maar hoe gaat het daarna verder? In deze bijdrage wordt besproken wat gedupeerden moeten doen voordat kan worden overgegaan tot eventuele schadevergoeding. Indien een eventuele schadeclaim wordt afgewezen, zal moeten worden bekeken hoe benadeelden hun schade toch (deels) vergoed kunnen krijgen.

Verzekeraars en natuurrampen

Allereerst is het van belang om stil te staan bij het type verzekering dat is afgesloten. Verschillende verzekeraars hanteren verschillende verzekeringspakketten, die ook weer kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de verzekerde. Schade die wordt veroorzaakt door natuurrampen (zoals overstromingen, aardbevingen en blikseminslagen) wordt in de regel niet verzekerd en dus ook niet vergoed. Schade veroorzaakt door hevige regenval is daarentegen wel weer verzekerbaar (en komt daardoor voor vergoeding in aanmerking). Kijk dus goed naar welke polis is afgesloten.

Wanneer keert de verzekering uit?

Verzekeraars hebben reeds kenbaar gemaakt dat het leeuwendeel van de schade niet door hen zal worden vergoed en schuiven de verantwoordelijkheid door naar de overheid. Desalniettemin is het zinvol een claim in te dienen bij de verzekeraar. Indien de claim wordt afgewezen kan namelijk compensatie van de schade worden aangevraagd bij de overheid. Daarnaast kan (na afwijzing van de schadeclaim door de verzekeraar) door de verzekerde een second opinion worden gevraagd. Hoewel niet altijd succesvol, wijst de praktijk uit dat het aanvragen van een second opinion vaak tot nieuwe, positieve resultaten leidt. Daarbij is het ten eerste van belang om te wijzen op wat precies verzekerd is onder de specifieke polis en vervolgens moet worden beargumenteerd waarom de schade onder deze polis valt. Goede verslaglegging, duidelijke foto’s en een stevige argumentatie vergroten de kans op een positief resultaat en zijn dan ook essentieel. Indien de claim door de verzekering wordt afgewezen kan nog compensatie van de schade worden aangevraagd bij de overheid.

Rol overheid

In 1998 is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (hierna: Wts) in het leven geroepen. Van deze wet kan de overheid gebruik maken indien sprake is van een natuurramp of een ander soort ramp, zoals bijvoorbeeld een terroristische aanslag. De betrokken minister neemt een koninklijk besluit om de Wts van toepassing te verklaren op een bepaalde ramp. Dat is nog niet gebeurd, maar minister Grapperhaus heeft op 13 augustus reeds aangegeven dat hij de Wts van toepassing zal verklaren. De Wts zal de geleden schade gedeeltelijk vergoeden.

Voor particulieren geldt een compensatie van 90% van de schade aan de woning, 90% van het schadebedrag van ten hoogste € 36.000 aan de inboedel, evacuatiekosten (minimaal € 304 en maximaal € 597) en 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddings en opruimingskosten).

Voor ondernemers wordt onder andere schade aan vaste en vlottende activa, opstartkosten, 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddings- en opruimingskosten) en evacuatiekosten (minimale vergoeding van € 901 ook als kosten lager zijn) vergoed. Ondernemers kennen echter wel een eigen risico van maar liefst € 6.014,-. Schade boven een bedrag van € 17.183,- wordt volledig vergoed, op het maximale eigen risico na. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65%. Daarnaast kunnen bedrijven NOW en/of TVL aanvragen om in hun loonkosten en vaste lasten te kunnen voorzien.

Het essentiële verschil tussen vergoeding door de verzekeraar en compensatie door de overheid is gelegen in het volgende. De verzekeraar keert een vergoeding uit; dat wil zeggen dat (in beginsel) de gehele schade wordt vergoed. De overheid compenseert de schade; niet de gehele schade wordt daarmee gedekt. Een gedeelte zal dus door de benadeelde zelf moeten worden gedragen. Vergoeding door de verzekeraar verdient daarom de voorkeur.

In conclusie

De grootste schadeposten zijn op dit moment wellicht slechts (deels) bekend bij gedupeerden en verzekeraars. De échte schade (zoals het verzakken van de fundering) moet vaak nog door experts onderzocht worden alvorens hieraan een schadebedrag kan worden gekoppeld. Het is dus van belang om elke schadepost die reeds bekend is goed vast te leggen en om bij een eventuele afwijzing door de verzekeraar een second opinion aan te vragen. Als laatste redmiddel kan compensatie op basis van de Wts worden aangevraagd. Juridische ondersteuning is in dergelijke gevallen geen overbodige luxe en kan het verschil betekenen tussen schadevergoeding en schadecompensatie.

Heeft u vragen over een verzekeringskwestie? Wenst u juridische ondersteuning bij het aanvragen van een second opinion? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Deze bijdrage is geschreven door mr. Lotte Kerstges.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring