Fabienne-Degens-2
 
NL / EN / DE

Wet Normering Topinkomens (WNT) per 1 juli 2017 gewijzigd

De WNT heeft sinds de inwerkingtreding al veel stof doen opwaaien en heel veel vragen en onduidelijkheden opgeleverd voor instellingen die met de WNT worden geconfronteerd. In 2015, twee jaar nadat de WNT in werking is getreden, heeft er een evaluatie van die wet plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan heeft de wetgever besloten enkele wijzigingen door te voeren.

Per 1 juli 2017 treden die wijzigingen van de Evaluatiewet WNT in werking.

Maximum ontslagvergoeding

De WNT regelt dat topfunctionarissen bij een vertrek ten hoogste een “uitkering wegens beëindiging van het dienstverband” mogen ontvangen van één jaarsalaris, met een maximum van € 75.000,-. Een uitzondering daarop bestaat indien er recht is op een uitkering die uit een algemeen verbindend verklaarde CAO voortvloeit of uit een wettelijk voorschrift. Een voorbeeld hiervan is de wettelijke transitievergoeding. In gevallen waarin er recht bestaat op een transitievergoeding, mag deze volledig worden uitgekeerd, ook al stijgt die vergoeding boven het maximum van de WNT uit. De transitievergoeding is immers in het jaar 2017 gemaximeerd tot een bedrag van € 77.000,- of een jaarsalaris indien dat hoger is dan € 77.000,- .

Vanaf 1 juli 2017 zijn van het begrip “uitkering wegens beëindiging van het dienstverband” eveneens uitgezonderd a) ontslagvergoedingen, die uit een niet-algemeen verbindend verklaarde CAO voortvloeien (dus alle buiten de individuele invloedssfeer van de topfunctionaris tot stand gekomen en op grond van de werkingssfeer toepasselijke cao’s) en b) ontslagvergoedingen, die voortvloeien uit een sociaal plan of een andere collectieve met de vakbonden overeengekomen regeling.

Variabele beloning

Tot voorheen stond de WNT niet toe dat winstdelingen, bonussen of andere vormen van variabele beloningen aan topfunctionarissen werden verstrekt. Per 1 juli 2017 is dit echter, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017, wel toegestaan. De enige voorwaarde is dat de totale bezoldiging (alle componenten optellen) onder het toepasselijk bezoldigingsmaximum zal blijven.

Verantwoordingsvrijstelling kleine instellingen

Voor kleine instellingen (stichtingen of verenigingen met een brutoloonsom van maximaal € 160.000,- , waar geen leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking werkzaam is en die niet op grond van andere wet- en regelgeving, besluiten of overeenkomsten een verplichting hebben tot het opmaken van een jaarrekening) vervalt met ingang van het kalenderjaar 2017 de verplichting om een WNT-verantwoording in de jaarrekening op te nemen en door een accountant te laten controleren.

Vanaf 2017 geen digitale melding meer noodzakelijk

De WNT stelde voor WNT-instellingen digitale melding verplicht van de WNT-verantwoording, via een digitale meldtool. Met ingang van 2017 is deze digitale meldplicht vervallen.

De accountant houdt (uiteraard) wel een meldingsplicht voor de gevallen waarin deze vaststelt dat er noodzakelijke gegevens ontbreken of dat er een schending van de WNT heeft plaatsgevonden.

Tot slot

De inwerkingtreding van de Evaluatiewet brengt voor de praktijk gelukkig op een aantal punten meer duidelijkheid en eenvoud met zich mee. Helaas blijft de toepassing van de WNT in de praktijk pittig en blijft dat vragen oproepen. Niet op de laatste plaats door bijvoorbeeld de jaarlijks aan te passen normen voor specifieke sectoren, zoals de zorg. Ook de aangekondigde “WNT 3”, waardoor de WNT niet alleen geldt voor topinkomens maar voor alle medewerkers van een (semi-)overheidsinstelling zal, indien deze wet zal worden aangenomen opnieuw vele vraagpunten en onzekerheden zorgen. Thuis & Partners advocaten zal de ontwikkelingen uiteraard voor u op de voet volgen.

Deze bijdrage werd geschreven door mr. Fabienne Degens, advocaat.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring