Louisa-Wissink
 
NL / EN / DE

Wist u dat de no-riskpolis binnen de banenafspraak structureel is vanaf 1 februari 2017?

Wat houdt de no-riskpolis ook al weer in?

De no-riskpolis dekt voor bepaalde groepen werknemers het werkgeversrisico af van loondoorbetaling bij ziekte. Wanneer een arbeidsgehandicapte werknemer zich ziek meldt en deze onder de no-riskpolis valt, vraagt u bij het UWV een Ziektewet uitkering aan. U betaalt de werknemer het loon door en verrekent de ontvangen uitkering daarmee. De Ziektewetuitkering varieert van 70%-100% van het geldende dagloon.

Hoe lang geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt voor een periode van 5 jaar nadat de no-riskpolis van toepassing is geworden. Meestal is dit de start van de datum van het dienstverband. Wordt een werknemer binnen die periode ziek dan kunt u een Ziektewetuitkering aanvragen. Voor werknemers met een (voormalige) Wajong-uitkering of werkzaam op basis van een artikel 7-WSW-dienstverband is de no-riskpolis al structureel van toepassing.

Voor wie is de no-riskpolis interessant?

Voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen die voldoet aan de voorwaarden van de no-riskpolis. Dit is ondermeer het geval voor werknemers die bij de start van hun dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering hebben.

Er zijn nog meer groepen waarvoor de no-riskpolis geldt. U kunt deze vinden op de website van het UWV.

Daarnaast geldt de no-riskpolis voor werkgevers die mensen aannemen die onder de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (de banenafspraak) vallen. Voor deze groep potentiële werknemers is vanaf 1 februari 2017 de no-riskpolis structureel van toepassing.

Wie behoort tot de doelgroep van de banenafspraak?

  1. Mensen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
  2. Ex) vso/pro-leerlingen die zich schriftelijk, via het ABA-formulier hebben aangemeld bij UWV. Dit betreft leerlingen van scholen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk, via het ABA-formulier kunnen aanmelden om deel uit te maken van de doelgroep. Het ABA-formulier ziet op de Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen.
  3. Mensen met een Wsw-indicatie (Wet sociale Werkvoorziening).
  4. Wajongers met arbeidsvermogen.
  5. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan ofwel werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betreft de voormalige regelingen van de Wet inschakeling werkzoekenden (opgegaan via de Wet Werk en bijstand in de Participatiewet) en de gesubsidieerde in- en doorstroombanen.

Is uw potentiële werknemer nog geen onderdeel van de doelgroep?

Een werkgever kan via het werkgeversportaal van het UWV nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepenregister is opgenomen.

Verder kunt u de gemeente inschakelen. De gemeente kan het UWV vragen om voor deze (potentiële) werknemer een beoordeling arbeidsvermogen uit te voeren. Deze beoordeling gaat uit van drempelfuncties. Kan een werknemer geen enkele drempelfunctie uitvoeren, dan behoort hij tot de doelgroep. Heeft betrokkene geen enkel arbeidsvermogen dan heeft hij mogelijk recht op de Wajong 2015. UWV informeert betrokkene over de uitkomsten van de beoordeling.

Naast deze beoordeling door het UWV kan een potentiële medewerker vanaf 1 januari 2017 ook instromen in het doelgroepregister via de Praktijkroute. Dit is een extra toegang tot het doelgroepregister van de banenafspraak.

Deze aanvraag verloopt via de gemeente en heeft betrekking op een concrete werkplek. De gemeente voert, bij voorkeur tijdens de proefplaatsing, een loonwaardemeting uit. Een gecertificeerd deskundige beoordeelt de arbeidsprestatie van iemand met een beperking en zet deze af tegen de arbeidsprestatie van iemand zonder beperking in dezelfde functie. Vanaf de datum van de loonwaardevaststelling hoort iemand met een loonwaarde lager dan het wettelijk minimumloon tot de doelgroep van de banenafspraak. De gemeente meldt de medewerker dan aan bij het UWV. Voor iemand die daarvoor nog geen dienstbetrekking had, komt de werkgever onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor loonkostensubsidie, de no-riskpolis, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en vanaf 2017 ook voor de premiekorting banenafspraak.

Deze bijdrage werd geschreven door mr. Louisa Wissink, juridisch medewerker.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring