Maastricht-Interieur-9
 
NL / EN / DE

Gezondheidsrecht nieuwsbrief februari 2018

Voorwoord

Hierbij ontvangt u de februari-editie van de Thuis & Partners advocaten gezondheidsrecht nieuwsbrief.

Bedrijven en overheden niet klaar voor nieuwe privacywet, Eerste Kamer akkoord met omstreden donorwet, Geneesmiddelenbureau (EMA) komt naar Amsterdam en Eerste Kamer stemt voor nieuwe wetten gedwongen zorg. Het zijn slechts enkele van de vele recente krantenkoppen die raakvlakken hebben met het gezondheidsrecht.

In deze nieuwsbrief treft u diverse artikelen aan betreffende recente ontwikkelingen op het gebied van het gezondheidsrecht. Als eerste treft u een artikel van Ruben Veenhuysen waarin hij de belangrijkste verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) voor u als zorginstelling bespreekt. Vanaf 25 mei 2018 is de AVG al van toepassing. Het is met andere woorden 2 voor 12.

Fokje Kuiper bespreekt vervolgens een tweetal arresten waarin evident was dat de relatie tussen zorginstelling en de medisch vertegenwoordiger van een wilsonbekwame meerderjarige ernstig verstoord was. Voor de rechter aanleiding om de medisch vertegenwoordiger te passeren en een professioneel mentor te benoemen.

Christiaan Riemens gaat aan de hand van tuchtrechtspraak in op de vraag of collega-artsen hun ruzies bij de tuchtrechter kunnen uitvechten.

Tot slot bespreekt Robert Janssen de (reeds eerder door ons besproken) kwestie van een verpleegkundige die een alcoholverslaafde patiënte één glas wijn gunde. Deze verpleegkundige is met succes in hoger beroep gegaan bij het Centraal Tuchtcollege teneinde de aan haar opgelegde waarschuwing van tafel te krijgen.

Namens de sectie gezondheidsrecht wens ik u voor nu veel leesplezier.

Robert JanssenAVG.jpg#asset:868:metaPhoto


25 mei 2018 nadert…: bent u al AVG-proof?

Over drie maanden wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Toch zijn er partijen werkzaam in de zorg die nu nog moeten beginnen met het implementeren van de verplichtingen die voortvloeien uit deze nieuwe Europese ‘wet’. Ruben Veenhuysen bespreekt de belangrijkste verplichtingen uit de AVG.

Lees verderverpleegsterenpatient.jpg#asset:869:metaPhoto


Medisch vertegenwoordiger vervangen door professioneel mentor

Een verstoorde relatie tussen zorginstelling en de medisch vertegenwoordiger van een wilsonbekwame meerderjarige kan er toe leiden dat de rechter bij het instellen van een mentorschap gegronde redenen aanwezig acht om, in afwijking van de wettelijke voorkeursregeling, een professioneel mentor te benoemen. Fokje Kuiper licht deze problematiek toe aan de hand van twee recente arresten.

Lees verderstethoscoop.jpg#asset:870:metaPhoto


Collega’s voor de tuchtrechter slepen: kan dat zomaar?

Het komt gelukkig zelden voor dat een arts een tuchtklacht indient tegen een collega-arts, hoe groot ruzies tussen artsen ook kunnen oplopen. Christiaan Riemens bespreekt in deze nieuwsbrief een tweetal uitspraken van de tuchtrechter waarin een arts het wel nodig heeft geacht om zijn collega’s voor de tuchtrechter te slepen.

Lees verderwijn.jpg#asset:871:metaPhoto


Verpleegkundige gunt (een gedwongen opgenomen) alcoholverslaafde patiënte één glas wijn: Hoe oordeelt het Centraal Tuchtcollege?

In dit artikel bespreekt Robert Janssen het verdere verloop van de (reeds eerder door ons besproken) kwestie van een verpleegkundige die een alcoholverslaafde patiënte één glas wijn gunde.

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring