Maastricht-Interieur-1
 
NL / EN / DE

Gezondheidsrecht nieuwsbrief november 2017

Voorwoord

Hierbij ontvangt u de november-editie van de Thuis & Partners advocaten gezondheidsrecht nieuwsbrief.

Na ruim 200 dagen onderhandelen hebben we eindelijk een regeerakkoord met als titel ‘Vertrouwen in de Toekomst’. Dit regeerakkoord zal de nodige veranderingen met zich mee brengen.

De NOS berichtte in dat kader “Het zuur van Rutte III zit vooral in de zorg”. Ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen en wijkverpleging krijgen namelijk opnieuw te maken met een uitgavenplafond. In de optiek van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen legt het nieuwe regeerakkoord de rekening bij de ziekenhuiszorg. Zij is bezorgd dat er door het uitgavenplafond minder kan worden geïnvesteerd, hetgeen kan leiden tot minder zorg of een lagere kwaliteit van zorg.

Tegelijkertijd zijn er ook veranderingen die in algemeenheid met gejuich worden ontvangen. Hierbij valt de bevriezing van het eigen risico te noemen die -bij wijze van hoge uitzondering- middels een zogenaamde spoedprocedure tot stand is gekomen.

Buiten het regeerakkoord en de eerste wapenfeiten van onze nieuwe regering is echter ook genoeg gezondheidsrechtelijk nieuws te vinden waar we u van op de hoogte willen brengen. Zo bespreekt Mr. Fokje Kuiper zowel de recent in werking getreden ‘Handreiking voor het opnemen van gesprekken door patiënten’ van de KNMG als een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden waarin de vraag centraal stond of de verzekeraar of de arts beslist over de zorg. Mr. Christiaan Riemens bespreekt de recent aangekondigde initiatiefwet van GroenLinks waarmee GroenLinks beoogt om ‘achterkamertjeswinst’ in de zorg aan te pakken. Tot slot treft u een uitgebreide en lezenswaardige bijdrage aan van mr. Ruben Veenhuysen waarin hij ingaat op de verwerking van persoonsgegevens in de praktijk.

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is mr. Ruben Veenhuysen overigens graag bereid om bij gelegenheid van een werklunch of ander intern overleg aan te sluiten om een (gratis!) inhouse presentatie te houden over alle nieuwe verplichtingen die de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 met zich mee gaat brengen.

Namens de sectie gezondheidsrecht wens ik u voor nu veel leesplezier.

Robert Janssentaperecorder.jpg#asset:900

Geluidsopnames door patiënten: niet verbieden maar stimuleren

Op 25 oktober jl. is de “Handreiking voor het opnemen van gesprekken door patiënten” van de KNMG in werking getreden. Het uitgangspunt van de Handreiking is dat het maken van geluidsopnames niet te verbieden valt en onmiskenbaar ook in een behoefte voorziet. Daarom is het beter goede afspraken te maken over hoe hiermee in de praktijk het beste kan worden omgegaan. Mr. Fokje Kuiper licht dit nader toe.

Lees verderinjectiespuit.jpg#asset:901

Niet de verzekeraar maar behandelend arts beslist over zorg

Zorgverzekeraar Univé is ook in hoger beroep veroordeeld tot vergoeden van de behandelkosten van de ziekte van Lyme. Univé trok zowel de diagnose als de noodzaak en effectiviteit van de voorgeschreven behandeling in twijfel. Het hof Arnhem-Leeuwarden kent meer gewicht toe aan het oordeel van de behandelend arts dan aan het oordeel van de medisch adviseur van de zorgverzekeraar. Deze bijdrage werd geschreven door: mr. Fokje Kuiper.

Lees verder02B54501-geld.jpg#asset:838:metaPhoto

Het (aangekondigde) initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks: Een totaalverbod op winst maken in de zorg

Naar aanleiding van berichtgeving in de media dat veel zorginstellingen met een simpele truc (onder meer) het verbod op winstuitkering in de zorg omzeilen, heeft GroenLinks begin november 2017 een initiatiefwetsvoorstel aangekondigd. Het doel: ‘achterkamertjeswinst in de zorg’ aan te pakken. Mr. Christiaan Riemens licht het verbod op winstoogmerk, de ‘truc’, het initiatiefwetsvoorstel en een thans bij de Eerste Kamer aanhangig wetsvoorstel nader toe.

Lees verderdatasecurity.jpg#asset:902

De Verwerking van persoonsgegevens in de praktijk; Eens gegeven blijft gegeven...?

Berichten over privacy en de verwerking van persoonsgegevens kleuren regelmatig de nieuwsberichten. Zowel de uitbreiding van de rechten van betrokkenen en de aanscherping van de verplichtingen van de verwerkende partijen geven daar alle aanleiding toe. Maar ook blijkt dat in de praktijk er nog al eens onduidelijkheid bestaat over wat wel en wat niet is toegestaan. Uit een tweetal praktijkvoorbeelden volgt dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Mr. Ruben Veenhuysen licht nader toe.

Lees verder

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring