Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die namens Thuis Partners worden uitgevoerd.

Thuis Partners verwerkt bij haar dienstverlening persoonsgegevens van cliënten en relaties. Daarmee gaan wij zorgvuldig om. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten en relaties. Te meer, omdat wij een wettelijke verplichting tot geheimhouding van de door cliënten toevertrouwde zaken hebben. Daarom doen wij er alles aan wat in onze macht ligt om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

Deze privacyverklaring geeft algemene informatie over de wijze waarop Thuis Partners met persoonsgegevens omgaat. In deze privacyverklaring wordt verder beschreven welke rechten de betrokkene ten opzichte van Thuis Partners heeft. De privacy officer van Thuis Partners is Mariëlle Stroes.

 

De verwerkingsverantwoordelijke

Thuis Partners is een maatschap naar burgerlijk recht ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14110632. Thuis Partners houdt kantoor op de adressen Tempsplein 21 te (6411 ET) Heerlen en Stationsplein 8N te (6221 BT) Maastricht. U kunt ons bereiken op het algemene e-mailadres info@thuispartners.nl of telefonisch op 045-5719005 (Heerlen) of 043-3521397 (Maastricht). Omdat wij persoonsgegevens ontvangen en verwerken zijn wij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor het stellen van aanvullende vragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken kunnen betrokkenen contact opnemen met onze privacy officer.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Thuis Partners?

Thuis Partners verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende soorten doeleinden. Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd. Daarbij kan worden gedacht aan naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Onder omstandigheden kunnen ook het IP-adres of een gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt.

 

Juridische dienstverlening

Bij het uitvoeren van juridische dienstverlening worden verschillende soorten persoonsgegevens verwerkt. Zo hebben wij de naam en contactgegevens van onze cliënten nodig om met hun in contact te treden, maar ook dienen wij hen te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Daartoe zijn advocaten verplicht op basis van wettelijke regels en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Afhankelijk van de soort juridische diensten die wij verlenen, moeten wij meer of minder persoonsgegevens verwerken en soms ook (zeer) gevoelige persoonsgegevens. In sommige gevallen zullen wij de persoonsgegevens ook met derden moeten delen. Dit zullen wij altijd moeten registreren om betrokkenen later desgevraagd daarover te kunnen informeren.

 

Acquisitie en (direct)marketing

Om onze juridische diensten te kunnen uitbreiden en nieuwe producten te kunnen aanbieden, maken wij soms gebruik van direct marketing waarbij persoonsgegevens verwerkt zullen worden. Deze persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt door een selectieve groep van medewerkers van onze organisatie, die betrokken zijn bij het onderzoeken van mogelijk nieuwe relaties, cliënten, etc. Deze vorm van gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke grondslag van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

 

Werknemers

Uiteraard verwerkt Thuis Partners ook persoonsgegevens van de eigen werknemers. Deze vorm van verwerking is gebaseerd op de contractuele relatie en op wettelijke verplichtingen die op werkgevers rusten. In het interne privacybeleid van Thuis Partners zijn regels opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers.

 

Mogelijk nieuwe medewerkers

In het kader van sollicitatieprocedures verwerkt Thuis Partners noodgedwongen ook persoonsgegevens van sollicitanten. Daarbij zullen persoonsgegevens als naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, opleidingshistorie en dergelijke worden verwerkt. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om een goede beoordeling van de kandidaten te kunnen uitvoeren. De gegevens zullen niet langer dan vier weken tot na een beslissing over de sollicitatie worden bewaard. Mocht daar behoefte aan bestaan, dan zal Thuis Partners ten behoeve van eventuele vacatures en/of sollicitaties in de toekomst uitsluitend met toestemming van de betrokkene persoonsgegevens langer bewaren.

 

Social media

Thuis Partners is via social media (LinkedIn, Facebook, Twitter) actief. Er bestaat de mogelijkheid dat wij via die kanalen persoonsgegevens van derden verwerken. Op de website zijn buttons opgenomen om onze socialmediapagina’s te promoten. Deze buttons werken middels een code afkomstig van het desbetreffende socialmediaplatform. Deze buttons plaatst cookies, waardoor het socialmediaplatform uw persoonsgegevens kan ontvangen. Voor de wijze van gegevensverwerking door de diverse socialmediaplatformen verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de desbetreffende platformen.

 

Contactformulier

Via het contactformulier op onze website, kunt u contact met ons opnemen. Het contactformulier vraagt om de persoonsgegevens die wij nodig hebben om u zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

Derden

Bij de uitvoering van onze juridische dienstverlening kunnen wij de beschikking krijgen over persoonsgegevens van derden met wie wij geen directe relatie hebben. Zo zullen de curatoren van Thuis Partners in het kader van faillissementen aanzienlijke hoeveelheden persoonsgegevens ontvangen en moeten verwerken en kunnen de advocaten van Thuis Partners in gerechtelijke procedures persoonsgegevens van derden moeten verwerken. De medewerkers van Thuis Partners zullen te allen tijde zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan en deze enkel verwerken in overeenstemming met de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke privacyregelgeving. Deze verwerking zal dan geschieden ter uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke plicht dan wel ter behartiging van, gerechtvaardigde belangen.

 

Ontvangers van persoonsgegevens

Thuis Partners zal de door haar verwerkte persoonsgegevens in beginsel niet doorzenden naar andere partijen, behalve voor zover dit noodzakelijk is in één van de volgende genoemde gevallen.

 

Uitvoering overeenkomst

Het kan noodzakelijk zijn, om in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene van wie Thuis Partners de persoonsgegevens heeft, persoonsgegevens naar andere bedrijven, organisaties of instellingen te versturen. Daarbij kan worden gedacht aan het versturen van naam- en adresgegevens naar een deurwaarder om een gerechtelijke procedure te starten.

 

Op basis van toestemming

Er zijn situaties denkbaar waarbij wij persoonsgegevens aan derde partijen versturen op basis van toestemming van de betrokkene. Die toestemming is alleen geldig wanneer de betrokkene uit vrije wil en na op voorhand duidelijk te zijn geïnformeerd waarvoor de toestemming wordt verleend, de toestemming heeft gegeven.

 

Noodzakelijke externe verwerking

Thuis Partners kan haar juridische diensten niet uitvoeren zonder de medewerking van derde partijen, zoals onder meer ict-leveranciers. In sommige gevallen zullen die externe partijen ook ten behoeve van Thuis Partners persoonsgegevens moeten verwerken. Deze verwerking zal enkel geschieden op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid. Daarbij zullen passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Waar nodig, sluiten wij met onze externe partners verwerkersovereenkomsten waarin de onderlinge rechten en verplichtingen met betrekking tot de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd.

In andere gevallen kunnen wij op grond van wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties gedwongen zijn om persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken. Daarbij zal Thuis Partners zo mogelijk bij de derde partij waarborgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en voldoende worden beveiligd.

 

Bewaartermijnen

Thuis Partners voldoet bij het bewaren van persoonsgegevens aan de geldende wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Dit zal van geval tot geval verschillen. Zodra er geen grond meer is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen deze worden verwijderd dan wel worden geanonimiseerd. Dossiers zullen in beginsel gedurende zeven jaar worden bewaard en daarna worden vernietigd, maar het kan zijn, dat het bewaren van gegevens (bijvoorbeeld voor het versturen van onze nieuwsbrief) langer worden bewaard.

 

Doorgifte naar landen buiten de EU

Het valt niet uit te sluiten dat wij bij de uitvoering van de juridische dienstverlening persoonsgegevens moeten doorgeven aan een land buiten de Europese Unie. In die landen gelden niet altijd dezelfde waarborgen als die welke gelden binnen de Europese Unie. Wij zullen alleen persoonsgegevens doorgeven aan partijen in landen met een passend beschermingsniveau, waarbij de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten worden gebruikt.

 

De rechten van betrokkenen

Betrokkenen van wie Thuis Partners de persoonsgegevens verwerken kunnen een beroep doen op de volgende wettelijke rechten:

 1. inzage
 2. rectificatie
 3. gegevensverwijdering
 4. beperking van de verwerking
 5. overdraagbaarheid gegevens
 6. bezwaar

Om ervoor te zorgen dat betrokkenen de genoemde rechten kunnen uitoefenen, lichten we deze als volgt toe.

 

Recht van inzage

Op verzoek van een betrokkene zal Thuis Partners in beginsel een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die door Thuis Partners worden verwerkt. Bij het indienen van een verzoek dient de betrokkene zich te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Bij de beantwoording van het verzoek zal Thuis Partners in beginsel inzage geven in de verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, aan wie de

persoonsgegevens zijn verstrekt, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard en wat de overige rechten zijn die de betrokkene heeft.

Er zijn ook situaties denkbaar waarbij Thuis Partners persoonsgegevens heeft ontvangen, die onder de op advocaten rustende geheimhoudingsverplichting vallen. In die omstandigheden kunnen wij geen of slechts zeer beperkte informatie geven over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

 

Rectificatie

Als Thuis Partners persoonsgegevens verkeerd verwerkt, heeft de betrokkene het recht om rectificatie van de hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te krijgen. In het geval dat persoonsgegevens onvolledig zijn, kan de betrokkene verzoeken om deze aan te vullen.

 

Gegevensverwijdering

Onder strikte omstandigheden kan de betrokkene van Thuis Partners verlangen dat verwerkte persoonsgegevens worden gewist. In de volgende situaties moet Thuis Partners aan dit verzoek voldoen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verkregen
 • De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op basis van toestemming die van de betrokkene werd verkregen, waarna de betrokkene deze toestemming intrekt en er geen andere grondslag meer is op basis waarvan Thuis Partners de persoonsgegevens mag verwerken
 • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden die zwaarder wegen dan dit bezwaar
 • de persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt
 • de persoonsgegevens moeten op grond van een wettelijke plicht worden gewist
 • Thuis Partners had de persoonsgegevens verzameld in verband met een aanbod van mobiele telefonie- of internetdiensten.

 

Beperking van de verwerking

Indien een betrokkene een verzoek heeft gedaan tot correctie van door Thuis Partners verwerkte persoonsgegevens, kan dezelfde betrokkene verzoeken om de verwerking te beperken, gedurende de periode dat Thuis Partners het verzoek onderzoekt. Ook wanneer een betrokkene van oordeel is dat Thuis Partners persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of deze niet meer nodig heeft of wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverwerking, kan de betrokkene verzoeken de gegevensverwerking (tijdelijk) te beperken.

In het geval Thuis Partners aanleiding ziet om aan het verzoek om beperking van de gegevensverwerking te voldoen, zullen wij alleen nog gegevens verwerken met toestemming van de betrokkene of wanneer daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat (waaronder, maar niet beperkt tot, de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).

 

Overdraagbaarheid gegevens

Een betrokkene heeft het recht van Thuis Partners te vragen om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ter beschikking te stellen, wanneer deze gegevens zijn verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene, dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Ook heeft de betrokkene het recht te verlangen dat die persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

Bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens door Thuis Partners, ook wanneer die gegevensverwerking heeft plaatsgevonden op basis van door Thuis Partners aangemaakte profielen, onder meer wanneer dit is gebeurd in verband met direct marketing. Thuis Partners zal in dat geval de gegevensverwerking staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, welke gronden zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing. In dat geval zal Thuis Partners de gegevensverwerking ten behoeve van dat doel altijd direct staken.

 

Uitoefening rechten

De betrokkene die één of meerdere van de hierboven genoemde rechten wil uitoefenen dient zich te wenden tot onze privacy officer. Thuis Partners zal binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren op het verzoek. Het valt niet uit te sluiten dat wij binnen de gestelde termijn nog niet inhoudelijk kunnen reageren op het verzoek. Thuis Partners zal in dat geval aangeven waarom er meer tijd nodig is om te reageren op het verzoek en binnen welke aanvullende termijn wij zullen reageren.

 

Intrekken toestemming

In het geval dat Thuis Partners de persoonsgegevens van een betrokkene verwerkt op basis van diens toestemming, dan heeft deze betrokkene te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Mocht Thuis Partners in dat geval geen aanvullende grond hebben om de persoonsgegevens te verwerken, dan zal de gegevensverwerking vanaf het moment van intrekking van de toestemming worden gestopt.

 

Klachten

Indien een betrokkene een klacht heeft over de wijze van gegevensverwerking door Thuis Partners en deze betrokkene van mening is dat Thuis Partners de ingediende klacht niet serieus heeft genomen, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens worden getipt. De AP kan dan mogelijk een onderzoek instellen. Ook kan de betrokkene een relatief eenvoudige procedure bij de rechter instellen. Meer informatie over die procedure kan worden gevonden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Opmerkingen of vragen

Voor opmerkingen of vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze privacy officer, Mariëlle Stroes. Zij is te bereiken op telefoonnummer 043-3521397 of via mail: mstroes@thuispartners.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de AVG. Thuis Partners behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring periodiek bij te werken.