Mr. Eugène Rosier staat ondernemers en ondernemingen bij die een geschil hebben met de autoriteiten, bijvoorbeeld met de milieudienst of de Belastingdienst. Van een belastingcontrole die niet lekker loopt tot een opsporingsonderzoek bij verdenking van fraude tot het begeleiden van correcties en inkeerverzoeken. Een (potentieel) geschil wordt altijd integraal beoordeeld: vanuit bestuursrechtelijke (fiscale), civielrechtelijke en strafrechtelijke hoek.

Met meer dan dertig jaar praktijkervaring heeft Eugène de nodige proceservaring opgebouwd.
Niet alleen als advocaat en voormalig belastingadviseur maar ook als belastingrechter, arbiter en tuchtrechter. Hierdoor is hij goed in staat om in de kiem van een zaak het probleem te analyseren en daarop de processtrategie en -tactiek af te stemmen. Het gaat erom het geschil zo efficiënt mogelijk, zonder losse eindjes en met minimale belasting voor de cliënt op te lossen. Een alternatieve oplossing blijft altijd tot de mogelijkheden behoren.

Eugene Rosier

Advocaat

‘When the going gets tough’

- Billy Ocean

Specialisaties

Als een geschil met de autoriteiten dreigt of speelt, dan wordt in nauwe samenspraak met de onderneming en haar adviseurs de aanpak van de zaak bepaald. Soms leidt dat tot juridische coaching van de ondernemer en de adviseurs, soms tot behandeling van de zaak.  

Eén van de expertisegebieden van Eugène is de bijstand aan professionele beroepsbeoefenaren: belastingadviseurs, advocaten, accountants en notarissen die door autoriteiten of cliënten aansprakelijk worden gesteld vanwege hun beroepsuitoefening. Denk hierbij aan beroepsaansprakelijkheid of strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. Eugène adviseert regelmatig over de omvang van het verschoningsrecht van advocaten en notarissen. Ook adviseert hij over de positie van belastingadviseurs en accountants en verleent hij bijstand tijdens belastingcontroles en opsporingsonderzoeken. 

In het kader van herstructureringen en het aanbieden van crediteurenakkoorden spelen fiscale schulden een belangrijke rol. Eugène maakt onderdeel uit van het team van Thuis Partners dat zich bezighoudt met herstructureringen en het aanbieden van akkoorden en is daarbij, al dan niet ter ondersteuning van de eigen fiscalist van de onderneming, betrokken bij onderhandelingen met de Ontvanger. 

 • Bijstand bij (internationale) opsporingsonderzoeken en informatie-uitwisseling
 • (Potentiele) fraude, zowel intern (personeelsfraude) als extern (fiscale fraude)
 • Begeleiding van belastingcontroles
 • Bezwaar en beroepsprocedures, (mede) naar aanleiding van belastingcontroles
 • Corrigeren van onjuistheden in administratie/inkeren van (buitenlands) vermogen
 • Beoordeling beroepsfouten van belastingadviseurs en civielrechtelijke aanpak (zowel werend als eisend)
 • Bijstand in tuchtrechtzaken van notarissen en belastingadviseurs
 • Risicoanalyse bij due diligence-onderzoek
 • Fiscale aansprakelijkheden en toepassing van beschermingsmaatregelen
 • Milieudelicten

Eugène is lid van de Raad van Advies van het NAI en arbiter. Ook is hij docent aan Maastricht University, waar hij in de master het blok ‘inleiding op de fiscale procesgang’ doceert. Hij geeft regelmatig gastcolleges en (in-house) lezingen aan specifieke beroepsgroepen en is één van de initiatiefnemers van het ‘privatissimum formeel belastingrecht’, een platform voor formeel fiscaalrechtdeskundigen in Limburg. Eugène is lid van de Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch (het tuchtcollege voor advocaten in het resort ‘s-Hertogenbosch) en voorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. 

 • Belastingrecht
 • Fiscaal strafrecht

*Deze registratie verplicht de ingeschrevene om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.