Marielle Stroes

Advocaat

Marielle Stroes

Advocaat

Mr. Mariëlle Stroes is gespecialiseerd in arbeidsrecht en privacyrecht. Ze is een advocaat die staat voor haar cliënten en hun zaak. Mariëlle verliest haar doel niet uit het oog en geeft niet op voordat dit bereikt is. Daarbij hanteert ze een persoonlijke, praktische, resultaatgerichte, no-nonsense aanpak. Ze vindt het belangrijk om de ondernemingen van haar cliënten écht te leren kennen en een stevige vertrouwensband op te bouwen. Zo is ze in staat om op een proactieve manier in te spelen op de behoeftes van cliënten.

Mariëlle heeft ruim 20 jaar ervaring in de advocatuur en kent het arbeidsrecht in al zijn facetten. Zij staat werkgevers bij in allerlei procedures, zoals bij ontslag, reorganisaties, herstructureringen, werkgeversaansprakelijkheid, kwesties rond arbeidsvoorwaarden en concurrentiebedingen. Zij heeft oog voor de belangen en diverse invalshoeken in een zaak en werkt toe naar de voor haar cliënt beste oplossing. Daarbij worden zorgvuldig alle opties tegen elkaar afgewogen, maar zal de cliënt altijd van een duidelijk en praktisch advies worden voorzien.

Het belang van privacy en databescherming is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en die ontwikkeling gaat voort. De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft gezorgd voor veel nieuwe en aangescherpte regels, die vaak lastig te doorgronden en interpreteren zijn. Mariëlle heeft een ruime kennis van en ervaring met de AVG en aanverwante wetgeving. Zij adviseert bedrijven veelvuldig over privacy kwesties en over hoe zij hun organisatie “AVG compliant” kunnen maken. Naast advisering, heeft Mariëlle ook een ruime ervaring in procedures bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Specialisaties

Mariëlle is advocaat sinds 2001 en een zeer ervaren arbeidsrechtspecialist. Zij adviseert en begeleidt cliënten in alle facetten van het arbeidsrecht. Mariëlle heeft veel ervaring opgedaan op het snijvlak van arbeids– en ondernemingsrecht, dit maakt haar een waardevolle adviseur voor ondernemingen. 

Naast arbeidsrecht is Mariëlle gespecialiseerd in privacyrecht. Een rechtsgebied dat sinds een aantal jaren enorm in ontwikkeling is: elke onderneming heeft wel te maken met privacyrechtelijke en AVG compliancevraagstukken. Behalve dat zij cliënten veelvuldig adviseert over privacyrecht en databescherming, is zij binnen Thuis Partners als Privacy Officer aanspreekpunt op dit gebied. 

Een belangrijk deel van het arbeidsrecht vormt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als ervaren arbeidsrechtspecialist adviseert Mariëlle werkgevers over weloverwogen ontslagtrajecten en ondersteunt ze bij de afwikkeling ervan. Vaak is het mogelijk met een werknemer afspraken te maken en met wederzijds goedvinden (met een vaststellingsovereenkomst) afscheid van elkaar te nemen. In andere gevallen is het nodig om een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter te voeren, een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen of zelfs over te gaan tot het verlenen van een ontslag op staande voet.   

De arbeidsovereenkomst vormt de juridische basis van de relatie tussen werkgever en werknemer. Het arbeidsrecht komt dus om de hoek kijken zodra een arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Het begint met het goed vastleggen van de geldende afspraken, om discussie op een later moment te voorkomen. Mariëlle heeft veel ervaring met het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het adviseren over arbeidsvoorwaarden en bedingen die in arbeidsovereenkomsten kunnen worden opgenomen. Advisering over (de toepasselijkheid van) een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) en de Wet Normering Topinkomens (WNT) behoren daarbij eveneens tot haar expertise.  

Het ontslag van een statutair bestuurder-directeur in een conflictsituatie is een juridisch mijnenveld. Zeker als de bestuurder ook nog aandelen houdt. Mariëlle heeft een ruime ervaring met ontslagtrajecten ten aanzien van statutair bestuurders en heeft uitvoerige kennis van de procedureregels die gelden. 

Een reorganisatie of overname heeft doorgaans de nodige gevolgen voor de werknemers binnen de organisatie. Mariëlle is veelvuldig betrokken bij reorganisatie- en overnametrajecten en adviseert in dat kader over de personeelsaspecten die daarbij een rol spelen.  

Sinds 25 mei 2018 geldt één privacywet in heel Europa. Op die datum trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG bevat veel artikelen met open normen en is vaak voor meerdere interpretaties vatbaar. De AVG goed toepassen, kan daarom erg lastig zijn. Daarnaast legt de AVG veel verplichtingen op aan ondernemers: het opstellen van een privacy statement, een privacybeleid, een verwerkingsregister, het sluiten van verwerkersovereenkomsten en het treffen van maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Mariëlle heeft uitgebreide kennis van de AVG en kan u op al deze vlakken adviseren, ondersteunen en begeleiden. 

Als zich onverhoopt een datalek binnen uw organisatie voordoet, dan is het belangrijk om correct en snel te handelen en de op grond van de AVG geldende regels en termijnen in acht te nemen. Mariëlle weet welke actie in welke situatie geboden is en hoe de schade zoveel mogelijk beperkt kan worden.  

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder als het gaat om naleving van privacywet- en regelgeving. De AP heeft vergaande bevoegdheden om boetes op te leggen, die kunnen oplopen tot twintig miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Mariëlle heeft ervaring met AP-onderzoeken en juridische procedures met betrekking tot door de AP opgelegde boetes en overige sancties. 

Postdoctorale opleidingen 

  • Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht 

Lidmaatschappen  

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Arrondissement Limburg (VAAAL)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Arbeidsrecht
  • Privacyrecht

*Deze registraties verplichten Mariëlle volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten om elk jaar tien opleidingspunten te behalen op elk van de geregistreerde rechtsgebieden.