Thomas-Houben
 
NL / EN / DE

Ook het UBO-register heeft nog een pitstop nodig

Inleiding

10 januari 2020. Dat is, of beter gezegd “was”, de datum waarop het UBO-register in werking moest treden.[1] Echter, in navolging van het centraal aandeelhoudersregister waar eerder over schreef, laat ook het UBO-register nog even op zich wachten. Wel is het verstandig nu al rekening te houden met de gevolgen die het UBO-register voor u meebrengt.

De Tweede Kamer heeft (pas) op 10 december 2019 ingestemd met het wetsvoorstel omtrent het UBO-register.[2] Het wetsvoorstel moet ook nog door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft besloten eind januari een voorbereidend onderzoek te doen. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel in het voorjaar van 2020 kracht van wet wordt.

UB-WHO?

De invoering van het UBO-register is een uitvoering van de vierde en vijfde Europese anti-witwasrichtlijn.[3] Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorisme. Dat klinkt als een ver-van-mijn-bed-show, maar ook u en/of uw onderneming krijgt te maken met het UBO-register.

Ondernemingen worden met de aankomende invoering van het UBO-register verplicht om de UBO, de Ultimate Beneficial Owner, te registreren. De UBO is als uiteindelijk belanghebbende de (in)directe eigenaar van een onderneming. Het gaat hierbij om de persoon die bij de onderneming aan de touwtjes trekt. Dit komt neer op de natuurlijke persoon die ofwel meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in een juridische entiteit houdt, ofwel meer dan 25% van de stemrechten in de onderneming houdt, ofwel de feitelijke zeggenschap over de onderneming heeft.[4]

Bent u mogelijk UBO van een buitenlandse onderneming? Dan wordt u niet in het Nederlandse UBO-register opgenomen. Voorgaande geldt ook voor buitenlandse rechtspersonen met een Nederlandse (neven)vestiging. Wel dient u zich mogelijkerwijs te houden aan de regelgeving in het (Europese) land waar desbetreffende onderneming is opgericht.

Het UBO-register

Het UBO-register zal onderdeel gaan uitmaken van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, die ook het UBO-register zal gaan beheren. Voor beursgenoteerde vennootschappen, eenmanszaken en publiekrechtelijke rechtspersonen geldt geen registratieplicht. Ook rechtspersonen in oprichting en enkele historische rechtspersonen hoeven niet te voldoen aan de registratieplicht.[5] De overige juridische entiteiten zijn wel onderworpen aan de verplichtingen die het UBO-register met zich meebrengt.

De onderneming dient er zelf voor te zorgen dat de verzamelde en geadministreerde informatie accuraat, actueel en toereikend is. Vervolgens dient de informatie van de UBO te worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.[6] Bij wijzigingen omtrent de informatie van de UBO of bij “in- of uittredende” UBO’s, dient de onderneming deze gegevens te wijzigen. De onderneming dient de UBO-gegevens uiterlijk achttien maanden na invoering van het UBO-register te hebben geregistreerd. Let op de datum van invoering van het UBO-register indien u een onderneming wenst te starten die onder de UBO-registratieplicht gaat vallen. Indien u namelijk de onderneming opricht op of na de datum van invoering van het UBO-register, dient u de gegevens binnen acht dagen(!) te registreren.

De Kamer van Koophandel draagt zorg voor de controle op tijdigheid van de verstrekte informatie, de juistheid van de gegevens en de volledigheid van de gegevens. De handhaving komt onder het bereik te vallen van de Belastingdienst (Bureau Economische Handhaving). Bij overtreding van de verplichtingen is sprake van een economisch delict en wordt een boete geriskeerd van maximaal € 21.750,-.

Welke informatie?

Het UBO-register maakt onderscheid tussen openbare informatie die tegen vergoeding voor iedereen toegankelijk is, en informatie die slechts toegankelijk is voor bepaalde instanties.

De volgende informatie met betrekking tot de UBO zal openbaar toegankelijk zijn:

  • Naam;
  • Geboortedatum en –jaar;
  • Nationaliteit;
  • Woonstaat;
  • Aard en omvang van het gehouden economisch belang, waarbij het belang enkel procentueel wordt uitgedrukt en niet wordt weergegeven in (absolute) bedragen.

Het is niet mogelijk te zoeken op naam van een UBO; er kan enkel op de naam van de onderneming of rechtspersoon worden gezocht.

De volgende informatie is enkel beschikbaar voor de bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid:

  • BSN;
  • Adres;
  • Afschrift van een geldig identiteitsdocument;
  • Onderbouwende stukken van de UBO-status.

Met gegronde redenen kunt u als UBO de Kamer van Koophandel verzoeken bepaalde (publiekelijk toegankelijke) gegevens af te schermen. Gegronde redenen zijn bijvoorbeeld chantage en geweld. Daarnaast kunnen minderjarigen, onder curatele gestelden en onder bewind staanden in uitzonderlijke gevallen verzoeken om openbare gegevens te laten afschermen.

Bepaalde informatie heeft betrekking op de privacy en persoonlijke levenssfeer van de uiteindelijk belanghebbende. Mede gezien het feit dat de privacy-(on)gevoeligheid in de parlementaire stukken vaak als heikel discussiepunt passeerde, is de privacy voor de UBO door middel van amendementen beter omkleed. Het UBO-register voldoet bovendien aan de privacy-waarborgen van privacygevoelige gegevens van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarnaast hebben verscheidene instanties en beroepen een zogenaamde poortwachtersfunctie en kunnen zij in die hoedanigheid ook de UBO-informatie raadplegen. U kunt hierbij denken aan advocaten, notarissen en accountants. Bij het cliëntenonderzoek dat zij verplicht moeten verrichten, hebben zij een meldingsplicht indien de UBO-gegevens onjuist blijken te zijn.

Samenvatting

Hoewel de invoering van het UBO-register redelijk ongecompliceerd lijkt, kent de regeling op verschillende vlakken nogal wat haken en ogen. Het kan derhalve verstandig zijn om op invoering van het UBO-register te anticiperen. U dient er bijvoorbeeld rekening mee te houden dat u hoe dan ook de benodigde gegevens op tijd registreert. Mocht u daarbij assistentie willen, of bij verzameling van gegevens, structurering van uw juridische entiteit (in concernverband) of nadere vragen hebben, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. U kunt ook denken aan het oprichten van een entiteit vóór invoering van het UBO-register, maar ook aan een voordeel dat het UBO-register u kan bieden: u kunt namelijk meer te weten komen over uw contractspartij.

Ik houd u in ieder geval op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Deze bijdrage werd geschreven door mr. Thomas Houben (bereikbaar via thouben@thuispartners.nl of tel. 045-5719005)


[1] De oorspronkelijke deadline was overigens 26 juni 2017. De Tweede Kamer heeft (pas) op 10 december 2019 ingestemd met het wetsvoorstel. Thans heeft de Eerste Kamer besloten eind januari een voorbereidend onderzoek te doen naar het wetsvoorstel.

[2] Het wetsvoorstel zoals aangenomen door de Tweede Kamer: Kamerstukken I 2019/20, nr. 35 179, nr. A.

[3] Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming en het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie en Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.

[4] Uiteraard kunnen meerdere natuurlijke personen voor één juridisch entiteit als UBO worden aangemerkt.

[5] Let op: deze opsomming is niet limitatief.

[6] Inschrijving is geheel kosteloos.

Algemene voorwaarden Disclaimer Privacyverklaring Cookieverklaring