Expertisegebied | Beroepsaansprakelijkheid & tuchtrecht

Thuis in beroepsaansprakelijkheid & tuchtrecht.

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dit betekent echter niet dat beroepsfouten acceptabel zijn. Zo mag u van een advocaat verwachten dat hij van de meest recente wetgeving op de hoogte is en van een adviseur dat hij u op risico’s wijst. Professionals als advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs en andere vrije beroepsbeoefenaren lopen bij de uitoefening van hun beroep persoonlijk diverse risico’s. Een inventarisatie: 

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

De klant van een professional kan deze professional aansprakelijk stellen voor vermeende schade die voortvloeit uit het doen en laten van de professional. De verwachtingen van de klant ten aanzien van het gegeven advies of verleende bijstand zijn niet of niet volledig uitgekomen. De oorzaak daarvan is vaak complex. Zijn de verwachtingen van de klant wel terecht? Heeft de klant de professional van de juiste informatie voorzien? Heeft de professional aan zijn zorgplichten voldaan? Of heeft hij ‘gewoon’ een fout gemaakt?  

Deze en nog veel meer vragen moeten beantwoord worden om te beoordelen of een klant terecht heeft geklaagd. Daarna komt aan de orde of de klant schade heeft geleden en hoeveel dat dan geweest is. Ook al geen eenvoudig te beantwoorden vraag. De meeste professionals zijn verzekerd tegen deze risico’s van hun vak met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Om de dekking van deze verzekering niet te verliezen, is het belangrijk dat de professional overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden handelt. 

Professionals zijn onderworpen aan (al dan niet) wettelijk geregeld tuchtrecht. Zowel een toezichthouder als een klant kan een tuchtklacht tegen een professional indienen. Per beroepsgroep geldt een eigen toetsingskader. Daarnaast hebben de tuchtrechters van de diverse beroepsgroepen hun eigen jurisprudentie aan de hand waarvan zij het professionele doen en laten van de professional toetsen.  

Vaak wordt een tuchtrechtelijke procedure als opstap gebruikt voor beroepsaansprakelijkheid. Daarmee moet rekening worden gehouden. Ook de samenloop van tuchtrechtelijke procedures en procedures in het (bestuurs)strafrecht dienen bij het verweer in het oog te worden gehouden. De tuchtrechter kan maatregelen opleggen variërend van een waarschuwing tot een (al dan niet tijdelijke) schrapping of ontzetting uit de functie.  

Als u als professional te maken krijgt met een tuchtrechtelijke procedure, dan is dat doorgaans emotioneel en belastend. Immers, uw professionele doen en laten wordt door de beroepsgroep getoetst. Het is van groot belang dat dergelijke procedures deskundig en met distantie worden aangepakt.  

Het bestuursrecht biedt mogelijkheden om in een tuchtrechtprocedure of bij beroepsaansprakelijkheid derden als belastingadviseurs, accountants, advocaten en notarissen, zelfstandig te beboeten. Bestuurlijke boetes kunnen hoog oplopen, waarbij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet altijd dekking verleent. Deskundige juridische bijstand kan dan veel ellende voorkomen.  

Professionals lopen het risico betrokken te raken in een strafrechtelijke vervolging. Ofwel door hun eigen handelen ofwel door de betrokkenheid bij activiteiten van hun klant. Meestal betreft het valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht). Ook hier kan tijdige juridische bijstand erger voorkomen.   

Een fout wordt pas een vergissing op het moment dat je weigert hem te corrigeren.

- Orlando Aloysius Battista, Canadees-Amerikaanse chemicus en auteur

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen