De bezoldigingsmaxima Wet Normering Topinkomens (WNT) 2019

09 januari, 2019

Het doel van de WNT is (onder meer) het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. Topfunctionarissen binnen de WNT zijn, kort geschreven, degenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Ook extern ingehuurde topfunctionarissen vallen onder de WNT.

De bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen worden jaarlijks geïndexeerd. In deze bijdrage geeft mr. Christiaan Riemens (onder meer) weer welke bezoldigingsmaxima voor 2019 zijn vastgesteld.

Algemeen bezoldigingsmaximum

Het algemeen bezoldigingsmaximum op grond van de WNT (€189.000,- in 2018, na tussentijdse indexatie) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Bij regeling van 31 augustus jl. is het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2019 op deze wijze geïndexeerd en vastgesteld op € 194.000 (de WNT-norm) bij een fulltime dienstverband. Hiertoe wordt art. 2.3, eerste lid, van de WNT met ingang van 1 januari 2019 aangepast.

Sectorale WNT-norm voor zorg- en jeugdhulpinstellingen bekend

Voor zorg- en jeugdhulpinstellingen gelden andere, sectorale, normen die eveneens jaarlijks worden geïndexeerd en vastgesteld. Hetzelfde geldt voor onderwijsinstellingen, cultuurfondsen, woningcorporaties, organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en zorgverzekeraars.

De sectorale bezoldigingsnormen en staffels voor 2019 zijn bij regeling van 13 november jl. geïndexeerd en vastgesteld. U kunt de sectorale bezoldigingsnormen en staffels voor 2019 hier vinden. Topfunctionarissen die binnen zorg- en jeugdhulpinstellingen werken, gaan er tussen de € 4.000,- en € 7.000,- op vooruit, zo blijkt uit onderstaande tabel:

tabel.PNG#asset:778

Bezoldigingsmaximum topfunctionaris zonder dienstbetrekking 2019

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2019 geïndexeerd en vastgesteld. De wijzigingen voor de topfunctionaris zonder dienstbetrekking treft u hieronder.

  • Bezoldigingsmaximum voor de eerste zes maanden wordt € 25.900,- (was € 25.300,- in 2018);
  • Bezoldigingsmaximum voor de volgende zes maanden wordt € 19.600,- (was € 19.100,- in 2018);
  • Maximum uurtarief voor de eerste twaalf maanden €187,- (was € 182,- in 2018);
  • Na de twaalfde kalendermaand wordt het reguliere bezoldigingsmaximum van toepassing (€ 194.000 of, in bepaalde sectoren, het verlaagde sectorale maximum).

Uitvoeringsregeling WNT 2019 en Beleidsregels WNT 2019 eveneens vastgesteld

De Uitvoeringsregeling WNT 2019 en de Beleidsregels WNT 2019 zijn, tot slot, inmiddels ook vastgesteld. U kunt ze hier vinden. Belangrijkste wijziging is, kort geschreven, dat een topfunctionaris bij het einde van zijn/haar dienstverband voortaan maximaal vier weken niet-opgenomen vakantieverlof kan laten afkopen zonder gevolgen voor de WNT (zie art 2 lid 2 van de Uitvoeringsregeling WNT 2019). Voornoemd maximum is ontleend aan de jaarlijkse vakantieaanspraak op grond van het BW.

Dit is een bijdrage van mr. Christiaan Riemens (criemens@thuispartners.nl).

Geschreven door

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen