Hoelangwerkloos.nl: (voorlopig) niet meer betrouwbaar

07 december, 2017

Sinds eind 2012 bestaat er een rekentool voor de berekening van de verwachte werkloosheidsduur, te raadplegen via www.hoelangwerkloos.nl. Deze tool is veelvuldig gebruikt in ontslagzaken om het inkomensverlies te onderbouwen. Volgens de Rechtbank Rotterdam is de tool vandaag de dag niet meer betrouwbaar. Betekent dit het einde van www.hoelangwerkloos.nl? Mr. Christiaan Riemens licht toe.

De feiten

Op 1 mei 2014 is X in dienst getreden voor onbepaalde tijd bij Energo Projects in de functie van Algemeen Directeur. Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: ‘AvA’) van 30 april 2014 is X tot statutair directeur benoemd.

De AvA heeft X wegens een verschil van inzicht bij ontslagbesluit d.d. 23 mei 2017 ontslagen als bestuurder van Energo Projects. Tevens is zijn arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 juli 2107.

X is het daar niet mee eens. In de optiek van X heeft hij zijn werkzaamheden naar behoren verricht, is er nooit kritiek op zijn functioneren geweest en is zijn functioneren nooit met een onvoldoende beoordeeld. Een (voldragen) redelijke grond als bedoeld in art. 669, lid 3, sub a tot en met h, ontbreekt. X vordert onder meer betaling van een bedrag van € 110.000,- bruto ter zake van billijke vergoeding. X verwijst hiervoor naar het arrest van de Hoge Raad in de zgn. New Hairstyle-zaak en stelt wat betreft de gevolgen van het ontslag, onder verwijzing naar de online tool www.hoelangwerkloos.nl, dat hij rekening moet houden met 4 jaar werkloosheid (met de nodige financiële schade van dien).

De billijke vergoeding en de relevantie (in theorie) van de rekentool daarbij

Op grond van artikel 7:681 lid 1 BW heeft de werknemer wiens arbeidsovereenkomst niet geldig is opgezegd twee opties, zijnde:

 1. verzoeken om de opzegging te vernietigen, waardoor (met terugwerkende kracht) de arbeidsovereenkomst weer van kracht is;
 2. verzoeken om toekenning van een billijke vergoeding.

In geval van optie twee is het de vraag hoe de hoogte van de billijke vergoeding moet worden bepaald.

De Hoge Raad heeft recent in de New Hairstyle zaak een aantal omstandigheden (gezichtspunten) genoemd die een rol (kunnen) spelen bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding:

 • de verdere duur van de arbeidsovereenkomst als de arbeidsovereenkomst was vernietigd;
 • of de werkgever de arbeidsovereenkomst ook op rechtmatige wijze zou hebben kunnen beëindigen en zo ja, op welke termijn dit dan had mogen gebeuren en vermoedelijk zou zijn gebeurd;
 • de mogelijkheid, indien aanwezig, om de loonvordering te matigen op grond van art. 7:680a BW;
 • Het inkomen dat de werknemer zou hebben genoten als de opzegging zou zijn vernietigd;
 • De mate waarin de werkgever van de grond voor de vernietigbaarheid van de opzegging een verwijt valt te maken en -voor zover het gaat om in de toekomstig te derven loon of de redenen die de werknemer heeft om af te zien van vernietiging van de opzegging aan de werkgever zijn toe te rekenen;
 • Of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden;
 • Of de werknemer uit dat andere werk inkomsten geniet;
 • Of de werknemer (andere) inkomsten in redelijkheid in de toekomst kan verwerven;
 • Of de werknemer een transitievergoeding toekomt.

In de juridische literatuur is opgeworpen dat het gezichtspunt of de werknemer (andere) inkomsten in redelijkheid in de toekomst kan verweren wellicht leidt tot een revival van www.hoelangwerkloos.nl. Die website werd voor de inwerkingtreding van de WWZ veelvuldig door werknemers geraadpleegd om in het kader van een “kennelijk onredelijk ontslag-procedure” schade aan te tonen, maar raakte door het verdwijnen van die procedure pe r1 juli 2015 uit zwang.

De Rechtbank Rotterdam wil hier echter niets van weten en maakt echter korte metten met de rekentool van www.hoelangwerkloos.nl. De Rechtbank Rotterdam verwijst naar de toelichting op de tool. Blijkens die toelichting is de berekening gebaseerd op de belangrijkste indicatoren afkomstig uit de databanken van onder meer het CBS, UWV en GBA over de periode van 2003 tot 2012. De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat er inmiddels sprake is van een totaal andere conjunctuur, zodat op basis van de uitkomsten van die rekentool geen betrouwbare inschatting gemaakt kan worden van de vermoedelijke werkloosheidsduur van X. Kortom: de tool is niet meer betrouwbaar/actueel en wordt gepasseerd.

Alles afwegend komt de Rechtbank Rotterdam vervolgens tot een billijke vergoeding van € 57.000,- bruto (ongeveer zes maandsalarissen), naast de transitievergoeding. Zij verwacht dat het mogelijk moet zijn voor X om in een periode van circa 9 tot 12 maanden (dus niet 48 maanden zoals X stelde) elders werk te vinden.

Toekomstverwachting

Inmiddels heeft ook hoelangwerkloos.nl gereageerd op de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 24 oktober 2017. Zij geeft aan dat terecht door de Rechtbank Rotterdam is overwogen dat de gegevens achter de tool recent niet zijn geüpdatet. Hoelangwerkloos.nl schrijft dat zij heeft besloten om een nieuw systeem te bouwen waarmee de te verwachten (resterende) baanduur van een individuele werknemer wordt berekend. Zij schrijft:

“Een dergelijke tool biedt handvatten voor het vaststellen van de hoogte van een billijke vergoeding, omdat hiermee de schade die de werknemer lijdt door het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever inzichtelijk wordt gemaakt. De te verwachten baanduur wordt gebaseerd op gegevens uit databanken van onder andere het CBS, de GBA en EBB. De berekening zal worden gemaakt aan de hand van actuele conjuncturele variabelen. Daarnaast worden onder meer de persoonlijke omstandigheden, het arbeidsverleden en verschillende bedrijfskenmerken meegenomen.”

De verwachting is dat de tool binnenkort, vanaf februari 2018, beschikbaar is.

Met het bovenstaande is een daadwerkelijke revival met een up to date systeem weer een stap dichterbij. Tot die tijd is hoelangwerkloos.nl ‘werkloos’. Wij houden de ontwikkelingen uiteraard voor u in de gaten.

Christiaan Riemens werkt sinds begin 2016 bij Thuis & Partners advocaten en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en gezondheidsrecht. Op die gebieden adviseert en procedeert hij namens bedrijven, (zorg)instellingen en overheden.

Geschreven door

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen