Wijziging transitievergoeding

09 juli, 2019

Momenteel bestaat er in beginsel recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd. De transitievergoeding is:

A. over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst gelijk aan een zesde van het in geld vastgestelde loon per maand voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd;

B. Voor elke op voorgenoemde periode van 10 jaar volgende periode van zes maanden gelijk aan een kwart van het in geld vastgestelde loon per maand.

Bij de berekening van de transitievergoeding wordt het dienstverband afgerond op volledig gewerkte halve jaren.

Na inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (“Wab”) per 1-1-2020 zal de transitievergoeding voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd gelijk zijn aan een derde van het loon per maand en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd.

Nieuwe rekenformule !

Bij de berekening van de transitievergoeding is na inwerkingtreding van de Wab:

1. de eerste stap om deze te berekenen over de hele dienstjaren volgens de formule: aantal dienstjaren x (1/3 x brutomaandsalaris)=.

2. Voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst en voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een jaar duren, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Daarvoor kan volgens de memorie van toelichting bij de Wab volgens de wetgever de volgende formule worden gehanteerd:

(bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12)=.

Bij een werknemer (40 jaar oud) met een bruto maandsalaris van € 3.000 van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na 18 jaar en 5 dagen levert dit het volgende op.

Huidige situatie: Nieuwe situatie:
Over de eerste 10 jaar van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/6 maandsalaris per 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (ofwel 1/3 maandsalaris per dienstjaar).

Over de overige duur van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van ¼ maandsalaris per zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (ofwel ½ maandsalaris per dienstjaar.

De totale verschuldigde transitievergoeding is:

20 x (1/6 x 3.000) = € 10.000

16 x (1/4 x 3000) = € 12.000.

Totaal aan transitievergoeding bedraagt dus: €10.000 + €12.000 = €22.000

De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. De berekening van de transitievergoeding over de gehele dienstjaren is als volgt: 18 x (1/3 x €3.000) = €18.000

De berekening van de transitievergoeding over het resterende deel van het dienstverband (5 dagen) aan de hand van de formule is als volgt:

Het bruto salaris (totaal verdiende salaris over het resterende deel) is: €800. Dit bedrag is te berekenen door het totaal aantal gewerkte uren maal het bruto uurloon te doen (in casu 5 dagen x 8 uur = 40 uur maal €20 = €800. Vervolgens is het een kwestie van het invullen van eerdergenoemde formule.

(€800/€3.000) x (€1.000/12) ofwel: 0,2666667 x €83,33 = €22,22

Totaal aan transitievergoeding bedraagt dus: €18.000 + €22,22 = €18.022,22

Rekening houden met overgangsrecht

Voor u als werkgever is het van belang om rekening te houden met het overgangsrecht van de Wab, dat ook op het punt van de transitievergoeding een regeling heeft. Het overgangsrecht van de Wab brengt mee dat voor de wijze van berekening van de transitievergoeding bepalend is:

1. of de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 is opgezegd;

2. of de werknemer voor 1 januari 2020 schriftelijk heeft ingestemd met opzegging;

3. de arbeidsovereenkomst is opgezegd met toestemming van het UWV en het verzoek van de werkgever aan het UWV om toestemming voor 1 januari 2020 is gedaan;

4. het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is gedaan.

In bovengenoemde situaties is de oude berekeningswijze van toepassing.

Dit is een bijdrage van mr. C. Riemens (criemens@thuispartners.nl)

Geschreven door

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen