Algemene voorwaarden

 1. Thuis Partners Advocaten (hierna: “Thuis Partners”) is een maatschap van besloten vennootschappen ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 14110632.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten ter zake dienstverlening die een opdrachtgever (hierna: “Cliënt”) aan Thuis Partners dan wel de vennoten, bestuurders of werknemers daarvan verstrekt. Deze algemene voorwaarden worden eveneens geacht van toepassing te zijn op alle vervolgopdrachten van Cliënt en van vennootschappen waarmee Cliënt als groepsmaatschappij in de zin van art. 2:24b BW is verbonden.
 3. Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Thuis Partners. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 407 lid 2 BW zijn de vennoten, bestuurders, en/of diegenen die voor Thuis Partners werkzaam zijn of waren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 lid 2 BW is Thuis Partners gerechtigd om, met inacht­neming van de Gedragsregels voor Advocaten, te allen tijde een opdracht te beëindigen.
 5. Thuis Partners zal haar werkzaamheden voor het overeengekomen uurtarief periodiek declareren. Het uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd; indien de indexatie binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de Cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Over het honorarium is een forfaitair percentage van 6% kantoorkosten verschuldigd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na verzending daarvan te zijn voldaan zonder opschorting, korting of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim. Indien een ander dan Cliënt, de debiteur, de declaratie voor zijn rekening dient te nemen, blijft Cliënt voor de betaling daarvan verantwoordelijk.
 6. Thuis Partners kan voor rekening en risico van Cliënt derden inschakelen. Zij overlegt daarover voor zoveel in redelijkheid mogelijk tevoren met Cliënt. Thuis Partners is echter gerechtigd om zonder overleg een deurwaarder in te schakelen. Thuis Partners is voorts gerechtigd (mede) namens Cliënt eventuele aan­spra­kelijk­heids­beperkingen van een in te schakelen derde te aanvaarden. Elke aan­sprakelijkheid van Thuis Partners voor tekortkomingen van een derde is uitge­sloten. Thuis Partners zal zo nodig haar aanspraken op de derde aan Cliënt overdragen.
 7. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen is het niet, niet tijdig of niet volledig uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid van Thuis Partners jegens de Cliënt leidt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaan­sprake­lijk­heidsverze­keraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. Een kopie van een uittreksel van de verzekeringspolis wordt desgevraagd aan de Cliënt ter beschikking gesteld. Iedere aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen is geheel uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid is voorts geheel uitgesloten indien de Cliënt op het tijdstip waarop de aansprakelijkheid is ontstaan jegens Thuis Partners in verzuim was met de nakoming van enige verplichting. Indien, om welke reden dan ook, van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen uitkering wordt ontvangen, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter grootte van het honorarium exclusief BTW dat in het jaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan door Thuis Partners in het desbetreffende dossier aan de Cliënt is gedeclareerd en door de Cliënt is betaald, met een maximum van € 50.000. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens de Cliënt indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Thuis Partners aan de Cliënt verleende dienst. De in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen resp. beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van toepassing tenzij dwingend recht zich daartegen verzet of de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. De Cliënt is uitsluitend gerechtigd Thuis Partners aan te spreken tot voornoemd beperkt bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen.
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid de Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen of moeten zijn. Indien dat tijdstip niet kan worden vastgesteld vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 24 maanden na de datum van de laatste declaratie in het dossier waarop de claim betrekking heeft.
 9. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Cliënt verrichte werkzaam­heden geen rechten ontlenen. De Cliënt vrijwaart Thuis Partners en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Thuis Partners ten behoeve van de Cliënt verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Thuis Partners of een van haar werknemers of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Thuis Partners.
 10. Thuis Partners gaat zorgvuldig met door haar ontvangen persoonsgegevens om. De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor verschillende soorten doeleinden. De persoonsgegevens zullen met name worden verwerkt voor de uitvoering van de opdracht. Daarnaast kunnen deze persoonsgegevens worden verwerkt voor niet direct aan de opdracht gerelateerde activiteiten zoals door Thuis Partners verzonden nieuwsbrieven en uitnodigingen. Door ondertekening van deze opdracht stemt u in met deze verwerking van voornoemde persoonsgegevens, welke toestemming u te allen tijde kunt intrekken. Meer informatie hierover, vindt u in de privacyverklaring op de website van Thuis Partners.
 11. De rechtsverhouding tussen Thuis Partners en Cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg, tenzij blijkens de met Cliënt gesloten schriftelijke overeenkomst de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal opgesteld. In geval van discrepantie tussen deze teksten van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 12. Indien Cliënt niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft deze het recht binnen een maand nadat Thuis Partners zich op de bepaling als neergelegd in 11 heeft beroepen en de zaak wil voorleggen aan de niet volgens de wet relatief bevoegde rechter, te bepalen dat het geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter wordt voorgelegd.