Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan, en het gebruik van, deze internetsite en op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

 

Informatie en aansprakelijkheid

Thuis Partners advocaten stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Thuis Partners advocaten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

Op de ter beschikking gestelde informatie mag uitsluitend worden afgegaan onder de voorwaarde dat de interpretatie en eventuele aansprakelijkheid wordt beheerst door Nederlands recht. De op deze website vermelde en te downloaden algemene voorwaarden van Thuis Partners advocaten zijn op de informatieverstrekking van toepassing. Thuis Partners advocaten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

 

Gerelateerde internetsite

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Thuis Partners advocaten. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Thuis Partners advocaten. Thuis Partners advocaten is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

 

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Thuis Partners advocaten of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Thuis Partners advocaten. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Thuis Partners advocaten.