Expertisegebied | Subsidies

Thuis in subsidies.

Het subsidierecht is een complex rechtsgebied. Dat geldt zowel voor degene die de subsidie verstrekt, als degene die de subsidie aanvraagt. Daarbij spelen ingewikkelde vragen en veel verschillende regelingen. Niet alleen de Algemene wet bestuursrecht, maar ook verschillende subsidieregelingen en -verordeningen en specifiek subsidiebeleid. Vaak gaat het om grote financiële belangen, die tot uitdrukking komen in bijvoorbeeld begrotingen en subsidieplafonds. En hoe zit het bijvoorbeeld met de regels voor staatssteun en de schaarse rechtenproblematiek?

In dit complexe rechtsgebied is de bijstand van een ervaren advocaat goud waard. U kunt onze subsidiespecialisten inschakelen voor het maken van bezwaar, het voeren van verweer of het procederen bij de bestuursrechter. Om te voorkomen dat het tot procedures komt, staan wij u graag bij met advies over regelingen en verordeningen, het opstellen van een aanvraag of uitvoeringsovereenkomst of het nemen van een subsidiebesluit.

Een greep uit onze aandachtsgebieden binnen dit expertisegebied

Omdat het subsidierecht zo ingewikkeld is, is het voor zowel de subsidieverstrekker als de subsidieontvanger van belang dat er duidelijkheid is. Een goede subsidieverordening of subsidieregeling met een subsidieplafond vormt daarbij de basis. Maar ook zonder een verordening of regeling kan de overheid subsidie verstrekken, namelijk met een incidentele subsidie.  

Het ontvangen van een subsidie begint met een subsidieaanvraag en een subsidiebesluit. Daarbij dienen partijen duidelijke afspraken te maken. Over de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend, over de duur daarvan, de subsidievoorwaarden, en de wijze waarop er na afloop wordt afgerekend. Deze afspraken dienen goed te worden vastgelegd, waarbij een uitvoeringsovereenkomst kan helpen. 

Aan veel subsidies komt uiteindelijk een einde. Dat kan al na korte tijd, maar ook na een langlopende subsidierelatie. Daarnaast kan een subsidie lager worden vastgesteld dan het bedrag waarvoor deze is verleend. De subsidieontvanger krijgt dan te maken met terugvordering. 

Een afwijzing van een subsidieaanvraag, een terugvordering van een (gedeeltelijk) ontvangen subsidie of beëindiging van een langdurige subsidierelatie. Er zijn diverse redenen denkbaar waarom een partij het niet eens is met een subsidiebesluit. In dat geval kan bezwaar worden gemaakt en beroep worden ingesteld.  

Het – al dan niet gefaseerd – intrekken van een belangrijke subsidie kan vergaande consequenties hebben voor de ontvanger van de subsidie. Het kan de continuïteit van de onderneming in ernstige mate bedreigen. Dat roept vaak juridische vraagstukken op in de sfeer van governance, reorganisatie, bestuurdersaansprakelijkheid, liquidatie van de rechtspersoon en faillissement. De specialisten van TP hebben veel ervaring met een geïntegreerde aanpak bij het aanvechten van subsidiebeslissingen, met de ‘tering naar de nering zetten’ en bij het preventief handelen met het oog op worstcasescenario’s. 

'Show me the money.'

- Jerry Maguire (1996)

Vrijblijvend kennismaken?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen