Gaat u uw onderneming beëindigen en overweegt u een turboliquidatie? Lees dan dit

22 september, 2022

Op 12 juli van dit jaar is er een definitief wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer genaamd “Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie”. Onder meer om de rechten van schuldeisers te beschermen en transparantie te vergroten, worden extra regels ingevoerd als een vennootschap wordt ontbonden via een turboliquidatie.

Het (voormalig) bestuur van de vennootschap wordt voortaan verplicht om een aantal stukken openbaar te maken als de rechtspersoon is ontbonden door een ontbindingsbesluit en daarmee ook is beëindigd wegens het ontbreken van baten. In deze stukken wordt financiële verantwoording afgelegd over de ontbinding van de rechtspersoon en de eventuele voorafgaande feitelijke vereffening. Het gaat om een balans en een staat van baten en

lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar als daarover nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt; een schriftelijke toelichting waaruit de oorzaak blijkt van het ontbreken van baten, het bestaan van eventuele schulden en – als daarvan sprake is – op welke wijze het vermogen van de rechtspersoon is afgewikkeld voorafgaand aan de ontbinding en tot slot jaarrekeningen als er verplichtingen tot openbaarmaking bestaan die nog niet zijn nagekomen.

Die stukken moeten binnen veertien dagen na de ontbinding van de rechtspersoon (die gelijktijdig plaatsvindt met de beëindiging) worden gedeponeerd door het bestuur bij het handelsregister en eventuele andere registers waarin de rechtspersoon is ingeschreven. De stukken zijn in het handelsregister in te zien, zolang de verplichte bewaartermijnen gelden. De opgave van de beëindiging wordt permanent bewaard en de gedeponeerde stukken zullen zeven jaar worden bewaard.

Nadat het bestuur deze deponeringen heeft gedaan, stelt het eventuele schuldeisers hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte. Het gaat erom dat de schuldeisers spoedig kennis kunnen nemen van de beëindiging en de mogelijkheid om financiële gegevens van de rechtspersoon te raadplegen bij de te vermelden registers. Of het bestuur al dan niet aan de mededelingsverplichting heeft voldaan, kan de rechter als omstandigheid meewegen in een eventuele procedure tegen het bestuur in het kader van de ontbinding zonder baten.

Met de voorgestelde verantwoordings- en bekendmakingsplicht worden de administratieve lasten flink verzwaard.

De nieuwe wet is vooralsnog tijdelijk voor de duur van 2 jaar na inwerkingtreding. Wanneer de nieuwe wet wordt ingevoerd, is nog niet bekend, maar de verwachting is per 1 januari 2023. Indien u een turboliquidatie overweegt, is het goed dat u zich realiseert dat de regels gaan veranderen en dat de administratieve lasten flink gaan toenemen.

Indien u vragen heeft over bedrijfsbeëindiging, turboliquidatie of sanering van schulden, neem vrijblijvend contact op met Rob Lemmens (045-5719005 of rlemmens@thuispartners.nl).

Met de voorgestelde verantwoordings- en bekendmakingsplicht worden de administratieve lasten flink verzwaard.

Was dit artikel nuttig?

Wij bespreken graag uw persoonlijke situatie tijdens een vrijblijvende kennismaking met een voor uw situatie relevante specialist.

Een van onze adviseurs neemt binnen uiterlijk één werkdag contact met u op om samen een afspraak in te plannen